Czasopisma naukowe UWM z ministerialnym wsparciem

Czasopisma wydawane na UWM otrzymały dotację
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało oficjalną informację o przyznanych dotacjach dla czasopism. Na liście są także periodyki, które ukazują się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

O tym, że siedem czasopism naukowych, które ukazują się na UWM, otrzymało wsparcie z ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych”, informowaliśmy już jakiś czas temu. Teraz możemy także dopowiedzieć, jakie kwoty resort nauki przyznał redakcjom.

Najwięcej powodów do zadowolenia mają redaktorzy czasopisma „Echa Przeszłości”. Periodyk będzie dotowany kwotą 80 tys. zł. Wsparcie w wysokości 61 tys. otrzyma czasopismo „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, a ponad 54 tys. zł - „Prace Literaturoznawcze”.

Na liście dotowanych periodyków naukowych są też: „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna” (ok. 42,1 tys. zł), „Civitas et Lex" (ponad 27 tys. zł), „Forum Teologiczne”  (ponad 19,6 tys. zł) oraz „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” (7,3 tys. zł).

W pierwszej edycji konkursu „Rozwój czasopism naukowych” zgłoszono 585 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania (otrzymania pomocy de minimis) 565 wniosków, na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych w latach 2022-2023.

dbp

O czasopismach:

ECHA PRZESZŁOŚCI

Pierwszy tom czasopisma naukowego "Echa Przeszłości" edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. Rada naukowa składa się z dziewiętnastu profesorów reprezentujących polskie i międzynarodowe centra naukowe.'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Każdy tom składa się z następujących sekcji: Artykuły i rozprawy, Dokumenty i materiały, Polemiki, Recenzje, Bibliografie, Kronika akademicka i Pożegnania. W ramach polityki redakcyjnej czasopisma do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły najwyższej jakości, będące rezultatami oryginalnych badań i które nie zostały wcześniej opublikowane. Artykuły dotyczą wszystkich epok historycznych, od starożytności do współczesności. Teksty publikowane są po polsku, angielsku, rosyjsku, włosku, niemiecku i francusku.

ACTA SCIENTIARUM POLONARUM. ADMINISTRATIO LOCORUM

„Acta Scientiarum Polonorum” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, założonym przez polskie uczelnie rolnicze. Seria „Administratio Locorum” („Land Administration”) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku. Od 2020 roku czasopismo jest publikowane wyłącznie w języku angielskim. W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. Celem czasopisma jest umożliwianie wymiany poglądów i informacji naukowcom reprezentującym różne dyscypliny naukowe, a których pomysły i odkrycia wspólnie przyczyniają się do efektywnego administrowania przestrzenią. W związku z tym w kwartalniku publikowane są zarówno prace przeglądowe, jak i empiryczne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

Misją serii „Administratio Locorum” jest upowszechnianie informacji przydatnych zarówno osobom odpowiedzialnym za efektywne administrowanie przestrzenią w wymiarze lokalnym, regionalnym i centralnym, jak i naukowcom oraz nauczycielom akademickim. Corocznie publikowane są cztery numery czasopisma. Czasopismo jest publikowane w formie drukowanej (ISSN 1644-0749) i elektronicznej (eISSN 2450-0771). Czasopismo bazuje na licencji open-access, oferując darmowy dostęp do pełnych tekstów wszystkich publikacji przez stronę internetową. Seria „Administratio Locorum” jest indeksowana w następujących bazach: SCOPUS, ERIH PLUS, AGRO, PolIndex, Baz Hum, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library, EuroPub, Google Scholar, DOAJ.

 

PRACE LITERATUROZNAWCZE

„Prace Literaturoznawcze” to naukowy rocznik informujący na bieżąco o badaniach nad literaturą polską lub obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym oraz antropologicznym. Włącza się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczy w dyskusji na temat dawnej a także współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, wykorzystując współczesne metodologie literaturoznawcze.Redakcja zaprasza do współpracy historyków i teoretyków literatury, a także polonistów reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki uniwersyteckie oraz inne instytucje naukowo-badawcze.

 

MEDIA - KULTURA - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

„Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny rocznik naukowy wydawany od 2005 roku, obecny na liście ministerialnej (40 pkt.) z przypisanymi sześcioma dyscyplinami, którymi są: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia.
W roczniku publikowane są – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.
 

CIVITAS ET LEX

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców.

Zakres czasopisma obejmuje 6 dyscyplin naukowych (działów): nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, pedagogikę (edukację), nauki o administracji, nauki prawne, prawo kanoniczne oraz varia, skupiające artykuły interdyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych.

W osobnych działach publikujemy glosy, omówienia i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych oraz recenzje (prezentacje) monografii i prac naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym.

Czasopismo jest wydawane w wersji drukowanej (p-ISSN 2392-0300) oraz w formie elektronicznej (e-ISSN 2449-5522).

Redakcja przyjmuje zgłoszenia od autorów z Polski i z zagranicy zarówno w językach konferencyjnych, jak i polskim.

 

FORUM TEOLOGICZNE

Czasopismo „Forum Teologiczne” [ISBN 1641-1196; eISSN 2450-0836; DOI: 10.31648/ft] jest rocznikiem naukowym wydawanym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska), od roku 2000. Są w nim publikowane artykuły naukowe z dyscyplin naukowych: teologia, historia, prawo kanoniczne i innych, które wchodzą w dialog z teologią. Artykuły są recenzowane przez specjalistów.

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat),
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

 

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2018 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.

Nie pobieramy opłat za opublikowany artykuł. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu.

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów za publikację wynosi 40. Redakcja przystąpiła do realizacji kolejnych umów - o zasięgu międzynarodowym i krajowym - na wprowadzanie treści publikacji do baz danych repozytorium i ich magazynowanie w celu udostępniania autoryzowanym użytkownikom. Zatem zawartość czasopisma jest obecnie dystrybuowana przez naukowe repozytoria międzynarodowe i krajowe zapewniające globalne indeksowanie publikacji.

w kategorii