Cel i zadania projektu

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie, na podstawie zadań administracji publicznej, innowacyjnych rozwiązań – modeli referencyjnych – niezbędnych do:

 • zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą,
 • rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.

Cele szczegółowe Projektu zostały zidentyfikowane następująco:

 1. Zebranie danych o procesach na podstawie realizowanych zadań określonych przepisami prawa dla administracji publicznej.
 2. Konsolidacja i standaryzacja procesów w modelach referencyjnych administracji publicznej.
 3. Rozwój, udostępnianie i promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele referencyjne administracji publicznej.
 4. Stworzenie Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej.

Bezpośrednie oddziaływanie wytworzonych produktów w postaci modeli referencyjnych procesów administracji publicznej będzie miało w wpływ na:

 • 16 tys. pracowników urzędów (m.in. usprawnienie pracy),
 • 8 mln mieszkańców miast – interesantów (m.in. poprawę obsługi),
 • polskie firmy informatyczne i doradcze realizującą prace dla administracji publicznej (m.in. wsparcie firm w know-how o działaniu administracji publicznej),
 • uczelnie kształcące kadry urzędnicze (udostępnienie informacji).

Osiągnięcie celów projektu oznaczać będzie nie tylko stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy, dzięki ukierunkowaniu prac badawczych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć wpływ na szybki rozwój gospodarczy kraju. Wzmocniony zostanie także sektor placówek naukowych w Polsce, dzięki stworzeniu nowego i rozwijaniu istniejącego zaplecza badawczego oraz zbudowaniu podstaw do realizacji wysokiej jakości badań naukowo-wdrożeniowych w obszarze administracji publicznej.

Działania podejmowane w ramach Projektu, skutkować również będą bezpośrednim wsparciem firm z sektora informatycznego i doradczego, ustanowieniem standardów dotyczących procesów i modeli referencyjnych procesów dla administracji publicznej, także dla sektorów gospodarki posługujących się technikami informatycznymi oraz korzystającymi z obsługi firm doradczych.

W ramach Projektu zostaną wykonane następujące zadania badawcze:

 1. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) opisu procesów polskich urzędów.
 2. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) budowy modeli referencyjnych procesów polskich urzędów.
 3. Opis procesów w urzędach miast.
 4. Opis procesów w urzędach wojewódzkich.
 5. Opis procesów w urzędach marszałkowskich.
 6. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów miast.
 7. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów wojewódzkich.
 8. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów marszałkowskich.
 9. Opracowanie Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka