Geodezja z kategorią A

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa awansował i jako jedyny wydział geodezyjny w Polsce otrzymał kategorię naukową A.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję o przyznaniu kategorii naukowej A Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wydało 27 sierpnia. Wydział był już oceniany w 2014 roku, jednak po reorganizacji i przyłączeniu kierunku budownictwo poddał się ocenie parametrycznej ponownie.

- Przyznanie kategorii naukowej A, a także wcześniejsze wyróżnienie kierunku geodezja i kartografia stwarzają realną szansę uzyskania przez wydział dodatkowych środków finansowych na kształcenie przez najbliższe 6 lat. Chcę bardzo podziękować Radzie Wydziału, która po długiej dyskusji zaakceptowała propozycje zmian. Nie byłoby tych sukcesów, gdybyśmy nie przeprowadzili restrukturyzacji na ówczesnym Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziale Nauk Technicznych. Serdecznie dziękuję prof. Radosławowi Wiśniewskiemu, dziekanowi wydziału, który wzorowo współpracuje z kolegium rektorskim – podkreśla prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Duży wpływ na podwyższenie oceny miały osiągnięcia naukowe i twórcze pracowników oraz potencjał naukowy wydziału.

- Nasz potencjał naukowy cały czas rośnie. Nasi pracownicy pną się po szczeblach kariery naukowej - doktoryzują się, uzyskują habilitacje. Istotne i bardzo pozytywne jest to, że w krótkim czasie zwiększyła się liczba publikacji z 18 do nawet 60 w ciągu roku – mówi dziekan Radosław Wiśniewski.

Wpływ na zwiększenie liczby publikacji niewątpliwie miały wyróżnienia. Najlepsze prace są wyróżniane wewnętrznymi grantami w wysokości 1200 zł.

Kwestia oceny i awansów pracowniczych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa jest ściśle określona.

- Każdy pracownik może się zapoznać ze wskazanymi założeniami, np. co musi zrobić, ile grantów uzyskać, aby awansować – wyjaśnia dziekan.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod uwagę brało również materialne efekty działalności naukowej.

- W tej kwestii jeszcze sporo pracy przed nami. Musimy zaktywizować zespoły naukowe do pozyskiwania większej liczby grantów, realizowania projektów, czy też uzyskiwania patentów i wzorów użytkowych – dodaje dziekan.

Wydział stara się również polepszyć współpracę z gospodarką. Do tego celu zostanie wyznaczona jedna osoba, która będzie pośredniczyć w kontaktach wydziału z biznesem.

Ostatnim kryterium branym pod uwagę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego były pozostałe efekty działalności naukowej.

- Chodzi tutaj o aktywność indywidualną pracowników, np. organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także zasiadanie w różnych gremiach. Wydział może pochwalić się pracownikami, którzy zajmują znaczące pozycje np. w NCN, w organizacjach międzynarodowych czy też komitetach redakcyjnych czasopism – informuje dziekan.

W maju tego roku kierunek geodezja i kartografia jako jedyny tego typu w Polsce otrzymał ocenę „wyróżniającą" za jakość kształcenia.

- Mam nadzieję, że mimo tego, iż kategorię naukową A otrzymaliśmy dopiero teraz, ministerstwo przyzna nam wynikające z uzyskania wyróżnienia dodatkowe dofinansowanie. Pozwoliłoby to nam na podniesienie jakości kształcenia – zakup sprzętu, np. niwelatorów cyfrowych, z których mogliby korzystać nasi studenci, a także rozwój infrastruktury informatycznej, tak aby każdy student miał dostęp do nowoczesnego licencjonowanego oprogramowania, z którego mógłby korzystać także w domu – dodaje dziekan.

syla

w kategorii