Finanse i kryteria oceny kandydatów na nauczycieli

Listopadowe posiedzenie Senatu UWM (29.11.) poświęcone było głównie źródłom finansowania badań oraz kryteriom oceny kandydatów na nauczycieli.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM rozpoczął posiedzenie od gratulacji nowo mianowanym profesorom tytularnym: prof. Bożenie Cwalinie-Ambroziak z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. Elżbiecie Gujskiej z Wydziału Nauki o Żywności, prof. Tomaszowi Daszkiewiczowi z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz prof. Waldemarowi Kamińskiemu z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Następnie wręczył listy gratulacyjne 19 nauczycielom akademickim - autorom najlepszych książek wydanych w Wydawnictwie Uniwersyteckim w latach 2011-12. Przy tej okazji rektor wspomniał, że w związku ze zmianami w technice wydawniczej (coraz powszechniejsza digitalizacja wydawnictw) powinniśmy zastanowić się nad przyszłością naszego wydawnictwa.

Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju przedstawił informacje dotyczące sytuacji finansowej polskich uniwersytetów. Na 19 uczelni trzy spodziewają się osiągnąć na koniec 2013 r. mały zysk (ok. 1 mln zł). Osiem uczelni (w tym UWM) - liczy na bilans zerowy, pozostałe spodziewają się strat. Prorektor Gornowicz zaznaczył, że podane wielkości, w tym dotyczące UWM, mają charakter wstępnych szacunków i mogą ulec zmianie. Przytoczył także długą listę działań, które podejmują uniwersytety, aby ratować finanse.

Jak wynika z informacji kwestor mgr Sławomiry Pietrzyk - sytuacja finansowa naszej uczelni poprawiła się. Płynność finansowa wzrosła, a zadłużenie zmalało do ok. 40 mln zł i jest szansa, że jeszcze się zmniejszy.

W dalszej części obrad dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia referował projekt nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Nowelizacja ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia.

Projekt zawiera wiele ważnych zmian, które, jeśli wejdą w życie, wprowadzą system potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego; wprowadzą ułatwienia w dostępie do studiów wyższych osobom w dojrzałym wieku (w ramach programu uczenia się przez całe życie); zapewnią lepszą jakość kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni; dostosują funkcjonowanie uczelni do skutków niżu demograficznego i doprecyzują niektóre rozwiązania z nowelizacji z 2011 r.

- Bardzo ważne będzie kształcenie interdyscyplinarne. Warunek jest tu jeden, ale istotny: posiadanie pełnych uprawnień akademickich, przy czym każde w zakresie innej dyscypliny - podkreślił prorektor. MNiSW pragnie także publikować listę ostrzeżeń, zawierającą spis kierunków na publicznych i niepublicznych uczelniach, które otrzymają negatywną ocenę w badaniach jakości kształcenia ministerstwa i w systemie POL-on - dodał prof. Jerzy Przyborowski.

Następnie Senat zajął się uchwałą w sprawie kryteriów oceny kandydatów na nauczycieli akademickich przy zatrudnianiu ich na poszczególnych stanowiskach w różnych obszarach nauki i sztuki, w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz przy zatrudnianiu bibliotekarzy dyplomowanych. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

- Ścisłe kryteria awansu zawodowego są potrzebne. Kto je spełni - będzie awansować, niezależnie od woli zwierzchników - zauważył prof. Zbigniew Wieczorek, przewodniczący senackiej komisji ds. kadrowych.

Kolejna kwestia - poruszona przez prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki dotyczyła finasowania nauki. Prof. Jaroszewski przedstawił zebranym informację, z jakich źródeł zewnętrznych pracownicy naukowi UWM mogą korzystać, starając się o granty naukowe. Takich źródeł jest 8: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (norweski), Unijny Program Ramowy „Horyzont 2020”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-20 oraz Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-20. Pojawi się również możliwość pozyskiwania pieniędzy na badania we współpracy z gospodarką. Unia Europejska zmienia bowiem filozofię myślenia. Firmy łatwiej uzyskają fundusze na innowacje, jeśli wykażą się współpracą ze środowiskiem naukowym. Do tej pory to głównie naukowcy musieli zabiegać o pozyskanie firm do badań.

W ocenie kolegium rektorskiego i senackiej komisji ds. nauki skuteczność w pozyskiwaniu grantów naukowych wciąż jest zbyt słaba.

Nastepnym punktem obrad były sprawy administracyjne. Jak informował kanclerz dr inż. Aleksander Socha, UWM wystawi na sprzedaż sady przy ul. Sikorskiego (róg Tuwima) wycenione na 34,7 mln zł, teren budowlany przy ul. Bartąskiej wyceniony na ok. 9,6 mln zł i działkę budowlaną w Braniewie za ok. 170 tys. zł. Wpływy pochodzące ze sprzedaży tych nieruchomości będą przeznaczone na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

Uchwały w sprawie Szpitala Uniwersyteckiego dotyczyły finansów. Kierownictwo szpitala zamierza kupić urządzenia do prowadzenia badań nad pomiarami twarzoczaszki i do rekonstrukcji jej szkieletu. O pieniądze stara się z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Koszt tych urządzeń to ok. 3 mln zł. Szpital musi dołożyć ok. 450 tys. środków własnych. Senat wyraził zgodę na wydanie tej kwoty. Poza tym Senat zgodził się, aby UWM wszedł w skład konsorcjum naukowego z Politechniką Gdańską i Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Współpracę z tymi uczelniami będzie prowadzić Wydział Nauk Medycznych.

Kolejna uchwała Senatu dotyczyła współpracy naszego Uniwersytetu z Państwowym Uniwersytetem im. Iwane Jawakiszwili w Tbilisi w Gruzji. Jej koordynatorem ze strony UWM został prof. Stanisław Pikulski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Najbliższe posiedzenie Senatu UWM 20 grudnia.

lek

w kategorii