Czerwcowe posiedzenie Senatu UWM

Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Uniwersytetu, omówienie bieżącej sytuacji w sferze finansowej, gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych na tle ostatnich 10 lat, były m.in. tematem czerwcowego posiedzenia Senatu UWM (27.06.).

Posiedzenie Senatu rozpoczął prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który przedstawił program posiedzenia. W pierwszej kolejności Senat zajął się bieżącą sytuacją uczelni, m.in. omówieniem sytuacji finansowej UWM, gospodarki nieruchomościami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz przekazaniem informacji na temat audytu dotyczącego sprzedaży działek, projektów finansowanych ze środków zagranicznych, projektów inwestycyjnych i stanem kadrowym uczelni.

Prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju przedstawił wyniki finansowe uczelni w poszczególnych latach - od 2005 do 2013 roku.

- Skokowy przyrost stanu zadłużenia zewnętrznego nastąpił w 2009 r.- mówił prof. M. Gornowicz. W roku 2008 zadłużenie to wynosiło 26,7 mln zł, a w 2009 już 51 mln zł. Od 2012 następuje systematyczny spadek zadłużenia zewnętrznego. Prorektor ds. ekonomicznych przestawił również zadłużenie wewnętrzne, wynikające m.in. z brakującej kwoty na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunku badań naukowych. W roku 2012 łączna wartość zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego osiągnęła poziom 80 mln (a w 2008 roku była to kwota 47 mln). Na ten moment poziom ten wynosi 67 mln – wyjaśniał prorektor M. Gornowicz (slajd).

Poprawia się też stan zadłużenia w ujęciu względnym. W 2010 r. stosunek zobowiązań do wartości majątku uczelni przekraczał 50%, a w 2013 r. spadł poniżej 40%. Prorektor podkreślił, że obecnie sytuacja finansowa uczelni jest stabilna, a Uniwersytet utrzymuje płynność finansową. Dodał również, że wszystkie dane oparte są o przyjęte przez senat UWM i zamieszczone w BIP sprawozdania finansowe Uniwersytetu.

Słowa te potwierdziła Sławomira Pietrzyk, kwestor UWM przedstawiając aktualny stan finansowy uczelni.

- Przewidywana kwota zadłużenia bankowego po wypłaceniu wynagrodzeń pracownikom wyniesie na początku lipca 2014 r. 34,5 mln zł – mówiła p. kwestor (slajd).

Kanclerz UWM, Aleksander Socha odniósł się do zarzutów Mariusza K., dziennikarza śledczego, jakoby sprzedaż działek w 2007 roku odbywała się nieprawidłowo. Podkreślił, że sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów uregulowana była aktami prawnymi UWM, które wynikały m.in. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz gospodarce nieruchomościami. (slajd 1, 2, 3) Podkreślił, że zasady sprzedaży były uzgadniane ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie, przy akceptacji powołanych do tych spraw komisji (slajd 1, 2, 3) oraz przedstawił, wynikające bezpośrednio z operatów szacunkowych wartości rynkowe działek w poszczególnych latach (slajd 1, 2).

Kanclerz przedstawił również uchwałę nr 31 Senatu UWM z 25.11.2005r., która zdaniem Mariusza K. dawała rektorowi zgodę na sprzedaż jedynie części gruntów. Omawiając tę uchwałę kanclerz jednoznacznie wykazał nieprawdziwość stwierdzeń Mariusza K., a jako przykład nieprawdziwych informacji zamieszczonych na blogu, wskazał działkę nr 2/144, której numer mieści się w zakresie podanym w niniejszej uchwale, a więc będącą w grupie działek, na którą była zgoda senatu na sprzedaż (slajd).

Kanclerz poinformował również, że ze strony UWM został złożony wniosek do CBA o rozszerzenie kontroli sprzedaży nieruchomości przez Uniwersytet, przeprowadzonej zarówno w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym, o lata 2009 - 2011.

Uczelnia zawiadomiła również prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autora bloga, polegającego na opublikowaniu nieprawdziwych informacji pomawiających rektora, pracowników UWM i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako osobę prawną (slajd).

Prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr przekazał informacje dotyczące audytu wewnętrznego.

- W związku z informacjami prezentowanymi na blogach Mariusza K. zostały skierowane pisma do prof. Marka Ratajczaka, przewodniczącego Komitetu Audytu przy MNiSW oraz Agnieszki Giebel- dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF. Zawierają one informacje o dokumentach i ustaleniach audytu, które stały się źródłem informacji podawanych przez dziennikarza w Internecie - mówił prorektor G. Białuński (slajd).

O projektach badawczych w latach 2011- 2014 mówił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki. Stwierdził on m.in., że kwota kosztów niekwalifikowanych w projektach badawczych realizowanych w UWM w latach 2011-2012 to 2,8 mln zł (slajd). Wynikają one z nieprawidłowego zarządzania projektami.

Następnie, przedstawił straty w poszczególnych projektach: „Innowacje w akwakulturze..." (slajd), „Optymalizacja produkcji wołowiny..." (slajd), „Testowanie technologii produkcji pstrąga..." (slajd), „Modelowe kompleksy agroenergetyczne..." (slajd).

Prorektor Jaroszewski przekazał informację o działaniach CBA w sprawie projektu "E-administracja" (slajd) oraz poinformował, że prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie w oparciu o zawiadomienie dyrektora UKS w Olsztynie „o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na nieprawidłowym wykorzystaniu środków finansowych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu pt. „Innowacje w akwakulturze..."

Podkreślił, że z powodu nieprawidłowości w tym projekcie, w 2013 r. uczelni groził całkowity zwrot kosztów, czyli strata ok. 13 mln zł., zamknięcie projektu oraz brak możliwości ubiegania się o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

- Uczelnia w związku z popełnionymi błędami w projektach inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych i innych straciła w latach 2011-2014 7,1 mln zł – podkreślił kanclerz A. Socha (slajd).

Kanclerz szczegółowo zaprezentował projekty inwestycyjne finansowane z UE (slajd 1, 2) i omówił uchybienia proceduralne w tych projektach (slajd).

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia poinformował, że w uczelni wprowadzany jest zintegrowany system informatyczny zarządzania uczelnią w ramach projektu finansowanego przez NCBiR „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM".

Podkreślił, że w latach 2012-2013 mogliśmy zrezygnować z pewnych aplikacji systemów elektronicznych dzięki temu, że BIOS opracowało w ramach własnej działalności wiele aplikacji informatycznych (slajd 1, 2). Dzięki temu udało się zaoszczędzić ponad 150 tys. zł.

Głos ponownie zabrał prorektor G. Białuński, który przedstawił stan zatrudnienia w latach od 2007/08 do 2013/14 (slajd). Podkreślił również, że coraz więcej spraw trafia do komisji dyscyplinarnej (slajd).

Po prezentacjach prorektorów i kanclerza głos zabrał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który poinformował, że w związku z pomówieniami, jako osoba prywatna będzie dochodził swoich praw w sądzie. Przedstawił dokumenty m.in. postanowienie o objęciu ścigania z urzędu dziennikarza, rozszerzenie wniosku o wszczęcie egzekucji, decyzję rzecznika spraw obywatelskich o zajęciu się sprawą, postanowienie o zwolnieniu dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej oraz list do premiera (slajd 1, 2, 3, 4, 5, 6). Pełnomocnik rektora mecenas Jarosław Szczechowicz złożył szerokie wyjaśnienia dotyczące dowodów zgromadzonych przez prokuraturę, a wskazujących na posługiwanie się przez dziennikarza fałszywym wyrokiem sądowym sprzed 36 lat.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień w tej części obrad głos zabrali zaniepokojeni dziekani, którzy zwrócili uwagę, że działania autora blogów godzą w dobre imię Uniwersytetu, w ewidentny sposób szkodzą uczelni i mogą rzutować na liczbę kandydatów podczas tegorocznej rekrutacji. Zwrócili się następnie do rektora i pozostałych członków senatu o podjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po opracowaniu tekstu uchwały i odczytaniu, Senat jednomyślnie, w głosowaniu jawnym przyjął uchwałę, w której m.in. "Senat upoważnia JM Rektora i podległe służby do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej autora(ów) szkalujących Uniwersytet, Rektora i pracowników oraz do występowania drogą prawną przeciwko osobom fizycznym bądź instytucjom, działającym na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o zadośćuczynienie za wyrządzoną Uniwersytetowi krzywdę, związaną z naruszeniem Jego dobrego imienia, osłabieniem Jego wizerunku oraz pozycji w regionie i kraju" (slajd).

Wszystkie prezentacje:

Finanse UWM

Sprzedaż działek

Koszty projektów

Projekty badawcze

Systemy elektroniczne i modyfikacje systemów

Informacja o audycie

Pisma sądowe

Kadry

Kolejny punkt posiedzenia Senatu dotyczył zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zmiany referował prof. Zbigniew Wieczorek, przewodniczący Senackiej Komisji Kadrowej (prezentacja).

Senat wyraził zgodę na nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Winfriedowi Lieberowi, rektorowi Hochschule Offenburg. Decyzję swą motywował tym, że prof. Lieber tworzył międzynarodowy akademicki zespół dydaktyczny, dzięki któremu współpraca między uniwersytetami w Offenburgu i Olsztynie ma europejski wymiar.

O restrukturyzacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej mówił dziekan wydziału, Radosław Wiśniewski. Poinformował, że wydział etapami będzie zmierzał w kierunku badawczo-rozwojowym. Celami strategicznymi reorganizacji jest nowoczesna geodezja i kartografia, inżynieria przestrzenna i budownictwo, a także utworzenie dużego politechnicznego wydziału badawczo-rozwojowego (prezentacja). Wszystkie te zmiany mają związek z tym, że 1 stycznia 2015 r., kształcenie na kierunku budownictwo z Wydziału Nauk Technicznych zostanie przeniesione na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Dziekan WGiGP wnioskował również o zmianę nazwy wydziału na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB). Uchwały dotyczące zmian reorganizacyjnych na obu wydziałach oraz zmianę nazwy WGiGP Senat przyjął jednomyślnie.

Prorektor Grzegorz Białuński poinformował o przebiegu drugiego etapu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu, które w najbliższych dniach znajdą się na kontach.

Senat UWM jednomyślnie przyjął 3 plany rzeczowo-finansowe, dotyczące: uczelni bez Wydziału Nauk Medycznych, samego Wydziału Nauk Medycznych oraz Uniwersytetu z Wydziałem Nauk Medycznych.

Głos w tej kwestii zabrała kwestor – Sławomira Pietrzyk. Według planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu (uwzględniającego Wydział Nauk Medycznych) spodziewamy się przychodów w wysokości ok. 430 mln zł (w ubiegłym roku planowane przychody wynosiły 409 mln zł).

Sprawozdanie finansowe Szpitala Uniwersyteckiego za 2013 r. przedstawił prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych. Podkreślił, że pierwszy raz udało się uzyskać zysk w wysokości 149 tys. zł. Przypomniał, że rok wcześniej było 1,5 mln straty. Senat uchwałę przyjął jednomyślnie.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM - prorektor ds. kształcenia przedstawił Senatowi projekty uchwał zmieniających: uchwałę określającą efekty kształcenia nowoutworzonych kierunków i poziomów studiów oraz uchwałę w sprawie zmian w ofercie kształcenia Uniwersytetu od roku akademickiego 2015/2016. Proponowane zmiany (zaopiniowane pozytywnie przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych) dotyczą modyfikacji oferty edukacyjnej studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia od roku akademickiego 2015/2016 i wynikają z przesłanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpretacji przepisów, określających warunki prowadzenia ww. studiów oraz warunki realizacji kształcenia inżynierskiego.

Wyżej cytowane zmiany dotyczą likwidacji specjalności pn.: „biotechnologia w medycynie weterynaryjnej” oraz utworzenia specjalności „biotechnologia farmaceutyczna”, a także uruchomienia inżynierskiej ścieżki kształcenia w ramach wszystkich zakresów kształcenia specjalnościowego, prowadzonych na studiach drugiego stopnia.

Prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich przedstawił uchwałę w sprawie pobierania opłat za kształcenie . Senat UWM wyraził zgodę na to, że Uniwersytet w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 nie będzie pobierać opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów.

Senat jednomyślnie przyjął uchwały dotyczące m.in. współpracy z firmą NetLand Sp. z o.o., firmą Geopartner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz National Ilan University (Republika Chińska – Tajwan). Wyraził również zgodę na utworzenie przez UWM spółki kapitałowej pod nazwą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna.

Czerwcowe posiedzenie Senatu zakończył rektor prof. Ryszard Górecki życząc wszystkim słonecznej atmosfery i odpoczynku.

syla

w kategorii