Ekspertyzy przyrodnicze - nowa specjalność na biologii

Wydział Biologii i Biotechnologii uruchamia na kierunku biologia nową specjalność – ekspertyzy przyrodnicze.

Władze wydziału chcą kształcić kadrę m.in. dla instytucji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska oraz doradztwem rolnośrodowiskowym i realizacją programów unijnych, dotyczących infrastruktury i środowiska.

Nowa specjalność ruszy od października 2014 roku na studiach IIstopniana kierunku biologia. Absolwenci zdobędą na niej wiedzę dotyczącą praktycznego przygotowywania ekspertyz przyrodniczych, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, monitoringu przyrodniczego oraz metod ochrony przyrody i środowiska. Nauczą się prowadzenia badań terenowych, a także opracowywania i wdrażania programów ochrony środowiska i przyrody.

- Chcemy przekazać studentom wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą metod monitoringu środowiska, przeprowadzania waloryzacji przyrodniczych, a także ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Oprócz wiedzy specjalistycznej studenci zdobędą wiedzę administracyjno-prawną i będą przygotowani do założenia własnej firmy oferującej ekspertyzy przyrodnicze, przeprowadzanie monitoringu środowiska i zarządzanie zasobami przyrody – mówi dr hab. Anita Franczak, prof. UWM, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.

Przyszli specjaliści od ekspertyz przyrodniczych będą potrafili także ocenić wpływ planowanych inwestycji na środowisko, co umożliwi im podjęcie pracy w jednostkach administracji państwowej i instytucjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrody – jednostkach samorządu terytorialnego, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, rezerwatach przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych, inspektoratach ochrony środowiska, firmach projektowych i konsultingowych.

- Chcemy wykształcić biologów środowiskowych z wiedzą z zakresu dendrologii, ekologii, geomorfologii, hydrologii i monitoringu środowiska. Warto podkreślić, że w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie monitoringu środowiska wyodrębnione zostały obszary wsparcia dotyczące monitoringu wód, monitoringu powietrza oraz monitoringu hałasu. Nasi studenci zdobędą taką wiedzę. W programie przewidzieliśmy wiele godzin warsztatów terenowych, podczas których nauczą się metod waloryzacji wszystkich elementów przyrody i oceny stanu siedlisk przyrodniczych. Wszystkie przedmioty poprowadzą naukowcy z naszej uczelni oraz praktycy z firm zajmujących się wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych. Takie ekspertyzy są obecnie wymagane przed rozpoczęciem każdej inwestycji – dodaje prodziekan Anita Franczak.

W planie studiów przewidziane są m.in. zaawansowane metody bioindykacji, czyli oceny stanu środowiska i poziomu jego zanieczyszczeń na podstawie badania reakcji organizmów żywych, zagadnienia prawne dotyczące ochrony środowiska i wykonywanie ekspertyz przyrodniczych z analizą danych.

- Utworzyliśmy tę specjalność, bo wiemy, że w Polsce brakuje takich ekspertów. Nasi studenci zdobędą wiedzę zgodną z nowym podejściem do biologii środowiskowej i ochrony środowiska, zapisanym w zaleceniach i dyrektywach unijnych. Warto dodać, że dzięki przedmiotowi: zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym nasi przyszli absolwenci będą również przygotowywać projekty i aplikacje umożliwiające im zdobycie finansowania, np. z funduszy europejskich, na założenie i rozwinięcie własnej firmy – podkreśla dr hab. Anita Franczak.

Specjalność ekspertyzy przyrodnicze wpisuje się, zdaniem władz wydziału, w program rozwoju naszego regionu.

– Mamy nadzieję, że studenci kształceni u nas to przyszli fachowcy-eksperci, którzy będą potrzebni przy opracowywaniu i zatwierdzaniu inwestycji nie kolidujących z bezpieczeństwem środowiska, świadomi potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody – stwierdza prodziekan Franczak.

mah

w kategorii