Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie - Eppendorf.

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych przez firmę MERANCO ustala się w sposób następujący:

1.1.sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

1.2.poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer 61 849 99 55 lub e-mail na adres: info@meranco.com.pl;

1.3. wykonanie każdej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony,

1.4.do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę,

1.5.każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

1.6.stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy.

  2. Dostarczone pipety i końcówki będą:

2.1.fabrycznie nowe,

2.2.zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane po złożeniu zamówienia.

2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 352/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

3. Umowa ważna od dnia 04.06.2015 r. do dnia 04.06.2016 r.