I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

uczestnicy forum
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM było organizatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Na naszej uczelni studiuje 525 osób z potwierdzonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Forum, które odbyło się 12 kwietnia, stało się okazją do zaprezentowania wszystkich uczelnianych partnerów, którzy swoje działania kierują w stronę osób z niepełnosprawnościami. Obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na wszystkich wydziałach studiuje 525 osób z potwierdzonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jednym z postawionych pytań było kto reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami na naszej uczelni?

Odpowiedź na to pytanie wskazuje na wielu partnerów. Uczestniczący w forum prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów wskazał, że działania na rzecz studentów z niepełnosprawnościami  wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym pozostają w gestii uczelni. Zależą przede wszystkim od świadomości, potencjału, zasobów oraz dobrej woli społeczności akademickiej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentowało 7 lat doświadczeń i zmian jakie zachodziły na Uniwersytecie. Wszystkie działania mają na celu niwelowanie barier społecznych, mentalnych oraz architektonicznych, czyniąc UWM miejscem przyjaznym i dostępnym dla niepełnosprawnych osób. Katalog usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami przez BON jest coraz szerszy i pełniejszy.

Biuro zapewnia różnorodne wsparcie, m.in. asystenckie, psychologiczne, transportowe, pomoc tłumacza języka migowego, stenotypisty, koordynatora ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Działa wypożyczalnia sprzętu wspomagającego naukę. Ponadto BON organizuje szkolenia, spotkania, warsztaty dla całego środowiska akademickiego Uniwersytetu.

Jednymi z najcenniejszych dla BON partnerów są wydziałowi opiekunowie studentów niepełnosprawnych. Ich rola jest nie do przecenienia, z każdym kłopotem i w każdej chwili studenci z niepełnosprawnościami zwracają się do nich, jeśli tylko pojawiają się sprawy, których sami nie są w stanie rozwiązać.

Instytucjami wspierającymi BON w realizacji zadań dydaktycznych i socjalno-bytowych są: Biblioteka Uniwersytecka, Studium Języków Obcych, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Fundacja „Żak”.

Najmniej widocznymi dla studentów partnerami, z którymi współpracuje BON w zakresie usuwania barier architektonicznych i ułatwienia studentom dostępności do obiektów UWM są: Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego oraz administratorzy obiektów. Wnioski końcowe wskazują na potrzebę podjęcia dalszych wielorakich działań w celu poprawy funkcjonalności i dostępności obiektów, sal dydaktycznych, infrastruktury kampusu.

Za współpracę, okazaną wrażliwość społeczną i przyjazną dłoń, która wspiera w podejmowanej działalności Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz studentów UWM została wyróżniona dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Warto na zakończenie dodać, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób do współpracy na stanowisku: asystenta ON, stenotypisty, tłumacza języka migowego. Jest to okazja do zdobywania cennego doświadczenia w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Moderatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami była prof. Bożena Kordan, sprawująca funkcję Opiekuna Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

BON

w kategorii