Informacja

Niniejszym informujemy, iż z dniem 20.10.2016 r. została rozwiązana umowa za porozumieniem stron w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą ARMATURA-DOBROWOLSKI z siedzibą przy ul. Towarowej 5, 10-416 Olsztyn.

 

Do czasu podpisania kolejnej umowy, zakupu materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej należy dokonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Zarządzenia nr 5/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku pt. „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie”, który jest dostępny na stronie Działu Zamówień Publicznych w zakładce „zarządzenia, wnioski i druki”.

 

 

Dział Zamówień Publicznych