Ekonomia i zarządzanie z pozytywną oceną programową

absolwenci stoją z dyplomami
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkom ekonomia i zarządzanie pozytywną ocenę programową. W obydwu przypadkach ocenę wystawiła na najdłuższy możliwy czas, czyli na 6 lat.

Decyzja o ocenie została podjęta na posiedzeniu prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 21 października 2021 r. Komisja stwierdziła, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim umożliwia studentom kierunków ekonomia i zarządzanie osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się dla studiów 1. i 2. stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie wskazała, że wszystkie kryteria (określone w stosownych przepisach) zostały spełnione.

Procedura związana z oceną kierunku odbywała się w pierwszym półroczu 2021 r. Pierwszym etapem było przygotowanie raportu samooceny. W prace nad przygotowaniem dwóch obszernych raportów (oddzielnie dla każdego z ocenianych kierunków) zostały włączone: kolegium dziekańskie, Wydziałowa Komisja Programowa oraz Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W dokumentach gremia te odniosły się do 10 ocenianych kryteriów dotyczących m.in. konstrukcji programu studiów i jego realizacji, zasad przyjęcia na studia, weryfikacji efektów uczenia się, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i infrastruktury dydaktycznej.

Następnym etapem była zdalna wizytacja członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która odbyła się w czerwcu tego roku. Ze względu na ocenę 2 kierunków trwała 4 dni (11-14.06.2021 r.).

W trakcie wizytacji PKA szczegółowej ocenie poddała programy studiów, aktualność stosowanych metod kształcenia (szczególnie w kontekście kształcenia w formie zdalnej), dorobek naukowy i kompetencje kadry dydaktycznej, współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz współpracę międzynarodową. Analizowała także prace dyplomowe, prace etapowe (egzaminy i zaliczenia) oraz dokumentację związaną z realizacją praktyk zawodowych.

W ocenie wyrażonej zarówno w trakcie wizytacji, jak również w raporcie po niej, PKA jednoznacznie pozytywnie oceniła wszystkie kryteria. Szczególnie doceniła i wyróżniła owocną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozbudowę nowoczesnych laboratoriów do marketingu sensorycznego w oparciu o VR i Eyetracking, realizację studiów dualnych wspólnie z Bankiem Citi Handlowy oraz współpracę międzynarodową, głównie z Politechniką w Setubal w Portugali, z którą wydział prowadzi wspólnie studia z zakresu logistyki kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu.

Studia na kierunkach ekonomia i zarządzanie realizowane są na poziomie 1. i 2. stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Na studiach 2. stopnia kształcenie realizowane jest w specjalistycznych zakresach. Na ekonomii są to: finanse, bankowość i ubezpieczenia; e-handel i usługi oraz ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe. Natomiast na zarządzaniu: marketing i zarządzanie produktem; logistyka; rachunkowość i zarządzanie finansami oraz zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami; zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych świetnie odnajdują się na rynku pracy. Nie tylko podejmują zatrudnienie w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych, ale również coraz częściej zakładają własne firmy, wpisując się tym samym w motto wydziału: „kształcimy pracodawców”.

opr. syla

w kategorii