• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji

Studia pierwszego stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji).

Zasady obliczania punktów:

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości, zawierającym wynik egzaminu maturalnego złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a/   wynik poziomu rozszerzonego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b/   wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego według ww. zasad.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji).

Zasady obliczania punktów:

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości)

W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie 
z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Zagraniczną

Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są  
przedłożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego  w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

- poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 
5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (DzU z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

- tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.

Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a)    w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: (historia lub wiedza o społeczeństwie) i geografia, w postępowaniu kwalifikacyjnym

Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów na Uniwersytecie określa Uchwała Nr 628 Senatu UWM w Olsztynie z 28 listopada 2014 r. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu.

Terminy egzaminów

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą przystępują do ustnego egzaminu wstępnego dnia 17 września 2018 roku w Centrum Nauk Humanistycznych (ul. K. Obitza 1) o godzinie 9.00 w sali nr 15.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Z określonych w/w uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym - niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Studia drugiego stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  zobowiązani są, w terminie  określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.

Podstawą kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia)  - bez wyrównania do pełnej oceny.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą przystępują do ustnego egzaminu wstępnego.


Więcej szczegółów na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl