Rada Programowa i Patronaty

Rada Programowa i Panel Ekspertów Projektu

W celu wzmocnienia wizerunku Projektu w trakcie jego realizacji planuje się powołać Radę Programową, składającą się ze specjalistów krajowych i zagranicznych, zajmujących się problematyką z zakresu administracji publicznej (profesorowie, przedstawiciele samorządów administracji publicznej, urzędów, związków jednostek samorządu terytorialnego).

Wsparcie merytoryczne Projektu zamierza się powierzyć Panelowi Ekspertów, tworzonemu przez osoby prowadzące badania w obszarze zarządzania procesowego. Na etapie organizacji Panelu wystosowany zostanie przez Koordynatora Projektu list intencyjny wraz z zaproszeniem.

Po zakończeniu każdego etapu realizacji projektu (marzec 2010 r., marzec 2011 r., grudzień 2011 r.), organizowane będą spotkania ewaluacyjne z Panelem Ekspertów zgodnie z przyjętym harmonogramem. Celem tych spotkań będzie informowanie o przebiegu realizacji Projektu, przedstawienie wyników zrealizowanych zadań projektowych, statystyk, podsumowanie danego okresu oraz wspólna praca nad opracowywanymi rozwiązaniami.

 

Patronaty

W realizacji Projektu, a zwłaszcza w celu jego propagowania i osiągniecia wysokiego statusu dla wyników Projektu niezmiernie ważna jest pomoc i wsparcie czołowych instytucji i organów Administracji Publicznej. Dlatego też planuje się objęcie honorowym patronatem Projektu przez:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Związek Województw RP,
  • Związek Miast Polskich.

Wyrażenie przychylności ww. instytucji będzie miało postać listów rekomendacyjnych, które zostaną przekazane potencjalnym podmiotom mogącym wziąć udział w realizacji Projektu (urzędom wojewódzkim, urzędom marszałkowski i urzędom miast). Dodatkowo, na dystrybuowanych materiałach promocyjnych zostaną umieszczone loga patronów. Honorowi Patroni będą zapraszani na konferencje Projektu: inauguracyjną i promocyjną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka