Beneficjenci projektu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. kontynuując tym samym tradycje akademickie trzech szkół wyższych w regionie: Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Uniwersytet jest uczelnią publiczną. Tworzy go 15 wydziałów, z których jedenaście posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora w dwunastu dyscyplinach, natomiast 12 wydziałów legitymuje się uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora w osiemnastu dyscyplinach. Potencjał naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu tworzy 1861 nauczycieli akademickich, w tym 481 to profesorowie i doktorzy habilitowani (stan z 30.12.2007).

Strukturę Uniwersytetu tworzą wydziały: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Humanistyczny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk Medycznych, Nauk Technicznych, Nauk Społecznych i Sztuki, Nauki o Żywności, Matematyki i Informatyki, Medycyny Weterynaryjnej, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Prawa i Administracji, Teologii. Poza wydziałami w Uczelni funkcjonują również jednostki ogólnouczelniane, których pracownicy świadczą usługi edukacyjne na rzecz studentów. Są nimi: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego, Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie, Ośrodek Egzaminacyjny Uniwersytetu Cambridge ESOL przy UWM w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytecka.

Misją Uczelni, oprócz prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów, jest rozwój współpracy transgranicznej w ramach państw i uczelni Basenu Morza Bałtyckiego oraz zachowanie bogatego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych stanowi samodzielne miasteczko akademickie - Kortowo. Campus posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kontynuuje wieloletnią tradycję badań naukowych i kształcenia akademickiego w zakresie ekonomii i zarządzania. Powstanie wydziału datuje się od 1995 roku, kiedy to - jeszcze w strukturach olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej powstał Wydział Zarządzania. W jego skład weszły jednostki organizacyjne i osoby, których działalność dydaktyczna i naukowa w Uczelni związana była z dziedziną nauk ekonomicznych i pokrewnych (socjologia, politologia). Po utworzeniu w 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wydział po przyłączeniu kierunku studiów prawo i administracja przyjął nazwę: Wydział Zarządzania i Administracji. Następnie w 2001 r., po utworzeniu na Uniwersytecie Wydziału Prawa i Administracji, Wydział po zmianie struktury powrócił do nazwy Wydział Zarządzania. W styczniu 2004 roku nastąpiła kolejna zmiana jego nazwy na Wydział Nauk Ekonomicznych co było naturalną konsekwencją przeobrażeń obszarów naukowo-badawczych oraz związanych z nimi ściśle przemian dotyczących działalności dydaktycznej.

W procesie tym skupiono się na krystalizacji kierunków badawczych, obejmujących obecnie:

 • politykę gospodarczą oraz politykę i gospodarkę regionalną;
 • studia nad współczesnymi nurtami w makroekonomii i mikroekonomii;
 • ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządów terytorialnych oraz – w szerszym ujęciu – studia w zakresie problematyki mezoekonomicznej, w tym również badania zagadnień związanych z gospodarowaniem w sektorze publicznym;
 • finanse i bankowość oraz współczesne metody sprawozdawczości gospodarczej, informacji ekonomicznej oraz technik rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej;
 • analizę ekonomiczną;
 • współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania jakością;
 • analizę rynków w aspekcie przemian ich struktur, funkcji i instytucji;
 • teoretyczno-empiryczne aspekty zastosowania metod ilościowych w ekonomii;
 • ekonomiczne aspekty budowania społeczeństwa informacyjnego.

Reorientacja obszarów naukowo-badawczych odegrała ogromną rolę nie tylko w kształtowaniu indywidualnych dróg rozwoju poszczególnych nauczycieli akademickich, ale też w funkcjonowaniu całego Wydziału. Dla jego rozwoju bardzo ważne było uzyskanie 25 maja 1998 r., na podstawie decyzji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz z dniem 25 września 2006 r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Warto przy tej okazji stwierdzić, że w latach 1999-2007 wypromowano 64 doktorów nauk ekonomicznych w obu dyscyplinach.

W skład struktury organizacyjnej WNE wchodzi obecnie 10 katedr (Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Katedra Finansów i Bankowości, Katedra Makroekonomii, Katedra Metod Ilościowych, Katedra Mikroekonomii, Katedra Organizacji i Zarządzania, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej i Katedra Ubezpieczeń), dwa zakłady (Zakład Polityki Społecznej i Zakład Rachunkowości) oraz mające ogólnouczelniany charakter Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej.

Wydział konsekwentnie realizuje przyjętą w listopadzie 2003 roku strategię wzrostu konkurencyjności naukowej. Dzięki temu m.in.:

 • zwrócono większą uwagę na motywowanie młodszych pracowników naukowych, którzy byli najbardziej zaawansowani w przygotowaniu rozpraw habilitacyjnych (w latach 2003-2007 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskało 8 osób);
 • podjęto kroki mające na celu poprawę jakości powstających na Wydziale publikacji naukowych, z których coraz większa liczba ukazuje się w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • zwiększono aktywność w zakresie pozyskiwania grantów badawczych;
 • nawiązano ściślejsze kontakty z otoczeniem gospodarczym Wydziału oraz Uniwersytetu, przede wszystkim w skali regionalnej, jak również z krajowym i zagranicznym otoczeniem naukowym w zakresie prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych, stażów naukowych młodszych pracowników naukowych itp.;
 • zdynamizowano i poprawiono jakościowy poziom działalności wydawniczej.

Wydział Nauk Ekonomicznych jest corocznie organizatorem kilku cyklicznych konferencji naukowych, najczęściej o charakterze międzynarodowym. Pracownicy Wydziału uczestniczą również bardzo aktywnie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Rozwijana jest także współpraca zagraniczna, czego wyrazem są liczne kontakty międzynarodowe WNE m. in. z takimi ośrodkami akademickimi jak:

 • Uniwersytet Minnesota w USA – w zakresie prowadzenia wspólnych badań i kształcenia w anglojęzycznego z udziałem profesorów z Instytutu Huberta Humphreya i Labovitz School of Business and Economics;
 • Uniwersytet New Brunswick w Kanadzie – w zakresie prowadzenia wspólnych badań i kształcenia w anglojęzycznym programie menedżerskim Master of Business Administration (MBA);
 • Uniwersytet w Bari we Włoszech – wymiana studentów i pracowników w ramach programu Socrates;
 • Uniwersytet do Minho-Escola de Ekonomia i Gestao Campus de Gulatar Largo de Paco w Portugalii w zakresie realizacji wspólnych programów badawczych;
 • Uniwersytety na Litwie, w Estonii i Łotwie w zakresie wspólnych publikacji;
 • Uniwersytety Ekonomiczny w Mińsku i Rolniczy w Grodnie na Białorusi w zakresie przygotowywania wspólnych publikacji i udziału w konferencjach;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie na Ukrainie w zakresie wymiany pracowników naukowych oraz realizacji bilateralnego projektu doskonalenia ukraińskich programów nauczania;
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Neubrandenburgu oraz Instytut Rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej w Halle (Niemcy) w zakresie wzajemnego udziału w konferencjach naukowych;
 • Uniwersytet Techniczny (Wydział Ekonomiczny) w Kaliningradzie w zakresie badań naukowych i organizacji wspólnych konferencji.

W minionym roku Wydział nawiązał kontakty z Uniwersytetem w Rostocku (Niemcy), Uniwersytetem Metz we Francji, Norweską Szkoła Zarządzania, a także z Harvard Business School, w której uzyskał afiliacje do prowadzenia kształcenia z zakresu „Microeconomics of Competitiveness” wg formuły opracowanej przez Profesora M. Portera. W marcu 2008 r. pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy ukończenia tego programu.

Oprócz współpracy międzynarodowej, ważnym elementem rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych jest również współpraca krajowa, która odbywa się zwłaszcza w zakresie:

 • kształcenia i promocji kadry naukowej – pracownicy naukowi przeprowadzają w innych ośrodkach krajowych, swoje przewody doktorskie oraz habilitacyjne, natomiast samodzielni pracownicy naukowi Wydziału są promotorami i recenzentami w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentami we wnioskach profesorskich;
 • odbywania staży naukowych przez młodszych pracowników naukowych Wydziału;
 • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych;
 • współpracy wydawniczej;
 • udziału w konferencjach i seminariach naukowych;
 • uczestnictwa znanych ludzi nauki z innych ośrodków polskich w procesie kształcenia na Wydziale – zajęcia dydaktyczne, wykłady otwarte, udział w seminariach itp.

Do krajowych ośrodków naukowych, z którymi Wydział współpracuje należą: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

Z prowadzeniem prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych jest ściśle powiązany proces kształcenia ponad 3000 studentów na kierunkach zarządzanie (studia licencjackie i magisterskie) oraz ekonomia (studia licencjackie i magisterskie). Do roku akademickiego 2007/2008 wypromowano ponad 5000 studentów.

Oprócz zaangażowania w gremiach naukowych, uczestniczą oni też w krajowych i regionalnych organizacjach o charakterze publicznym, gdzie wykorzystywana jest ich wiedza oraz doświadczenie naukowo-badawcze. Współpraca Wydziału z otoczeniem znajduje w kilku przypadkach potwierdzenie w zawartych umowach, które podpisano z m.in.:

 • Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie,
 • Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, I Oddział w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Olsztynie,
 • Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Aktywność naukową pracowników Wydziału można wyrazić także liczbą i różnorodnością publikacji. W latach 2005-2007 opublikowano w sumie ponad 130 monografii lub rozdziałów w monografiach oraz ponad 700 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym lub lokalnym.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka