Cechy i wartość projektu

Cel główny, cele szczegółowe oraz zadania badawcze określone w Projekcie determinują cechy, którymi będą wyróżniały się jego wyniki. Do głównych należą:

 1. Innowacyjność - po raz pierwszy w polskich urzędach opracowane zostaną modele referencyjne procesów i jednolita metodyka opisu procesów oraz opisane zostaną wszystkie procesy urzędów objętych projektem. Innowacyjność Administracji Publicznej w oparciu o modele referencyjne procesów ma bardzo istotne znaczenie z uwagi na wpływ, jaki Projekt wywrze na wzrost efektywności jednostek Administracji Publicznej, przejawiający się w:
  • poprawie efektywności zarządzania w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z procesów realizowanych w poszczególnych urzędach,
  • poprawie przejrzystości i efektywności realizacji procesów w urzędach,
  • możliwości mierzenia, analizy i benchmarkingu urzędów,
  • usprawnieniu i obniżeniu ryzyka realizacji projektów informatycznych w urzędach,
  • optymalnym dostosowaniu rozwiązań informatycznych do potrzeb urzędów,
  • edukacji kadr urzędniczych.
 2. Unikatowość - to przewaga Projektu w skali krajowej i międzynarodowej, gdyż nie istnieją produkty konkurencyjne ani bliskie substytuty. Dlatego też wyniki Projektu będą istotnym wkładem naukowym i biznesowym w funkcjonowanie rodzimej gospodarki i istotnym wkładem naukowym polskiej nauki w ramach poznawania zasad funkcjonowania gospodarek światowych. Skala oddziaływania Projektu przyczyni się również do wzrostu znaczenia polskiej nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracowanie innowacyjnych modeli referencyjnych administracji publicznej w kraju może stać się podstawą do standaryzacji procesów administracji publicznej w Unii Europejskiej.
 3. Zapotrzebowanie na wyniki Projektu - jest ono bardzo duże wśród instytucji naukowych, przedsiębiorstw informatycznych i doradczych oraz jednostek administracji publicznej. Wynika to z jednej strony z braku na rynku modeli referencyjnych procesów, a z drugiej z istniejącego zainteresowania realizowaniem projektów w oparciu o procesy (badania innych jednostek naukowych).
 4. Możliwość wdrożenia wyników Projektu - uznane zostały za duże, co znajduje wyraz między innymi w wynikach badań prowadzonych przez jednostki badawcze oraz w rekomendacjach uzyskanych od jednostek administracji publicznej, firm i organizacji w okresie składania aplikacji.

Stworzenie produktów finalnych Projektu, tj.: modeli referencyjnych procesów (dla urzędów miast, urzędów wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich) i bazy informacji o funkcjonowaniu administracji publicznej sprawi, iż firmy świadczące usługi dla administracji publicznej pokonają barierę związaną z poznawaniem zasad funkcjonowania administracji publicznej (zasady te będą w czytelny sposób przedstawione w modelach referencyjnych) i będą mogły skoncentrować się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też nastąpi odejście od tradycyjnego modelu współpracy pomiędzy administracją publiczną a biznesem, wymagającej każdorazowo indywidualnej diagnozy potrzeb i zasad funkcjonowania, na model współpracy koncentrujący się na zaspokojeniu jednoznacznie zdefiniowanych potrzeb i oczekiwań administracji publicznej.

Taka zmiana modelu współpracy znacząco przyczyni się do rozwoju oferowanych, nowatorskich rozwiązań poprzez koncentrację na innowacyjności w celu lepszej obsługi administracji publicznej. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw może nastąpić w następujących sferach:

 1. Innowacji technologicznej w obrębie produktu - wytworzenie produktów o lepszym działaniu, posiadających nowe cechy użytkowe, przynosi obiektywnie nowe korzyści administracji publicznej, natomiast firmom sektora informatycznego i doradczego stwarza większe możliwości sprzedaży;
 2. Innowacji technologicznej w obrębie procesu - wdrożenie znacząco ulepszonych metod realizacji procesów np. wytwarzania oprogramowania, "help desk", co daje obiektywnie nowe korzyści dla firm sektora informatycznego i doradczego, a w konsekwencji podniesienie jakości i/lub obniżenie kosztów;
 3. Innowacji świadczonych usług (nie technologicznych), które np. dotyczą nowych metod obsługi klienta, wdrożenia rozwiązań informatycznych bądź doradczych.

Realizowany Projekt, poprzez swoje efekty końcowe, wpłynie również na rozwój i wzrost konkurencyjności polskiej nauki, dzięki:

 1. Zbudowaniu potencjału konkurencyjności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) i uczelni współpracujących oraz korzystających z wyników projektu. W szczególności dotyczy to dostępu do innowacyjnych modeli referencyjnych oraz przykładowych procesów urzędów miast.
 2. Zbudowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej uczelni krajowych wobec uczelni międzynarodowych. Dostęp do danych źródłowych i udostępnianie wyników badań w ramach powołanego Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu wymiany informacji i doskonaleniu wyników badań.
 3. Wytworzeniu instrumentów konkurowania w oparciu o innowacyjność i specyfikę uwarunkowań krajowych np. prawnych czy kulturowych.
 4. Znaczącemu wzrostowi wiedzy w obszarze objętym badaniem, co bezpośrednio umożliwi uzyskanie prestiżowej pozycji konkurencyjnej w sytuacji dużego deklarowanego popytu na wyniki projektu ze strony firm informatycznych i doradczych oraz administracji publicznej.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka