Gospodarowanie zasobami wodnymi – nowy kierunek studiów

W ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk o Środowisku UWM w roku akademickim 2016/17 znajdzie się nowy kierunek: gospodarowanie zasobami wodnymi.

Co kryje się pod tą nazwą i dlaczego ta oferta się pojawiła - opowiada dr hab. Marek Kruk, prof. UWM, pomysłodawca i przewodniczący zespołu ds. jakości kształcenia dla tego kierunku.

- Studenci kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi poznają zasady projektowania i inżynierii systemów zaopatrywania, dystrybucji oraz oczyszczania, uzdatniania i odnowy wody, a także zwiększania jej retencji, ochrony i rekultywacji wód powierzchniowych. Nauczymy ich tworzenia planów zagospodarowania wód i dorzeczy, ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz, w tym - związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. A dlaczego na naszym wydziale? Gospodarowanie wodą jest tym obszarem wiedzy i praktyki, na którym nasza kadra zna się bardzo dobrze. Świadczy o tym znaczna liczba zrealizowanych projektów i zatwierdzonych patentów. Są to zagadnienia priorytetowe w kraju, Unii Europejskiej i na świecie.

- Na czym będzie polegać atrakcyjność tego kierunku?

- Położyliśmy nacisk na praktyczny charakter wiedzy i na umiejętności. Wprowadziliśmy przedmioty techniczne (wykorzystujące naszą nowoczesną infrastrukturę. Sporo będzie zajęć terenowych pozwalających na zetknięcie się ze zjawiskami środowiska wodnego i metodami jego badania. Rozwinęliśmy przedmioty pozwalające zapoznać się z informatycznymi narzędziami do zarządzania zasobami wodnymi, z podstawami modelowania, tworzenia baz danych oraz prognozowania. Studiom będą towarzyszyć praktyki w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem wodą. Rozwijamy również współpracę nie tylko w Programie Erazmus, ale również w będziemy uczestniczyć innych atrakcyjnych inicjatywach edukacyjnych obejmujących kraje UE i Norwegię. Pragniemy w przyszłości utworzyć studia drugiego stopnia, co umożliwi absolwentom zatrudnienie  nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

- Jakie są perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku?

- Nasz absolwent może znaleźć zatrudnienie w spółkach wodno-ściekowych, przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, w firmach melioracyjnych. Może dostać pracę w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód, w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej. Może również prowadzić własną działalności gospodarczą.

W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą potrzebować specjalistów, którzy zastosują nowoczesne technologie i systemy oszczędzania wody, gdyż jej wartość bardzo wzrośnie. Powstaną nowe, ciekawe formy działalności. Nakłada się na to wymóg adaptacji gospodarki do zmian klimatycznych, które wg. prognoz w znacznym stopniu będą dotyczyć zasobów wodnych. A zatem umiejętność gospodarowania wodą może okazać się ciekawą i atrakcyjną pod względem finansowym drogą rozwoju zawodowego.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do odwiedzin naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/172731243077093/videos/172750883075129/ i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o studiach na stronie Wydziału Nauk o Środowisku UWM: http://wnos.uwm.edu.pl/studia/kandydaci/studiuj-gospodarowanie-zasobami-wodnymi

opr. lek