Wyniki projektu

Wynikiem projektu są modele referencyjne procesów Administracji Publicznej oraz procesy poszczególnych urzędów, które są przechowywane i udostępniane w Elektronicznej Bazie Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej zlokalizowanej na serwerach Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej.

W trakcie badań w urzędach, dane zostały zgromadzone na stacjach roboczych, poszczególnych konsultantów, wyposażonych w dedykowane oprogramowanie do opisu procesów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wyniki prac konsultantów z poszczególnych urzędów zostały przekazane do Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej. Z kolei zebrane dane z urzędów objętych badaniem, zostały poddane konsolidacji, standaryzacji i analizie. W efekcie tych działań powstały modele referencyjne procesów jednostek Administracji Publicznej odpowiednio dla urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i urzędów miast.

Elektroniczna Baza Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej, zawierająca informacje o funkcjonowaniu urzędów zapisane w sposób procesowy, została udostępniona z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania portalowego dla:

 • przedsiębiorstw realizujących projekty na rzecz jednostek administracji publicznej w obszarach informatycznym i zarządzania,
 • jednostek administracji publicznej realizujących działania zmierzające do usprawniania działania,
 • uczelni realizujących programy nauczania dedykowane administracji publicznej.

W perspektywie długofalowej wyniki Projektu będą skutkować także:

 • Zwiększeniem udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, gdyż:
  • wykorzystanie modeli referencyjnych będzie możliwe przez firmy krajowe i zagraniczne;
  • wykorzystanie modeli referencyjnych będzie możliwe w celu zwiększenia sprawności jednostek administracji publicznej krajów Unii Europejskiej;
  • wykorzystanie modeli referencyjnych i przykładów procesów będzie możliwe w pracach międzynarodowych zespołów zajmujących się tematyką funkcjonowania administracji publicznej;
  • nastąpi przekazywanie doświadczeń firm informatycznych i doradczych na rynki zagraniczne w postaci gotowych rozwiązań, czy też dobrych praktyk opartych na modelach referencyjnych;
  • nastąpi poprawa sprawności polskiej administracji publicznej, z wykorzystaniem rozwiązań i samych modeli referencyjnych, co przyczyni się do zwiększenia inwestycji w Polsce i realizacji projektów innowacyjnych na skalę międzynarodową.
 • Tworzeniem trwałych i atrakcyjnych miejsc pracy:
  • pozytywny wpływ wyników Projektu na cały rynek pracy (powstawanie nowych miejsc pracy) jest związany ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej w obszarach objętych działaniem administracji publicznej zaangażowanej w przedsięwzięcie - obszar całego kraju (wzrost efektywności administracji publicznej ma bezpośredni wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej);
  • spodziewać się można pozytywnego wpływu wyników przedsięwzięcia na rynek pracy (zmiany kwalifikacji i ich podnoszenie) we wszystkich jednostkach administracji publicznej, co jest związane z szerszym wykorzystaniem zarządzania procesowego;
  • wykorzystanie efektów Projektu wymaga zatrudniania specjalistycznej kadry i związane jest z realizacją projektów z wykorzystaniem modeli referencyjnych jednostek administracji publicznej, w szczególności dotyczących wdrożeń systemów informatycznych i zarządzania jakością;
  • wdrożenie procesów, zgodnych z modelem referencyjnym, przez jednostki administracji publicznej wymaga zaangażowania przez każdą z tych jednostek od 1 do 2 specjalistów ds. procesów organizacyjnych (wdrożenie procesów organizacyjnych zgodnych z modelem referencyjnym przez jednostki z grupy reprezentatywnej spowoduje utworzenie minimum 30 nowych miejsc pracy);
  • modele referencyjne procesów umożliwią także porównywanie efektywności pracy poszczególnych urzędów, co w konsekwencji doprowadzi do podnoszenia efektywności poprzez wpływ na kwalifikacje pracowników.
 • Wzrostem wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce:
  • strony zaangażowane (firmy informatyczne, doradcze i jednostki administracji publicznej) są wysoko zinformatyzowane i oczekują rozwiązań usprawniających i podnoszących efektywność wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych;
  • cały projekt będzie na każdym etapie wspierany narzędziami informatycznymi, a komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem najnowszych standardów;
  • Centrum Kompetencyjne Administracji Publicznej świadczyć będzie usługi udostępniania w postaci cyfrowej Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej;
  • firmom informatycznym i doradczym oraz jednostkom administracji publicznej udostępnione zostaną wyniki prac w postaci cyfrowej a korzystanie z wyników będzie wymagało dostosowania się do bardzo wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i udostępniania informacji;
  • jednostki administracji publicznej korzystające z wyników projektów i rozwiązań oferowanych z ich wykorzystaniem będą mogły dostosować i ujednolicać wykorzystywane technologie informatyczne.
 • Poprawą warunków dla osób zatrudnionych w urzędach, mieszkańców - interesantów korzystających z usług administracji publicznej: 16 tys. pracowników urzędów, 8 mln mieszkańców miast (interesantów).
 • Wzmocnieniem poziomu współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami funkcjonującymi w sektorach informatyki i doradztwa oraz pośrednio administracji publicznej. W perspektywie umożliwi to transfer wyników badań i prac badawczych bezpośrednio do przedsiębiorstw, mogących w praktyczny sposób wykorzystać ofertę badawczą na zasadach komercyjnych, poprzez wdrożenie w codziennej praktyce.
 • Wzrostem wynagrodzeń kadry naukowej wynikającym ze wzrostu poziomu wykształcenia i kwalifikacji.
 • Wzrostem wartości nowych inwestycji w przedsiębiorstwach i innych podmiotach będących klientami administracji publicznej oraz Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej.
 • Uzyskaniem znaczącej poprawy dostępności do informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej.
 • Podniesieniem kwalifikacji młodych pracowników naukowych oraz podniesieniem poziomu kompetencji kadry naukowej.
 • Uzyskaniem wysokiego, unikatowego poziomu specjalizacji w dziedzinie informatyzacji i doradztwa dla administracji publicznej, które mogą stać się specjalnością polskiej gospodarki i mieć wpływ na wzrost jej konkurencyjności.
 • Przewidywaną internacjonalizacją oferty badawczej.
 • Poprawą jakości życia w wyniku poprawy jakości obsługi przez administrację publiczną.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka