Czek na doskonalenie kompetencji i oferty kształcenia

rektor UWM i wiceminister Maksymowicz
Prawie 17 mln zł otrzymał UWM z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Symboliczny czek przekazał osobiście rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu prof. Wojciech Maksymowicz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, do niedawana prorektor UWM. Nad projektem, który ministerstwo zgodziło się finansować już 24 maja, pracował zespół uniwersytecki.

Pieniądze - dokładnie 16,563 mln zł - UWM otrzymał z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 1 października 2019 r. Uniwersytet rozpoczyna bowiem nowy program: „Uniwersytet wielkich możliwości - program podnoszenia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”. Jego celem jest uzyskanie wysokiej oceny kierunków kształcenia, wzrost liczby studentów, w tym z zagranicy, tworzenie obrazu UWM, jako uczelni nowoczesnej, społecznie odpowiedzialnej i otwartej na zmiany.

Program ten tworzyli przedstawiciele wydziałów we współpracy z pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii pod kierownictwem prof. Jerzego Przyborowskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów.

Uczelnia zrealizuje 20 zadań. Są one ujęte w 3 moduły. Pierwszy dotyczy przystosowania programów kształcenia studentów do zmieniających się warunków rynku pracy. Drugi moduł będzie służyć podwyższaniu kompetencji i umiejętności zawodowych studentów. Trzeci moduł posłuży do podwyższania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w pracy informatycznych narzędzi.

Jakie działania obejmuje?

Np. na Wydziale Lekarskim – 12 wykładów otwartych z zakresu pediatrii, genetyki, żywienia, rehabilitacji i immunologii, które wygłoszą wybitni specjaliści z zagranicy; certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów przygotowujące ich do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz warsztaty zarządzania stresem i czasem. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu – cykl warsztatów dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – przygotowanie i realizacja studiów praktycznych na kierunku leśnictwo oraz kursy, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne - krajowe i zagraniczne dla studentów architektury krajobrazu, leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych – utworzenie 2 nowych specjalności – projektowanie produktu oraz marketing i zarządzanie produktem, a dodatkowo warsztaty, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne studentów w wybranych zakładach Europy. Na Wydziale Nauk o Środowisku –9 wykładów otwartych z zakresu turystyki i rekreacji.

Poza tym UWM zaoferuje warsztaty, szkolenia i wyjazdy do zakładów produkcyjnych studentom wydziałów - Nauk o Środowisku i Bioinżynierii Zwierząt. Dzięki pieniądzom POWER Centrum Innowacji i Transferu Technologii uruchomi Letnią Szkołę Zarządzania Innowacją – nową ofertę dla studentów. Wsparcie dostanie także Akademia Biznesu. Uczelnia uruchomi również kursy języka angielskiego w dydaktyce dla nauczycieli akademickich. Biuro Informatycznej Obsługi Studiów wdroży 4 nowe programy ułatwiające życie studentom wykonane przez jego pracowników. Ponadto na UWM powstanie nowa jednostka - Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia, której zadaniem będzie m.in. dostosowywanie oferty kształcenia UWM do warunków rynkowych. Uczelnia wzmocni także potencjał dydaktyczny filii w Ełku tworząc w niej supernowoczesną pracownię e-learningu. Nauczyciele akademicy będą się w niej uczyć prowadzenia zajęć na platformie e-elearningowej, metodyki tworzenia kursów on-line, obsługi programów do tworzenia filmów dydaktycznych, wykorzystywania multimediów na potrzeby kształcenia studentów. Poznają m.in., jak w procesie kształcenia efektywnie wykorzystywać Facebooka i Twittera. Poprowadzą w niej zajęcia dla studentów administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Program ten UWM będzie realizować w latach 2019-23. Obejmie on w sumie ponad 2,7 tys. osób, w tym 315 nauczycieli akademickich i ok. 2400 studentów oraz kilku pracowników administracji.

- Pieniądze z programu POWER pozwolą nam na polepszenie programów kształcenia, na ich upraktycznienie. W tej edycji będą uczestniczyć wydziały, które nie brały udziału w pierwszej edycji naszego programu, na którą dostaliśmy z NCBR 33 mln zł i którą realizujemy w latach 2018-22 – poinformował prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Więcej o pierwszej edycji programu szkoleń i rozwoju kadry UWM, tutaj >>

Wśród beneficjentów tego programu są także studenci kierunku lekarskiego oraz ratownictwa, pielęgniarstwa i położnictwa. To nie przypadek.

- Chcemy w ten sposób pokazać, że zależy nam na rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu. To sprawa ważna i dla uczelni, i dla Olsztyna, i dla regionu. Pod koniec września odbędzie się pierwsze spotkanie robocze Rady ds. rozwoju medycyny, a w październiku Senat UWM zajmie się programem rozwoju medycyny w naszym regionie – podkreślił prof. Ryszard Górecki.

Symboliczny czek z NCBR przywiózł do Olsztyna prof. Wojciech Maksymowicz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, a do niedawna prorektor UWM.

- Miło mi, że z takimi dobrymi wiadomościami mogę przyjeżdżać do naszej uczelni. Zapowiadałem obejmując ministerialną tekę, że będę działać na rzecz naszego Uniwersytetu i tak też się staram – zapewnił prof. Wojciech Maksymowicz. I nie była to jedyna dobra wiadomość, którą wiceminister przywiózł z Warszawy. Prof. Maksymowicz wystarał się dla Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM 1,5 mln zł dodatkowego dofinansowania na badania prowadzone przy użyciu radioteleskopu LOFAR.

- Kiedy przeczytałem, jakimi badaniami zajmują się pracujący w tej instytucji naukowcy, że publikują w czasopiśmie „Nature”, przekonałem ministra, że trzeba ich wesprzeć – informuje prof. Maksymowicz.

lek

w kategorii