Definicje i pytania

Słowniczek pojęć dot. Projektu

Administracja Publiczna – Administracja Publiczna to zespół organów administracyjnych, obsługujących je urzędów i jednostek, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. np. urzędem obsługującym Radę Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów (organ administracyjny) jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można wyróżnić: administrację rządową, administrację samorządową1.

APS – (ang. Advanced Planning System) – klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP, pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Oryginalną koncepcja APS powstała w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijana.

Biznes (ang. business) - organizacja dostarczająca wartościowe produkty bądź usługi dla osób lub innych organizacji.

BPM – (Business Process Management) – zarządzanie nad zidentyfikowanymi procesami zachodzącymi w organizacji lub specjalizowane narzędzia informatyczne służące do opisu działań realizowanych przez wykorzystywane systemy informatyczne oraz ludzi, mające na celu ułatwienie zarządzania procesami biznesowymi.

BPMS (ang. Business Process Management System) – specjalizowane narzędzia informatyczne, służące do opisu działań realizowanych przez wykorzystywane systemy informatyczne oraz ludzi, mające na celu ułatwienie zarządzania procesami biznesowymi.

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – termin określający klasy systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). Systemy te służą do wspomagania zarządzania znacznej ilości działań wykonywanych w organizacji lub grupy współpracujących ze sobą organizacji poprzez gromadzenie oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów oraz zachodzących procesów przedsiębiorstwa.

E-usługa – (znana także pod nazwami: usługa elektroniczna, usługa cyfrowa, usługa świadczona drogą elektroniczną/w formie elektronicznej) – to usługa spełniająca łącznie następujące warunki:

  • jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy,
  • polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
  • jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (czyli jest zindywidulizowana),
  • jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie).

MES (ang. Manufacturing Execution Systems) – systemy klasy MES wykorzystujące technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki. Umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost od pracowników i ich transfer do kierownictwa. Informacje o realizacji zadań mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn i urządzeń oraz przy udziale pracowników.

Model referencyjny (ang. reference model) – ogólny szkielet powiązań oraz schemat zależności między poszczególnymi modułami funkcyjnymi systemu definiowanymi przez specyfikacje lub standardy. Może być też definiowany jako wzorzec rozwiązania organizacyjno-funkcjonalnego na gruncie konkretnej organizacji lub instytucji, który uwzględnia specyfikę branżową.

MRP (ang. Material Requirements Planning ) – jest to zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji. Techniki te często wspomagane są odpowiednimi aplikacjami komputerowymi. Organizacja (ang. organization) – wieloelementowy zbiór osób lub organizacji, które wiąże działanie o wspólnym celu.

PRM (ang. Partner Relationship Management) – jest to zarządzanie relacjami z partnerami (organizacjami stowarzyszonymi) poprzez zapewnienie optymalnej struktury kanału świadczenia usług i sprzedaży.

Proces lub proces biznesowy (ang. business process) – zestaw działań, niekiedy uporządkowanych, oraz zdarzeń, które mają na celu osiągnięcie określonego celu, istotnego z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Elementy procesu biznesowego mogą być powiązane np. z dokumentami, formularzami, wykonawcami, systemami informatycznymi i organizacyjnymi, wykonawcami.

SCM (ang. Supply Chain Management) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami.

ZSI - Zintegrowany System Informatyczny (ang. integrated system) – najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem, a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).


1 źródło: MSWiA.

   

Pytania i odpowiedzi

W dziale opublikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kierowane do zespołu w sprawach realizacji Projektu.

   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka