Informacja

Kierownicy

 Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

 INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, iż w roku 2017 zostały wyznaczone terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych:

 >       07 lutego,

 >       21 marca,

 >       26 kwietnia,

 >       30 maja,

 >       16 sierpnia,

 >       10 października - dotyczy szczególnie tych zamówień, które powinny być zrealizowane do końca roku 2017.

 >      15 listopada – zamówienia zostaną ogłoszone w roku 2017 z terminem realizacji w roku 2018.

Wnioski złożone po upływie określonego terminu będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie. Powyższe terminy dotyczą również zamówień finansowanych ze środków UE. Tylko w wyjątkowych, i niedających się wcześniej przewidzieć sytuacjach, będą wszczynane procedury przetargowe w innych niż wskazanych powyżej terminach.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że realizowane będą wyłącznie poprawnie przygotowane wnioski. Wnioski bez dołączonego opisu przedmiotu zamówienia nie będą realizowane do czasu uzupełnienia opisu przedmiotu

Wszelkie zamówienia składane do Działu Zamówień Publicznych, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 6 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych UWM w Olsztynie muszą być realizowane na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach dokonania zamówień z naruszeniem obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień bądź ustawy Prawo zamówień publicznych, Uczelnia nie pokryje kosztów dokonanych zakupów. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą zobowiązane do pokrycia kosztów zamówień we własnym zakresie.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych; http://www.uwm.edu.pl/dzp/zarzadzenia. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 89 523 34 20.

Z poważaniem

          KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha