• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Miłosz Babecki

Katedra Badań Mediów

pok. 251, tel. (089) 524 63 58

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Stopnie naukowe:

magister: (rok, temat pracy, promotor, miejsce obrony) 2004: „Dramat polityczny Václava Havla, Pavla Kohouta, Sławomira Mrożka. Studium porównawcze”, dr Zbigniew Stala, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

licencjat: (rok, temat pracy, promotor, miejsce obrony) 2005: „Deformacje i zaburzenia procesów komunikacji międzyludzkiej w wybranych tekstach dramaturgii współczesnej”, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

doktor nauk humanistycznych: (rok, temat pracy, promotor, miejsce obrony) 2007, „Strategie medialne w tekstach dramaturgii współczesnej”, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zainteresowania naukowo-badawcze:

wszelkie aspekty procesów komunikowania; warianty komunikowania w nowych mediach; deformacje i patologie w mediasferze człowieka (dziecka) na przykładzie typologii, analizy struktury i zawartości gier internetowych; struktura i typologia rozrywkowych formatów telewizyjnych; struktura, typologia i pozycjonowanie niestandardowych komunikatów reklamowych; analizy wizerunkowe: produktów, usług, zjawisk, miejsc, osób; strategie medialne w najnowszej kulturze masowej; problematyka percepcji wytworów tzw. „kultury wysokiej” w zmediatyzowanej rzeczywistości; nauczanie języka polskiego jako obcego

Współpraca:

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Funkcje:

Sekretarz redakcji rocznika Media-Kultura-Komunikacja Społeczna (numery: 2007-2008, nr 3-4, 2009, nr 5, 2010, nr 6.
Zastępca redaktora naczelnego rocznika Media-Kultura-Komunikacja Społeczna (od nr 7).

Nagrody:

 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Sierpień 2008
 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Październik 2011
 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Lipiec 2012
 • Srebrny Laur uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
  na rzecz środowiska akademickiego, Kwiecień 2015.
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Grudzień 2015.

Prowadzone przedmioty:

1. Retoryka
2. Język w aspekcie kultury
3. Główne nurty w literaturze polskiej i światowej XX wieku
4. Wstęp do nauki o komunikowaniu
5. Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku
6. Stylistyka i kultura języka mediów
7. Pragmatyka działań agencji reklamowej
8. Pragmatyka wystąpień publicznych
9. Polski system medialny
10. Dyskurs medialny
11. Wirtualizacja tekstów kultury popularnej (wykład monograficzny)
12. Polska dramaturgia najnowsza (wykład monograficzny)
13. Proseminaria
14. Seminaria dyplomowe
15. Wybrane aspekty terroryzmu ponowoczesnego (wykład monograficzny)
16. Pragmatyka językowa
17. Wstęp do medioznawstwa
18. Opinia publiczna
19. Ambient media (wykład monograficzny)
20. Planowanie mediów w komunikowaniu reklamowym (wykład monograficzny)
21. Kultura języka polskiego
22. Komunikacja społeczna
23. Rzecznictwo prasowe i public relations
24. Retoryka z erystyką
25. Podstawy brandingu miejsc (wykład monograficzny)
26. Polish
27. Analiza nowych mediów (przedmiot do wyboru)
28. Nowe media
29. Gry komputerowe (przedmiot do wyboru)
30. Analizy przekazów medialnych

31. Nowe media a dziennikarstwo

32. Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej (ćwiczenia)

33. Teorie i techniki badań nowych mediów (wykład)

34. Teorie i techniki badań nowych mediów (ćwiczenia)

Publikacje naukowe:

Książki:

Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010.

M. Babecki, F. Pierzchalski (red.), Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze mediach i polityce, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013.

M. Babecki, M. Więckiewicz (red.), Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty, teoria, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

Rozdziały w monografiach i periodykach specjalistycznych:

 1. Václav Havel. Dramaturg drugiego obiegu (nie)obecny w literaturze polskiej, (w:) Česká a polská samizdatová literatura, red. L. Martinek, M. Tichy, Opava 2002, s.221-229.
 2. „August ludens” – od cyrku do polityki. o jednym dramacie Pavla Kohouta, (w:)Homo ludens v literatuře, red. L. Pavera, Opava 2003, s.343-351.
 3. Wybrane aspekty zaburzeń procesów komunikacyjnych w dramaturgii współczesnej, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2005, nr 1, s.204-220.
 4. Czy jeszcze komunikowanie społeczne?, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2005, nr 1, 270-273.
 5. Ecce Constatntia – wiadomości telewizyjne. Medialny obraz średniowiecza, (w:) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře, red., prof. PhDr. J. Damborský, DrSc., doc. PhDr. M. Písková, Csc., Opava 2006, s.44-49.
 6. Telewizyjno-informacyjna stylizacja dramatów Pavla Kohouta, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s.282-293.
 7. W kierunku antropologii reklamy, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s.369-371.
 8. Komercyjna symbolika i polityczne produkty medialne w kampanii „nie dla idiotów”, „Media-Kultura_Komunikacja Społeczna” 2007/2008, nr 3-4 ,s.137-147.
 9. Brutalizacja życia metaforą współczesności w najnowszym dramacie polskim, (w:) Języki metafory. Literatura-Teoria-Język-Przekład, t.1, red. naukowa. K. Jarosińska-Buriak, Elbląg 2009, s.141-155.
 10. Tekst dramatyczny w dobie komunikowania telewizyjnego. Strategie formatowania przekazu, (w:) Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, red. W. Baluch, Kraków 2009, s.91-107.
 11. Dramat w domu – dom w dramacie. Relacje (anty) rodzinne w najnowszej dramaturgii polskiej, (w:) Düm v české a polské literatuře, red. L. Martinek, Opava 2009, s.11-22.
 12. Interakcja z wyborcą w świecie politycznych avatarów, (w:) Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, red. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010, s.87-89.
 13. Kultura mondo i jej przejawy w mediasferze dziecka, (w:) Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, red. M. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 143-167.
 14. Megatrendy cywilizacyjne i choroby medialne w perspektywie kształcenia literackiego, (w:) Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, red. J. Krawczyk, R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s.193-206.
 15. Problematyka zakłóceń w komunikowaniu reklamowym w procesie planowania mediów, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, s.142-152.
 16. Warianty wizerunkowe Polski jako megaproduktu terytorialnego, (w:) Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. M. Rółkowska, I. Ndiaye, Olsztyn 2010, s.29-50.
 17. Dyskursywność i interkulturowość teorii spiskowych w systemie komunikowania masowego, (w:) Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, red. Z. Nowożenowa, Gdańsk 2010, s.387-400.
 18. Geneza pornografizacji przekazu w cyfrowej rozrywce krzemowych Kolumbów. Przypadek polski, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2010, nr 6, s.77-100.
 19. Nowa ektropia? Problematyka alternatywnego obrazowania władzy i jej mechanizmów na przykładzie internetowych gier politycznych, (w:) Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011, s.159-178.
 20. Partyzanckie formaty w natarciu. Seriale internetowe wobec rzeczywistości „Wielkich Mediów”, (w:) Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, Toruń 2011, s.111-126.
 21. Demokracja narracyjna w Polsce. Pomiędzy faktem medialnym a prawdą telewizyjną, (w:) Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011, s.209-223.
 22. „Frontier homestad”? o negatywnym potencjale modelowania przynależności w Internecie, (w:) Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Toruń 2011, s.60-79.
 23. Dystraktory uwagi jako metoda budowania „porozumień” z odbiorcami w komunikowaniu reklamowym, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Kempa-Matusiak, s. Przybyszewski, Olsztyn 2011, s.207-217.
 24. Atrofia więzi rodzinnych w najnowszym dramacie polskim, (w:) Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Gdańsk 2011, s.311-318.
 25. Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem (współautorstwo M. Rółkowska), Acta Universitatis Lodzienzis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 2011, nr 18, s. 313-320. Numer monograficzny.
 26. Za co jest odpowiedzialny Murdoch, Media&Marketing Polska 2011, nr 9, s.44-45. Wydanie tematyczne.
 27. „Nowe media i ich funkcje. Komunikacyjna technologia w filmowych światach totalitarnych, (w:) Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2011, s.211-225.
 28. Wybrane aspekty promocji miast i regionów polskich. Zagrożenia. „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 25, s.13-25.
 29. Terroryści w elektronicznej wiosce. Odsłony internetowego dżihadu, (w:) Język a mulitmedia 3. Dialog-Konflikt, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2012, s.48-68.
 30. „Hiper-Polak” jako struktura informacyjna w badaniach nad typologizowaniem wizerunku obywateli w społeczeństwie totalitarnym na przykładzie serialu „Zmiennicy” w reżyserii Stanisława Barei, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s. 55-73.
 31. Uru Diaspora – wirtualni Uchodźcy i zagubione awatary, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s.278-285.
 32. Wizualna metafora czy shockvertising? Okładka prasowa jako medium w komunikowaniu politycznym na przykładzie polskich tygodników prestiżowych, (w:) Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz 2012, s.142-165.
 33. Strach o papier, Media&Marketing Polska 2012, nr 11, s.30-31.
 34. Problematyka neutralizowania strategii reklamowych produktów i usług na przykładzie
  odwróconej gamifikacji, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8, s. 9-28.
 35. Funkcje gier interwencyjnych w procesach percepcji rzeczywistości pozamedialnej,
  „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8, s. 207-214.
 36. Metaforyka wizualna w procesach wyrażania opinii społecznej na przykładzie
  wybranych polskich i zagranicznych gier internetowych
  , (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, red. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, Olsztyn 2012, s. 10-21.
 37. Terapeutyczne funkcje e-sportu w leczeniu pacjentów dziecięcych, (w:) Sport w
  mediach
  , red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 11-25.
 38. Literacki aktywizm jako oręż w walce z totalitarną czechosłowacką rzeczywistością na przykładzie wybranych tekstów dramatycznych Václava Havla i Pavla Kohouta, (w:) Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze mediach i polityce, red. M. Babecki, F. Pierzchalski, Kraków 2013, s. 87-116.
 39. Informacyjny potencjał gier internetowych w systemie komunikowania masowego. Efektywność, struktura, tematyzacja, (w:), Nowe media i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013, s. 325-348.
 40. Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych. Wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe” 2013, nr 27, s. 157-170.
 41. Analiza wizerunku języka polskiego jako obcego w środowisku internetowym, „Acta Universitas Lodzienzis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2013, nr 20, s. 199-206.
 42. Funkcje epizodycznych gier internetowych w procesach modelowania wirtualnego wizerunku terrorysty i terroryzmu. Analiza aspektowa, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczne” 2013, nr 9, s. 38-58.
 43. Gra cyfrowa jako medium wielomodalne w perspektywie metodologicznej, (w:) Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty, teoria, praktyka, red. M. Babecki, M. Więckiewicz, Olsztyn 2014, s. 89-122.
 44. Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery. Potencjał, modele, konsekwencje, "Zesztyty Naukowe" 2014, nr 28, s. 149-161.
 45.  Poznawcze i społeczne konsekwencje ramowania wirtualnej mediasfery, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2014, nr 10/2, s. 157-164.
 46. Stare media w defensywie? Znaczenie i funkcje podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego w mediasferze nowych mediów, „ Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, nr 21, s. 269-278.
 47. Trauma i trash. Polski teatr przełomu polityczno-rynkowego w przestrzeni komunikacyjnej, (w:) Divadlo w české a polské literatuře (Teatr w literaturze czeskiej i polskiej), red. L. Martinek,Opava 2015, s. 94-107.
 48. Gry cyfrowe w pragmatyce edukacyjnej generacji C. Amerykański kontekst w badaniach mediów zaradczych i jedynych, (w:) Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I.Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 213-224.
 49. Trójwymiarowe osobowości w cyfrowej mgle, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2015, nr 11/2, s. 91-98.
 50. Portal społecznościowy Facebook.com jako wirtualna przestrzeń zapośredniczonej komunikacji o Polsce z użytkownikami rodzimymi i obcokrajowcami, (w:) Język polski – nie taki obcy, red. I. Ndiaye, S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Olsztyn 2015, s. 143-164

Konferencje naukowe:

 1. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistyki a knihovnictví, Literárněvědná konference: Česka a polská literatura v samizdatu, Opava, Česká republika, 13-14 listopada 2002.
 2. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistyki a knihovnictví, Konference: Homo ludens v české a slovenské literatuře, Opava, Česká Republika, 10-11 września 2003.
 3. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego i z Gminą Pisarzy Czeskich. Literárněvědná konference: Obraz minulosti v současné české a polské literatuře, Opava, Česká Republika, 12-13 listopada 2003.
 4. Instytut Pedagogiczno-Językowy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metafora w kulturze, Elbląg 15-16 marca 2006.
 5. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistyki a knihovnictví, Konference: Topos dům v české a polské literatuře, Opava, Česká republika 14-15 listopada 2006.
 6. Instytut Filologii Polskiej. Pracownia Dydaktyki Literatury Języka Polskiego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aspekty Komunikacji w Kształceniu Polonistycznym, Olsztyn 15-16 maja 2008.
 7. Konferencja Naukowa z cyklu Język@Multimedia "Dialog - Konflikt", Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zakład Nowych Mediów, Wrocław, 28-29 maja 2008.
 8. Instytut Kultury Polskiej UW, Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFIS PAN, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wojna przeżyta i wyobrażona: obraz wojny w kulturze popularnej, Spała, listopad 2008.
 9. Katedra Dramatu, Uniwersytet Jagielloński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dramat Made (In) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, Kraków 23-25 marca 2009.
 10. Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Nowe Media – Społeczeństwo Sieciowe, Toruń 22-23 kwietnia 2009.
 11. Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina świecie współczesnym – modele, role, funkcje, Gdańsk 17-19 maja 2009.
 12. Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Filozofii UW, Studium Europy Wschodniej UW, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Postotalitarnej Papieskiej Akademii Teologicznej, Stowarzyszenie Katedra Kultury: W cieniu bomby atomowej, Spała 15-17 czerwca 2009.
 13. Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Sztuka i Polityka – Muzyka Popularna, Toruń 28-29 października 2009.
 14. Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa: Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, Gdańsk 19-20 listopada 2009.
 15. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Edukacja Medialna. Nadzieje i rozczarowania. Próba bilansu dekady, Olsztyn 22-23 stycznia 2010.
 16. Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Nowe Media. Polityka-Kultura-Społeczeństwo, Toruń 22–23 kwietnia 2010.
 17. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Konferencja Naukowa: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Łódź 23-25 kwietnia 2010.
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Konferencja Naukowa: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn 7-8 maja 2010 roku.
 19. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Komunikacji Społecznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, Lublin 7-8 września 2010 roku.
 20. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy demokracji w Polsce, Ostromecko 12-13 października 2010.
 21. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Mody w literaturze i kulturze popularnej, Olsztyn 13-14 kwietnia 2011.
 22. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Socjologii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Skąd przychodzimy-dokąd zmierzamy? Społeczne konsekwencje transformacji polskiego systemu medialnego, Olsztyn 18-19 maja 2011.
 23. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Demokracja – Plebiscyt – Show, Ostromecko 11-12 października 2011.
 24. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat Tekstu & Świat Dyskursu, Bydgoszcz 5-7 grudnia 2011.
 25. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Glottodydaktyka – Media – Komunikacja. Kształtowanie Kompetencji Komunikacyjnej, Łódź 27-29 kwietnia 2012.
 26. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Warszawskie Dni Medialne: Sport w mediach, Warszawa 09-10.05.2012.
 27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Filologii Polskiej i Katera Filologii Angielskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn 11-12.05.2012.
 28. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, IV Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. „Wirtualne targowisko – o reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie", Warszawa 05-06.12.2012.
 29. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra
  Socjologii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe media i wyzwania współczesności, Olsztyn 16-17.05.2013.
 30. Telewizja Polska S.A., Telewizja Polska S.A. Oddział w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Konferencja Naukowa: Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Olsztyn 13.06.2013.
 31. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Język poza granicami języka”, Oblicza prawdy w filozofii, kulturze i języku, Tumiany 20-21.06.2013.
 32. Uniwersytet Łódzki, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Konferencja Glottodydaktyka- Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, Łódź 24-25.04.2014.
 33. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Konferencja Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej, Olsztyn 2-3.06.2014.
 34. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych, Konferencja Media w przestrzeni edukacyjnej, Lublin 25-26.09.2014  
 35. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Konferencja Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, Olsztyn 20.05.2015.
 36. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Konferencja Radio  cyfrowym świecie, Olsztyn 02-03.10.2015.
 37. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Konferencja Sąsiedztwa III RP – RosjaWrocław 15-16.10.2015.


Inne publikacje:

Autor licznych esejów i recenzji, o charakterze naukowym, publicystycznym i literackim, w których koncentruje się na problematyce umasowienia i wirtualizacji kultury najnowszej, a także postępującej mediatyzacji będącej efektem ekspansji nowych mediów.

Krytyka i publicystyka na łamach pism drukowanych:

Rok 2003

 • Masz pomysł na kaskę. Raport portretu, „Portret” 2003, nr 15, s.7-23. (artykuł wstępny)
 • Taniocha prezent dejz, „Portret” 2003, nr 15, s.180-185. (proza-debiut)
 • Życie Ratonia umarłego, „Portret” 2003, nr 15, s.106-109. (rec. K. Ratoń, Poezje)
 • Russian idea by Kola Sprajtov, „Portret” 2003, nr 15, s.145-149. (rec. W. Pielewin, Generation „P“)

Rok 2004

 • Dwadzieścia cztery, „Portret” 2004, , nr 16-17, s.30-32. (rec. J. M. Coetzee, Hańba)
 • Lady is gentelman, „Portret” 2004, , nr 16-17, s.63-65. (rec. O. Zabużko, Badania terenowe nad ukraińskim seksem)
 • „Turbojungizm” i „Bałtycka herbatka”, „Portret” 2004, , nr 16-17, s.71-73. (rec. W. Pielewin, Mały palec Buddy)
 • Dziesięć ścieżek z bitem w tle. Dekalog Wyrypajewa, „Portret” 2004, nr 16-17, s. 111-115. (esej I. Wyrypajew, Dekalog)

Rok 2005

 • Made in China do not open, „Portret” 2005, nr 18, s.111-113. (rec. M. Dajnowski, Promieniowanie reliktowe)
 • Sukuby albo Fashion TV, „Portret” 2005, nr 18, s.126-129. (rec. N. Śniadanko, Kolekcja namiętności)
 • Zachodni punkt widzenia, „Portret” 2005, nr 18, s.150-152. (rec. H. Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca)
 • Spotykając siebie, „Portret” 2005, nr 18, s.164-166. (rec. H. Müller, Dziś wolałabym siebie nie spotkać)
 • Mutacje propagandy, „Portret” 2005, nr 18, s.90-94. (esej o naturze komunikacji i globalizacji w społeczeństwie informacyjnym)
 • Współcześni pierwotni, „Portret” 2005, nr 18, s. 193-197. (esej o antropologicznych aspektach w dramatach V. Havla)
 • Hipisowska komuna czy betonowe getto, „Portret” 2005, nr 19, s.34-39. (szkic, komparatystyka kulturowa)
 • Błądzenie myszek, „Portret” 2005, nr 19, s.163-166. (rec. s. Shuty, Zwał)
 • W sieci platform, „Portret” 2005, nr 19, s.190-193. (rec. M. Houellebecq, Platforma)
 • „Kot Filemon” i „Baśnie Narodów Związku Radzieckiego”, „Portret” 2005, nr 19, s.210-213. (rec. T. Tołstoj, Kyś)
 • Wschód w zachodniej aranżacji. Problematyka tożsamości narodowej w supermarkecie kultury, „Portret” 2005, nr 20, s.126-130. (rec. G. Mathews, Supermarket kultury)
 • Erystyczna wirtuozeria polskiej sceny politycznej, „Portret” 2005, nr 20, s.154-158. (rec. M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach)

Rok 2006

 • Podróże do wnętrz, „Portret” 2006, nr 21, s.107-115. (szkic teatralny, M. Walczak, Podróż do wnętrza pokoju)
 • „Polaków portret własny”, „Portret” 2006, nr 21, s.74-78. (rec. Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski w wyborze Romana Pawłowskiego)
 • „Rzeczywistość w chaosie”. Piętnaście lat w teatrze polskim, „Portret” 2006, nr 22, s.49-51. (rec. Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, pod red. T. Platy)
 • Pogrzebany etos, „Portret” 2006, nr 22, s.172-174. (szkic teatralny)

Rok 2007

 • Kto macha tym ogonem? Rosyjskie iluzje Wiktora Pielewina, „Portret” 2007, nr 23, s.152-153. (rec. W. Pielewin, Święta księga wilkołaka)
 • Dzisiaj w Romeo i Julii sprawę rozwiązałyby komórki i sms-y. Wywiad z Maciejem Kowalewskim, dramatopisarzem i aktorem, „Portret” 2007, nr 23, s.219-223. (wywiad)
 • www.zbrodniekompilacje.pl. Od krwawego sportu do współczesnej choroby medialnej, „Portret” 2007, nr 24, s.80-82. (szkic z dziedziny antropologii kultury masowej i komunikowania społecznego)
 • Stan patologii ma swoją dobrą stronę. Rozmowa o współczesnych odmieńcach z Grzegorzem Ojcewiczem, „Portret” 2007, nr 24, s.12-15. (wywiad)
 • „Niemal nic w moim życiu nie odbywa się normalnie”, „Portret” 2007, nr 25, s.199-202. (rec. V. Havel, Tylko krótko, proszę)
 • Tragedia. Ostatnia stała w świecie zmiennych, „Portret” 2007, nr 25, s.230-232. (szkic teatralny)
 • Tragedii towarzyszy ludzka bezradność, „Portret” 2007, nr 25, s.233-236. (wywiad z Jackiem Jabrzykiem reżyserem teatralnym)

Rok 2008

 • „Prawda jest daleko stąd”, „Portret” 2008, nr 26, s.69-71. (esej z pogranicza dziedzin: komunikacji masowej oraz kultury popularnej)
 • Gra, śmieszność i proza, jak przekleństwo…, „Portret” 2008, nr 26, s.198-191. (artykuł krytyczno-teatralny, na podstawie przedstawienia teatralnego w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, „Hedda Gabler”)
 • „Myślę sytuacją sceniczną, a nie samym tylko dialogiem…”, Rozmowa na temat oblicza najnowszego teatru polskiego i miejsca jakie zajmuje w nim klasyka, „Portret” 2008, nr 26, s.192-195. (wywiad z Andrzejem Bartnikowskim reżyserem teatralnym)
 • (Nie)możliwa misja. Polskie media publiczne po 1989 roku, „Pogranicza 2008, nr 26, s.122-125. (rec. Z. Kosiorowski, Dysjunkcje misji. Media publiczne pomiędzy służbą, rynkiem a polityką.)
 • Parapolityka i teatr, „Portret” 2008, nr 27, s.171-174. (rec. P. Mościcki, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej)
 • Sztuka utylizacji, „Portret” 2008, nr 27, s.131-134. (rec. teatralna, „Żydówek nie obsługujemy”, adaptacja i reżyseria Piotr Jędrzejas, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie)

Rok 2009

 • W sprawie natychmiastowej decalifornizacji życia – manifest, „Portret” 2009, nr 28, s.19-21. (esej inspirowany polską recepcją serialu „Callifornication”)
 • (Nie)atrakcyjny terroryzm w powieściowej hybrydzie, „Portret” 2009, nr 28, s.90-91. (rec. J.Ch. Rufin, Zapach Adama, przeł. J. Sozańska)
 • Islamski jihad w amerykańskim kinie. Terror i rozrywka, „Panoptikum” 2009, nr 28, s. 165-172. (artykuł poświęcony problematyce propagandyzacji tekstów kultury popularnej w kontekście tzw. walki z terroryzmem islamskim)
 • Spis rzeczy znalezionych. Czyli urodzinowe wietrzenie magazynów PRL, „Portret” 2009, nr 29, s.10-20. (artykuł na temat kulturowych i komunikacyjnych aspektów tzw. kultowych przedmiotów, użytkowanych przez Polaków przed 1989 rokiem)
 • „This is it”, but not the end…, „Portret” 2009, nr 29, s. 132-137. (artykuł dedykowany pozycjonowaniu wizerunku Michaela Jacksona w dyskursie medialnym po 25.06 2009 roku)

Krytyka i publicystyka internetowa:

Rok 2005

 • Bagnisty krach Tomasza Piątka, „Portret ONLINE”(miesięcznik internetowy) 2005, nr 1. (rec. T. Piątek, Bagno)
 • Z Polką na szwedzkim stole, „Portret ONLINE” (miesięcznik internetowy) 2005, nr 1. (rec. M. Gretkowska, Europejka)
 • Ona, czyli kto?, „Portret ONLINE” (miesięcznik internetowy) 2005, nr 2. (rec. M. Syrwid, Czkawka)
 • Podkręcany człowiek, „Portret ONLINE” (miesięcznik internetowy) 2005, nr 4. (szkic, człowiek i jego świadomość w dobie techniki cyfrowej)
 • Gej power – zasady gry, „Portret ONLINE” (miesięcznik internetowy) 2005, nr 5. (rec. B. Żurawiecki, Trzech panów w łóżku nie licząc kota)
 • Literacka platforma Sławomira Shutego, „Portret ONLINE” 2005, nr 6. (rec. s. Shuty, Produkt polski)
 • Teatr w odcinkach. Część I: zjawisko polityczności, „Portret ONLINE 2005, nr 6. (szkic o polskim teatrze politycznym)
 • Na początku był algorytm, „Portret ONLINE” 2005, nr 7. (rec. E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci)
 • Teatr w odcinkach. Część II. w „małych” teatrach. Studenckie, alternatywne, niezależne, „Portret ONLINE” 2005, nr 7. (szkic o działalność polskich teatrów niezależnych przed 1989 rokiem)
 • „Podróż za jeden uśmiech – next generation”, „Portret ONLINE 2005, nr 8. (rec. G. Kopaczewski, Global nation. Obrazki z czasów popkultury)
 • Teatr w odcinkach. Część III. Wynajmę. Teatr wielokrotnie eksmitowany, „Portret ONLINE” 2005, nr 8. (szkic o sytuacji teatru polskiego po przełomie 1989 roku)
 • Subkultura szczytów betonowej cywilizacji, „Portret ONLINE” 2005, nr 9. (szkic o subkulturze free runnerów)
 • Ewolucja kultury fragmentarycznej, „Portret ONLINE” 2005, nr 10. (rec. P. Kołak, Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy)
 • Sławomira Shutego traktat o manekinach, „Portret ONLINE” 2005, nr 10. (rec. s. Shuty, Cukier w normie. z ekstrabonusem)
 • Niesmaczny, nagi realizm, „Portret ONLINE” 2005, nr 11. (rec. Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek)
 • Alternatywa dla śnieżącego ekranu, „Portret ONLINE” 2005, nr 11. (rec. Ekran, mit, rzeczywistość, red. W. J. Burszta)

Rok 2006

 • Historie tabloidalne, „Portret ONLINE” 2006, nr 12-13. (rec. A. Kaczanowski, Bez końca)
 • John Rambo – Achilles dwudziestowiecznej Iliady, „Portret ONLINE” 2006, nr 12-13. (rec. R. K. Simon, Trash culture. Popular culture and the great tradition)
 • Niewesoła transformacja. Dramat polityczny w świecie gratisów, „Portret ONLINE” 2006, nr 14. (P. Demirski, Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna)
 • Kto wrobił Michała Kramera?, „Portret ONLINE” 2006, nr 16. (rec. B. Świderski, Bracia Kramer)
 • Dramat i teatr w roli społecznego komunikatora, „Portret ONLINE” 2006, nr 19. (rec. W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej, red. J. Skuczyński)

Rok 2007

 • Woyzeck naturalnie..., „Portret ONLINE” 2007, nr 30-31. (rec. teatralna Georg Büchner, Woyzeck, spektakl w reżyserii Karoliny Maciejaszek, Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn 2007)

Rok 2008

 • Stwarzanie twarzy, Portret ONLINE 2008, nr 39. (rec. Teatralna, Marius von Mayenburg, Brzydal, spektakl w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, Teatr im Stefana Jaracza w Łodzi, XVI Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Olsztyn 2008)
 • Teatr polityczny. Przyczynek do biografii, Portret ONLINE 2008, nr 42. (esej teatralny)
 • Jak w zepsutym kalejdoskopie, Portret ONLINE 2008, nr 42. (rec. Teatralna, Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco; spektakl w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa , Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn 2008)
 • W skansenie demoludów, Portret ONLINE 2008, nr 44. (esej teatralny, Demoludy. Strefa Tożsamości. Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Olsztyn 2008)

Promotorstwo prac dyplomowych (licencjackich):

Rok akademicki 2008/2009

 • Fotografia prasowa jako instrument kreowania wizerunku osobowości politycznych w wybranych polskich tygodnikach opinii.
 • Problematyka chorób medialnych w badaniach telewizyjnych formatów matrymonialnych. Oferta programowa MTV Polska.
 • Rzeczywistość dobrze wyreżyserowana. Świat przedstawiony reality show na przykładzie formatu „Fort Boyard”.
 • Dziennikarstwo obywatelskie jako nowa forma dziennikarstwa internetowego.
 • Procesy komunikowania organizacyjnego w strukturze agencji reklamowej.
 • Kurt Cobain – medialny wizerunek idola, buntownika, jednostki tragicznej w opiniach biografów i odbiorców kultury popularnej.
 • Mitologia i religia w kulturze masowej. Wybrane wątki i ich funkcje w obrazie „Matrix” w reżyserii braci Wachowskich.
 • Przełamywanie stereotypów wizerunku kobiety w wybranych polskich reklamach telewizyjnych.
 • Problematyka percepcji gier wideo w perspektywie badań ludologicznych.
 • Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej. Motyw, widz, konsument.
 • Wypalenie zawodowe i jego przyczyny jako formy zaburzeń i deformacji procesów komunikowania w firmie.
 • Niestandardowe strategie oddziaływania w telewizyjnych reklamach operatorów telefonii komórkowej. Wybrane aspekty.
 • Perswazja i manipulacja w komunikatach reklamowych wybranych sklepów telewizyjnych.

Rok akademicki 2009/2010

 • Ambasador marki w amerykańskich i polskich badaniach marketingowych.
 • Analiza jakościowa ekskluzywnych i masowych komunikatów reklamowych w marketingu sportowym.
 • Filmowe wizerunki włoskich i polskich zorganizowanych grup przestępczych. Studium porównawcze.
 • Analiza wybranych, zewnętrznych ambientowych projektów reklamowych w okresie letnim w 2009 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 • Zwierzęta w funkcji brand hero w komunikowaniu reklamowym. Wybrane aspekty.
 • „Pierwsze damy” i ich wpływ na kształtowanie i odbiór społeczny wizerunku polskich prezydentów po 1989 roku.
 • Strategia kreowania wizerunku medialnego grupy rockowej U2 w latach 1978-2010.
 • Komparatystyka wyborcza – polskie i zagraniczne kampanie profrekwencyjne. (I miejsce w kategorii: studia i stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2009/2010).
 • Ewolucja formuły wydawniczej dwutygodnika „Przyjaciółka” w latach 1979-1999.
 • Kategoria absurdu w reklamach kosmetyków dla kobiet.
 • Teaser jako strategia promocji w reklamie audiowizualnej.
 • Strategie prezentowania usług finansowych w reklamach banków w sytuacji kryzysu finansowego.
 • Reklama produktów i usług w polskich serialach, w ofercie programowej stacji TVN.
 • Problematyka obecności hollywoodzkich aktorów w telewizyjnych reklamach produktów upiększających.
 • Wpływ płci na kształtowanie treści w wiodących polskich portalach internetowych.

Rok akademicki 2010/2011

 • Funkcje fotografii wojennej w systemie komunikowania masowego na podstawie twórczości Roberta Capy.
 • Komunikacyjne aspekty obrzędów słowiańskich w kalendarzu naturalnym i stanowionym. Wybrane przykłady.
 • Terroryzm islamski w dyskursie medialnym. Cele przyczyny i skutki obrazowania egzekucji zakładników w świadomości masowego odbiorcy.
 • Slogany w reklamach napojów alkoholowych w polskiej telewizji komercyjnej. Budowa i funkcje.
 • Kinowe reinterpretacje symboliki masońskiej w kulturze popularnej. Wybrane ekranizacje po roku 2000.

Rok akademicki 2011/2012

 • Kształtowanie wizerunku instytucji na przykładzie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w VI kadencji. Wybrane aspekty.
 • Problematyka efektywnej komunikacji z odbiorcą na przykładzie tabloidu „Fakt”.
 • Sportowiec jako medium w kulturze masowej. Wybrane sylwetki koszykarzy ligi NBA w latach 1990-2010.
 • Wybrani artyści w teoriach spiskowych. Przyczyny obecności, mechanizmy, konsekwencje.
 • Funkcje mediów internetowych w relacjonowaniu awarii w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi.
 • Serial telewizyjny „Ranczo” w reżyserii Wojciecha Adamczyka jako instrumentarium marketingu miejsc i regionów.
 • Zakłócenia normy komunikacyjnej na przykładzie komunikatów reklamowych adresowanych do odbiorców dziecięcych.
 • Problematyka obrazowania macierzyństwa i ojcostwa w systemie komunikowania masowego na przykładzie analizy zawartości miesięcznika „Mamo to ja”.
 • Medialne transfery dziennikarzy i moderatorów jako mechanizm restrukturyzacji marek nadawców prasowych, radiowych, telewizyjnych.
 • Dziennikarze – moderatorzy – celebryci. Ewolucja kompetencji i funkcji w polskim systemie medialnym.
 • Warianty edukowania poprzez rozrywkę na przykładzie analiz wybranych gier komputerowych.
 • Strategie wyrażania opinii społecznej w komunikowaniu masowym na przykładzie interakcji: przedstawiciele władzy-kibice w kampanii parlamentarnej w 2011 roku.
 • Obecność i funkcje wybranych kampanii charytatywnych w modelu komunikowania reklamowego. Krytyczna analiza zjawiska.
 • Amerykanizacja polskiego rynku telewizyjnego na przykładzie analizy oferty programowej telewizji TVN.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie komunikacji w polskim systemie zamówień publicznych.

Rok akademicki 2013/2014

 • Transformacje procesów komunikowania w obliczu dystopii na przykładzie serialu telewizyjnego „The Walking Dead”. Analiza potencjału informacyjnego mediów masowych.
 • Funkcjonalna analiza efektywności mediów posttelewizyjnych na przykładzie serwisu społecznościowego YouTube.
 • Znaczenie i funkcje „Real TV” w tradycyjnym systemie medialnym. Studium przypadku na przykładzie cyklu „Katastrofa w przestworzach.
 • Strukturalne i treściowe cechy nowych mediów jako przyczyny transformacji polszczyzny najnowszej na przykładzie forum „wizaż.pl”.
 • Porównawcza analiza wizerunkowa lig koszykówki amerykańskiej i polskiej w środowisku internetowym.
 • Wirtualne media jako sfera komunikacji instytucjonalnej na przykładzie analizy portalu wertykalnego „Golden Line”.
 • Strategie restrukturyzacji wizerunku miasta i państwa w marketingu terytorialnym. Studium przypadku Euro 2012.
 • Komunikacyjne, społeczne i społecznościowe funkcje polskich portali internetowych  o tematyce sportowej. Wybrane aspekty.
 • Pomiędzy prawdą i mediatyzację. Warianty obrazowania konfliktów zbrojnych w publikacjach wybranych polskich korespondentów wojennych.
 • Przejawy i funkcje brutalizacji przekazu telewizyjnego na przykładzie analizy struktury i treści formatu „Kuba Wojewódzki”.
 • Mediatyzacja prawdy jako przejaw transformacji modelu infotainment na przykładzie analizy seriali paradokumentalnych w reżyserii Okiła Khamidova.
 • Potencjał i efektywność jako czynniki znaczące w strategiach promocji regionu Warmii i Mazur. Perspektywy i ograniczenia.
 • Analiza możliwości i ograniczeń komunikacji wizualnej. Studia przypadków wybranych reportaży fotograficznych.
 • Przeobrażenia w ogólnym modelu komunikowania reklamowego na przykładzie instrumentalizacji sportów ekstremalnych. Studium przypadku America’s Cup.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl