Prof. Arkadiusz Żukowski we władzach Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego

nowe władze IPSA
Prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, został członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (IPSA).

Wybory odbyły się 25 lipca podczas Jubileuszowego XXV Światowego Kongresu IPSA w Brisbane w Australii. Wybór ten jest sukcesem i docenieniem polskiej politologii i jej wkładu w rozwój tej dyscypliny na arenie międzynarodowej – zarówno w aspekcie naukowym, jak i organizacyjnym. Ponadto prof. A. Żukowski został ponownie wybrany członkiem zarządu Komitetu Badawczego 21 IPSA „Political Socialization and Education”.

Prof. A. Żukowski był oficjalnym delegatem na Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i uczestniczył w obradach ogólnych Rady IPSA, prezesów komitetów krajowych IPSA oraz w wyborach Prezydenta i członków Komitetu Wykonawczego IPSA.

Podczas kongresu w panelu „Political Socialization and Civic Participation in the Context of Social Movements and Globalization Processes” (RC21.06) wygłosił referat “Citizen’s Right to Vote – Contemporary Tendencies in Global World”. Przewodniczył także panelowi “Political Socialization, Citizenship and Globalization Processes” (RC21.08).

Po kongresie wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Wykonawczego IPSA. Gdzie m.in. został wybrany do dwóch komitetów: Wolności Akademickiej (Academic Freedom) oraz Uczestnictwa i członkostwa (Participation and membership).

Wybranie do Komitetu Wykonawczego skutkowało też zaproszeniem go do Rady Naukowej czasopisma naukowego „International Political Science Abstracts. Czasopismo to wychodzi od 1951 roku, a wydawane jest przez prestiżowe wydawnictwo naukowe SAGE. Poza tym został zaproszony do Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „World Political Science” wydawanego przez równie prestiżowe wydawnictwo De Gruyter.

Udział w Światowym Kongresie IPSA poprzedzony został wizytami na uniwersytetach w Melbourne (School of Social and Political Sciences, Centre for Vocational and Educational Policy) i Sydney (Department of Government and International Relations oraz Centre for International Security Studies) w celu nawiązania współpracy naukowej i edukacyjnej.

IPSA, powstała w 1949 roku, jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są krajowe towarzystwa nauk politycznych. Światowy Kongres IPSA w Brisbane zgromadził blisko 2 400 politologów z całego świata. Temat wiodący Kongresu brzmiał: Borders and Margins (Granice i skrajności) w polityce.

Nowym prezydentem IPSA została prof. Marianne Kneuer z Niemiec.

az

na zdj. nowo wybrany Komitet Wykonawczy IPSA, w pierwszym rzędzie w środku – ustępujący Prezydent IPSA prof. Ilter Turan, obok nowo wybrana Prezydent IPSA prof. Marianne Kneuer.