• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Formy i stopnie kształcenia

    Studia na tym kierunku dają szansę kształcenia wszystkim, którzy chcą swoją przyszłość związać z mediami i komunikowaniem społecznym. Dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, odbywającymi się w pełni wyposażonym studio radiowo-telewizyjnym, a zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy. Studenci kierunku zobowiązani są do odbycia sześciotygodniowych praktyk zawodowych. W ramach programu Erasmus+ Studenci kierunku mogą studiować w wybranych uniwersytetach poza granicami kraju.

  • Studia I stopnia, stacjonarne, czas trwania 6 semestrów:

Studia I stopnia realizowane są w dwóch zakresach.

1. Zakres nowe media to propozycja dla tych, którzy chcą zostać specjalistami ds. sposobów porozumiewania się ludzi za pomocą nowoczesnych technologii. Przygotowują do pracy przy portalach internetowych, ale także w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w których nowe technologie są wykorzystywane.

2. Zakres dokumentalistyka medialna: skierowana do studentów, którzy zainteresowani są formami dokumentalnymi: źródłami pisanymi, źródłami mówionymi, Public Relations, filmem dokumentalnym, reportażem oraz ich wykorzystywaniem w mediach.

  • Studia II stopnia, stacjonarne, czas trwania 4 semestry:

Studia II stopnia realizowane są w dwóch zakresach.

1. Zakres dziennikarstwo radiowo-telewizyjne obejmuje przedmioty z zakresu warsztatu radiowego i telewizyjnego. Celem kształcenia jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką dziennikarską w kontekście sprawnego wykorzystania zdobytych umiejętności w tworzeniu przekazu medialnego. Studenci zostaną wyposażeni w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, i będą mogli podjąć pracę jako dziennikarze w radiu, telewizji, oraz agencjach informacyjnych. 

2. Zakres komunikacja wizerunkowa przygotowuje wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie projektowania działalności w zakresie marketingu/brandingu, reklamy i public relations z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wizerunkowej. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze specjalisty kreującego i zarządzającego budową relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem w procesie projektowania komunikacji i brandingu. Celem kształcenia na studiach jest nauczenie studentek i studentów technik i metod kongruentnego, skutecznego i efektywnego komunikowania, metod nawiązywania relacji, prezentacji, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Kwalifikacje absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego, jak również do zawodów "okołomedialnych", związanych z komunikacją społeczną (marketing, reklama, promocja). Absolwent kierunku dysponować będzie umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Wyposażony zostanie w aparat wiedzy pozwalający kreślić zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Absolwenci będą posiadali dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich.  Obszary zatrudnienia absolwentów to zarówno prasa, radio i telewizja, jak i inne instytucje prowadzące działalność komunikacyjną: organizacje samorządowe i lokalne. Ukończenie studiów ułatwi absolwentowi podjęcie pracy zawodowej w instytucjach edukacyjnych i administracyjnych, w firmach doradczych, w sferze komunikacji masowej, w szczególności w dziennikarstwie międzynarodowym i w public relations, w działalności dyplomatycznej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych działań w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, doradca ds. stosunków międzynarodowych, imagemaker, rzecznik prasowy. Może też po spełnieniu określonych przez Uniwersytet wymagań, kontynuować karierę naukową na studiach III stopnia. Struktura kwalifikacji absolwenta uwzględnia specyfikę miejscowego rynku pracy. Przy Instytucie powołano Radę Konsultacyjną ds. jakości kształcenia, która pełni funkcję doradczą i integrującą środowisko naukowe i  dziennikarskie (zawodowe).

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl