Czy UWM połączy się z OSW?

OSW im. J. Rusieckiego
Władze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego zwróciły się do władz naszego Uniwersytetu z wnioskiem o włączenie w struktury UWM. Senat UWM zajął oficjalne stanowisko w tej kwestii.

Jednym z głównych punktów obrad listopadowego Senatu UWM była dyskusja nad możliwością włączenia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego, mieszczącej się przy ul. Bydgoskiej w struktury Uniwersytetu. Z wnioskiem o konsolidację zwrócili się do władz UWM przedstawiciele władz OSW.

Ewentualna konsolidacja nie będzie sprawą prostą, ponieważ Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną a obowiązujące przepisy nie pozwalają na łączenie uczelni niepublicznych i publicznych. Możliwym rozwiązaniem jest tzw. wygaszenie uczelni niepublicznej, a następnie przekazanie na zasadzie ciągłości jej osiągnięć i dorobku uczelni publicznej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje konsolidacje uczelni, stojąc na stanowisku, że nadmierne rozproszenie szkół wyższych to jedna z bolączek polskiej nauki. Na działania konsolidacyjne rezerwuje ok. 250 mln zł.

Jak podkreśla rektor UWM prof. Ryszard Górecki, Uniwersytet włączając OSW w swoje struktury, mógłby skorzystać z tego ministerialnego programu finansowego.

- Takie działania już są na niektórych uczelniach prowadzone - dodaje prof. R. Górecki.

Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM ds. Collegium Medicum zaznacza, że w obiektach OSW mógłby być prowadzony nowy kierunek - fizjoterapia, który Uniwersytet planuje uruchomić na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

- Na kierunku fizjoterapia kształci także OSW, a tamtejsze pracownie są znakomicie wyposażone – dodaje prof. W.  Maksymowicz.

Na ewentualnej fuzji uczelni mógłby też skorzystać Uniwersytecki Szpital Kliniczny, pozyskując pieniądze z ministerialnego programu tworzenia tzw. opieki nad pacjentem obejmującej rehabilitację.

- Budynki OSW mogą być znakomitą bazą lokalową na potrzeby tego programu - podkreśla Andrzej Włodarczyk, dyrektor USK.

Wniosek władz OSW o połączenie z Uniwersytetem to m.in. skutek niżu demograficznego, który boleśnie odczuwa niepubliczna uczelnia.

Jak wyjaśnia Helena Rusiecka, dyrektor generalny OSW, szkoła ma zbyt mało studentów. Połączenie z UWM może przynieść korzyści obu uczelniom. OSW prowadzi m.in. kierunki: fizjoterapia, zdrowie publiczne, kosmetologia i wychowanie fizyczne.

Na posiedzeniu 24 listopada Senat UWM zajął stanowisko w sprawie włączenia OSW w struktury Uniwersytetu. Obliguje ono rektora do powołania zespołu, który oceni m.in. możliwości prawne konsolidacji obu uczelni, potencjał majątkowy, kadrowy, naukowy i dydaktyczny OSW i możliwości jego wykorzystania na potrzeby Uniwersytetu oraz koszty finansowe związane z konsolidacją.

mah

fot. ze strony OSW im. J. Rusieckiego