• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Praktyki zawodowe

Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktyk, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę. Ostateczne zaliczenie praktyk odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dzienniczka, indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

Opiekunem praktyk na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest Prodziekan Wydziału Humanistycznego do spraw studenckich dr Renata Rozbicka.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl