• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Arkadiusz Dudziak

Katedra Komunikacji Społecznej

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (089) 524 63 58, pok. 251UZYSKANE TYTUŁY i STOPNIE NAUKOWE

 • 17 marca 1999 roku: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej (specjalność filmozna­wstwo), uzyskany na Uniwer­sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 23 czerwca 1994 roku: tytuł magistra filologii polskiej (specjalność nauczycielska), uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie

TEMATYKA DYSERTACJI

 • Rozprawa doktorska: Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym
 • Praca magisterska: Metafora filmu fabularnego. Aspekty filozoficzne

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Obszary zainteresowań: antropologia i aksjologia mediów i komunikacji; zastosowanie osiągnięć antropologii kulturowej w reklamie oraz w marke­tingu politycznym; public relations; komunikowanie międzykulturowe; sztuka oratorska w Magisterium Pontificium Jana Pawła II; meto­dyka kształcenia akademickiego.

Osiągnięcia metodologiczne:

 • opracowanie antropologicznej hermeneutyki – metodologii badań, polegającej na interpretowaniu przekazów kulturowych jako źró­deł antropo­logicznych, reaktualizujących uniwersalne motywy eschatologiczne, toposy, wątki mityczne i symbole archetypowe;
 • zastosowanie antropologicznej hermeneutyki w badaniach dzieła literackiego, utworu filmowego, przekazu reklamowego, dyskursu medialnego.

Osiągnięcia metodyczne:

 • współautorstwo podręcznika akademickiego poświęconego metodyce przygotowywania prac dyplomowych oraz edytorstwa tekstów naukowych (Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla stu­dentów);
 • promotorstwo prac dyplomowych z zakresu komunikacji społecznej (public relations, reklamy, marketingu politycznego i komer­cyjnego), medioznawstwa [zob. wykaz tematów wypromowanych prac dyplomowych].

Projekty badawcze:

 • od 1996 r. – „Antropologia mediów i komunikacji – semiologiczne i aksjologiczne aspekty kodów antropologi­cznych oraz zastosowanie metodologii antropologicznej hermeneutyki” (badania indywidualne); efekty na­uko­we – prezentacja wybranych wyników badań w formie publikacji:
  • Bohaterowie adaptacji filmowych wybranych powieści Sienkiewicza w perspektywie proksemiki, [w:] Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 maja 1996 r., pod red. Z. Przybyły, WSP/Księgarnia Akademicka, Częstochowa-Kraków 1996, ss. 241-251, ISBN 83-86575-92-1.
  • Człowiek i media w koncepcji Marshalla McLuhana, [w:] Wokół antropologii kulturowej, pod red. M. Ha­poniuka i M. Rajew­skiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, ss. 315-323, streszcz. ang., ISBN 83-227-1490-4.
  • Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, 179 ss., ISBN 83-227-1573-0.
  • Homo narcissus – homo politicus – homo televisiosus. McLuhanowska doktryna Narcyza a mediaty­zacja polityki na przykładzie telewizyjnej reklamy wyborczej z 2005 r., [w:] Definiowanie McLuhana. Me­dia a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, pod red. M. Sokołowskiego, ALGRAF, Olsztyn 2006, ss. 113-127, streszcz. ang., ISBN 89-915484-5-7.
  • O mitologizowaniu obrazu świata w reklamie telewizyjnej, [w:] Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbricha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007, ss. 185-193, ISBN 978-83-924523-1-7.
  • Antropologiczne konteksty internetowej reklamy społecznej, [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, T. 1, red. nauk. M. Sokołowski, ALGRAF, Olsztyn 2007, ss. 305-317, streszcz. ang., ISBN 978-83-60926-12-3.
  • Literackie i malarskie tworzywo symboliki w „Brzezinie” Andrzeja Wajdy, [w:] Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, pod red. D. Skotarczyk i J. Nowakowskiego, Wyższa Szkoła Nauk Humani­stycznych i  Dziennikarstwa, Poznań 2007, ss. 59-68, ISBN 978-83-87-653-07-1.
  • Antropologia Formy w „Ślubie” Gombrowicza – zarys problematyki, [w:] Róbcie teatr... Księga jubileu­szowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchliń­skiej, A. Staniszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 133-146, ISBN 978-83-89112-78-1.
  • Wybrane problemy antropologiczne refleksji Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński. Próba portretu, red. nauk. M. Sokołowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warsza­wa 2008, ss. 11-22, ISBN 978-83-88278-95-9.
  • Małżeństwo i rodzina jako motyw inwencji retorycznej w reklamie. Konteksty antropologiczno-aksjolo­giczne, [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. nauk. W. Mu­szyński i E. Sikora, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 213-222, streszcz. ang., ISBN 978-83-7611-074-5.
  • Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne, [w:] Kulturowe kody mediów. Stan obecny i per­spektywy rozwoju, red. nauk. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 113-123, ISBN 978-83-7611-068-4.
  • W kręgu antropologii reklamy społecznej – wymiar aksjologiczny, [w:] Współczesne media – sta­tus, aksjologia, funkcjonowanie [w druku].
  • O aksjolo­gicznym potencjale neomitologizmu w reklamie, [w:] Mity i wartości [w druku].
 • od 2002 r. – „Metodyczne aspekty działalności akademickiej” (badania indywidualne); efekty naukowe – pre­zentacja wybranych wyników badań w formie publikacji:
  • Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008, 296 ss., ISBN 778-83-7253-787-6 [współaut. A. Żejmo].
 • od 2003 r. – „Perswazja w komunikacji społecznej” (badania indywidualne); efekty naukowe – prezentacja wy­branych wyników badań w formie publikacji:
  • Swojskość i obcość – kategorie manipulowania obrazem rzeczywistości w retoryce populistycznej, [w:] Swojskość i obcość. o kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace lite­raturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, pod red. A. Staniszewskiego i J. Chłosty-Zielonki, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004, ss. 135-151, ISBN 83-7299-365-3.
  • Techniki perswazji ugrupowań politycznych w kampanii samorządowej 2006 roku. Analiza zawartości witryn internetowych, [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. nauk. M. Sokołowski, Wyda­wnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 261-274, ISBN 978-83-60807-38-5.
  • Perswazyjność inwencji retorycznej w public relations prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, „Proble­my Komunikacji Społecznej” 2009, nr 1, ss. 25-38, streszcz. ang., ISSN 1689-796X.
 • od 2003 r. – „Studia nad promocją, reklamą i public relations – ujęcia: medioznawcze, politologiczne, antro­pologiczne” (badania indy­widualne); efekty naukowe – prezentacja wybranych wyników badań w formie publi­kacji:
  • Pozyskać... Zniechęcić... Taktyki parlamentarnej reklamy wyborczej 2005, [w:] Media a polityka, pod red. A. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz i A. Barańskiego, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, ss. 347-362, ISBN 978-83-60-902-44-8.
  • O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe [WSZiM w Sosno­wcu]. Zarządzanie i Marketing” 2005, z. 7, ss. 105-120, ISSN 1644-9134.
  • Stosowność a promocja polityczna, [w:] Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytko­wej. T. 10. Formy i normy stosowności, pod red. J. Maciejewskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, ss. 317-331, ISBN 83-7181-359-1, ISSN 1507-4153.
  • Kultura czasu wolnego jako element kreowania wizerunku medialnego. Studium przypadku: internet­owa kampania promocyjno-reklamowa Wrocławia na EXPO 2012, [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, pod red. W. Muszyńskiego i M. Sokoło­wskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 357-365, streszcz. ang., ISBN 978-83-7441-975-8.
  • Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2008, z. 1, ss. 151-165, streszcz. ang., ISSN 1644-9134 [współaut. A. Żejmo].
  • Stereotypes and national values in an intercultural advertising discourse. a case study: Slavonic campaigns of Danone’s Actimel brand, [w:] Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации. Сборник статей, red. В. Шайдуров, А. Киклевич, Издательство Невского Института Языка и Культуры, Sankt-Petersburg – Olsztyn 2009, ss. 29-43, streszcz. ros., ISBN 978-5-91583-016-4.
 • od 2005 r. – „Międzykulturowe konteksty sztuki oratorskiej Jana Pawła II” (w ramach projektu „Międzykultu­rowe aspekty komunikacji społecznej” pod kierownictwem naukowym prof. dra hab. Aleksandra Kiklewicza, prof. zw. – nr tematu: 0411-0207); efekty naukowe – prezentacja wybranych wyników badań w formie publi­kacji:
  • Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym UE, „De Do­ctrina Europea” 2007, r. 4, ss. 31-47, streszcz. ang., ISSN 1733-5019 [współaut. A. Żejmo].
  • Inwencja retoryczna w przesłaniach międzykulturowych Jana Pawła II odnośnie relacji Północ-Połu­dnie, [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kra­ków 2007, ss. 533-539, streszcz. ang., ISBN 978-83-921755-9-9.
  • Przesłanie między­kulturowe pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii (aspekt międzykul­turowy dyskursu medialnego – próba analizy jakościowej), „Rocznik Prasoznawczy” 2008, r. 2, ss. 117-128, streszcz. ang., ISSN 18-97-5496.
  • „Globalizacja solidarności” jako motyw dialogu międzykulturowego w Magisterium Pontificium Jana Pawła II, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, pod red. J. Dębowskiego, E. Jarmocha i A. W. Świderskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss. 69-76.
  • Problematyka polityczna w komunikowaniu mię­dzykulturowym Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II – w krę­gu myśli politycznej i dyplomacji, red. nauk. M. Wilk i Ł. Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodo­wych w Łodzi, Łódź 2009, ss. 198-211, ISBN 978-83-60902-20-2.
 • od 2009 r. – „Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjolo­gii” (projekt badawczy własny finansowany na podstawie XXXVI Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego, nr  rej. MNiSW: N N116 233436, nr proj. UWM: 529.0411.901, charakter udziału w realizacji: kierownik projektu); efekty naukowe – pre­zentacja wybranych wyników badań w formie publikacji:
  • Anthropological and Axiological Aspects of the Diegetic Space in Audiovisual Social Advertising, [w:] „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, red. nauk. W. Muszyński, E. Sikora, Wy­dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 133-146, streszcz. pol., ISBN 978-83-89112-78-1.
  • The Role of Created Anthropological Situations in Forming the Axiosphere of Audiovisual Social Advertising, "Lingua ac Communitas" 2009, Vol. 19, ISSN 1230-3143 [w druku].
  • Change as an Objective in Marketing Communication Management. Persuasive Strategies in Au­diovisual Social Advertising, [w:] Innovative Processes in an Organisation, pod red. s. Borkowskiego, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosno­wiec 2009 [w druku].

UDZIAŁ w KONFERENCJACH

 • LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Język w dialogu między kulturami”, zorganizowa­ny przez Polskie Towarzystwo Językoznawcze i  Uniwersytet Warmińsko-Ma­zurski w Olsztynie, Ol­sztyn, 25-26 września 2009, temat referatu: Stereotypy i wartości narodowe w  międzykulturowym dyskursie reklamowym. Studium przypadku: słowiańskie kampanie marki Actimel firmy Danone
 • ogólnopolska konferencja naukowa „»Pod wielkim dachem nieba«. Granice, migracje i  przestrzeń we współczesnym społeczeństwie”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Ma­zurskie­go w Olsztynie, Ol­sztyn, 24-25 września 2009, temat referatu: Antropologiczno-aksjologiczne aspekty przestrzeni diegetycznej w audiowizualnej reklamie społecznej, prowadzenie obrad Sekcji II „Świat jako »single place«. Percepcja i  wartościowanie przestrzeni – doświadczenia jednostek, grup i spo­łeczeństw”
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne media – wolne media?”, zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wy­działu Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, Lublin, 23-24 kwietnia 2009, temat referatu: Aksjologia Henryka Elzenberga jako inspiracja metodologiczna antro­pologii mediów
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe media – społeczeństwo sieciowe”, zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 22-23 kwietnia 2009, temat referatu: Aksjologiczne aspekty internetowego przekazu reklamy społecznej
 • ogólnopolskie seminarium naukowe „Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obe­cny i perspektywy rozwoju”, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur­skiego w Olsztynie, Olsztyn, 23-24 października 2008, temat referatu: Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne
 • VI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w lite­raturze” pt. „Mity i wartości”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo­szczy, Bydgoszcz, 20-22 października 2008, temat referatu: O aksjologicznym potencjale neomitologi­zmu w reklamie
 • ogólnopolskie seminarium naukowe „Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Redefinicje i  reinterpre­tacje”, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie­go w Olsztynie, Ol­sztyn, 25-26 września 2008, temat referatu: Małżeństwo i rodzina jako motyw inwencji retorycznej w re­klamie. Konteksty antropologiczno-aksjologiczne, współprowadzenie obrad Sekcji III „Rodzina w me­diach i media w  rodzinie. Miejsce rodziny w kulturze medialnej i znaczenie mediów w  życiu rodziny”
 • I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej nt. „Kreowanie komunikowania – zawartość, kontrola, krytyka”, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo­łecznej, Uniwersytet Wro­cławski oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wrocław, 15-17 września 2008, temat referatu: Antropologiczna hermeneutyka jako metodologia badań reklamy audiowizualnej
 • III Międzynarodowa Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna „Człowiek i  Człowieczeństwo. Bycie i sta­wanie się, kreacja i ewolucja”, zorganizowana przez Instytut Filozofii oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Olsztynie, Olsztyn, 22-24 czerwca 2008, temat referatu: Antropologiczne aspekty reklamy w studenckiej recepcji „Człowieczeństwa”
 • ogólnopolskie seminarium naukowe z udziałem gości zagranicznych „Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu”, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Uniwer­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, Olsztyn, 15-16 maja 2008, temat referatu: Kultura czasu wolnego jako element kreowania wizerunku medialnego. Studium przypadku: kampania promocyjno-reklamowa Wrocławia na EXPO 2012
 • międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie”, zor­ganizowana przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 24-25 kwietnia 2008, temat referatu: W kręgu antropologii reklamy społecznej – wymiar aksjologiczny
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Portret Reportera. Ryszard Kapuściński (1932-2007)”, zorganizo­wana przez WSP TWP Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Olsztyn, 22-23 stycznia 2008, temat referatu: Wybrane problemy antropologiczne refleksji Ry­szarda Kapuścińskiego
 • ogólnopolskie seminarium naukowe „(Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i  interpretacje”, zorganizowa­ne przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 25-26 paździer­nika 2007, temat referatu: Antropologiczne konteksty internetowej reklamy społecznej
 • II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, zorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Grupę Naukową Pro Futuro, Kraków, 20-22 września 2007, temat referatu: Inwencja retoryczna w przesłaniach międzykulturowych Jana Pawła II w odniesieniu do relacji Północ-Południe
 • IV międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a  wielokulturowość”, zorganizo­wana przez Katedrę Filozofii i Socjologii Polityki Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Drohiczyńskie To­warzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Koło w Siedlcach, Drohiczyn, 7-9 września 2007, temat referatu: „Globalizacja solidarności” jako motyw dialogu międzykulturowego w Magiste­rium Pontificium Jana Pawła II
 • ogólnopolskie seminarium naukowe „Media w Polsce: pierwsza władza IV Rzeczypospolitej?”, zorgani­zowane przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 24-25 ma­ja 2007, temat referatu: Techniki perswazji ugrupowań politycznych w kampanii samorządowej 2006 roku. Analiza zawartości witryn internetowych
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji”, zorganizowa­na przez Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych, Łódź, 5 marca 2007, temat referatu: Problematy­ka polityczna w komunikowaniu międzykulturowym Jana Pawła II
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie” z cyklu „Po­nowoczesność i wielokulturowość”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dzien­nikarstwa, Poznań, 7 grudnia 2006, temat referatu: Literackie i malarskie tworzywo symboliki w „Brzezi­nie” Andrzeja Wajdy
 • ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych „Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 26-27 października 2006, temat referatu: Homo narci­ssus – homo politicus – homo televisiosus. McLuhanowska doktryna Narcyza a mediatyzacja polityki na przykładzie telewizyjnej reklamy wyborczej z 2005 r.
 • międzynarodowa konferencja naukowa „Media a polityka”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych, Łódź, 27-28 kwietnia 2006, temat referatu: Pozyskać... Zniechęcić... Taktyki parla­mentarnej reklamy wyborczej 2005
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku bibliotek”, zor­ganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, 11 maja 2006, temat wykładu inauguracyjnego: Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamo­ścią biblioteki uczelnianej
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Obrazy kultur”, zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Poznań, 21-22 października 2005, temat referatu: O mitologizowaniu obrazu świata w reklamie telewizyjnej
 • „Targi Wiedzy: budowanie kapitału osobistego” w ramach IX Festiwalu Nauki w Warszawie, zorganizo­wane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem, Warszawa, 24 września 2005, temat prezenta­cji: Sztuka autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych
 • ogólnopolska konferencja naukowa „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą... Formy i  normy stosow­ności w literaturze okolicznościowej i użytkowej”, zorganizowana przez Zespół Badań Obszarów Trze­cich Literatury przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Literatury Okoliczno­ściowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury i Komuniko­wania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akade­mii Nauk, Dom Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa, Konstancin-Obory, 20-22 października 2004, te­mat referatu: Stosowność a promocja polityczna
 • sesja naukowa „Promocja wizerunku politycznego. Diagnozy i komentarze”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 26 maja 2004, temat referatu wprowadzającego: Marketing mitu. o wizji świata pio­senek w telewizyjnych reklamach wyborczych
 • sympozjum naukowe „Grymasy Gombrowicza. Biografia – kreacja – legenda”, zorganizowane przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Teatr im. Stefana Ja­racza w  Olsztynie, Olsztyn, 5 marca 2004, temat referatu: O czym śnimy z Gombrowiczem? (Aspekty sacrum w dramacie „Ślub”)
 • VIII sympozjum naukowe „Przestrzeń we współczesnej nauce”, zorganizowane przez PAN Oddział w Lublinie, Wydział Filologii i Socjologii UMCS, Zakład Biochemii UMCS oraz Zakład Fizyki Systemów Złożonych UMCS, Lublin, 5 grudnia 2000, temat referatu: Przestrzenie medialne w ujęciu Derricka de Kerckhove'a
 • międzynarodowa konferencja naukowa „Władysław Stanisław Reymont a literatura przełomu wieków”, zorganizowana przez Komisję Filologiczną Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Instytut Filologii Pol­skiej UMCS oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Lublin, 13-14 listopada 2000, temat referatu: Naturalistyczne konteksty „Ziemi obiecanej” w reżyserii Andrzeja Wajdy
 • międzynarodowa konferencja naukowa „Stulecie Sienkiewiczowskiego Oblęgorka”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Kielce, 8-10 maja 2000, temat referatu: Recepcja adaptacji filmowej „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana
 • VII sympozjum naukowe „Przestrzeń we współczesnej nauce” zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Zakład Biochemii UMCS, Zakład Fizyki Systemów Złożonych UMCS oraz PAN Oddział w Lublinie, Lublin, 15 marca 2000, temat referatu: O antropologicznej hermeneutyce – me­todologii badań przestrzeni w filmie fabularnym
 • VIII Lubelskie Seminaria Antropologiczne „A Culture Change and Cross Cultural Contacts in Europe”, zorganizowane przez Komisję Filozoficzno-Socjologiczną Wydziału i Nauk Humanistycznych Lubelskie­go Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Antropologii Kulturowej Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Lublin, 24-25 kwietnia 1996, temat referatu: Człowiek i media w koncepcji Marshalla McLu­hana
 • ogólnopolska sesja naukowa „Twórczość Henryka Sienkiewicza w świetle nowych odczytań”, zorganizo­wana przez Instytut Filologii Polskiej i Zakład Historii Nowożytnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czę­stochowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Częstochowa, 5-7 maja 1996, temat refe­ratu: Bohaterowie adaptacji filmowych wybranych powieści Sienkiewicza w perspektywie proksemiki
 • ogólnopolska konferencja „Stefan Żeromski i jego współcześni”, zorganizowana przez Zakład Pozytywi­zmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS w  Lublinie oraz Muzeum w Nałęczowie, Nałęczów, listopad 1995, temat referatu: Wokół adaptacji filmowych prozy Stefana Żeromskiego
 • ogólnopolska konferencja „Personifikacje i ukonkretnienia w literaturze i kulturze”, zorganizowana przez Koło Polonistów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Poznań, grudzień 1995, temat referatu: Mit, symbol, metafora w filmie fabularnym. Aspekty pragmatyczneWYKAZ PUBLIKACJI

 • Perswazyjność inwencji retorycznej w public relations prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, „Proble­my Komunikacji Społecznej” 2009, nr 1, ss. 25-38, streszcz. ang., ISSN 1689-796X.
 • Anthropological and Axiological Aspects of the Diegetic Space in Audiovisual Social Advertising, [w:] „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, red. nauk. W. Muszyński, E. Sikora, Wy­dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 85-96, streszcz. pol., ISBN 978-83-7611-461-3.
 • Stereotypes and national values in an intercultural advertising discourse. a case study: Slavonic campaigns of Danone’s Actimel brand, [w:] Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации. Сборник статей, red. В. Шайдуров, А. Киклевич, Издательство Невского Института Языка и Культуры, Sankt-Petersburg – Olsztyn 2009, ss. 29-43, streszcz. ros., ISBN 978-5-91583-016-4.
 • Problematyka polityczna w komunikowaniu mię­dzykulturowym Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II – w krę­gu myśli politycznej i dyplomacji, red. nauk. M. Wilk i Ł. Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodo­wych w Łodzi, Łódź 2009, ss. 198-211, ISBN 978-83-60902-20-2.
 • Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne, [w:] Kulturowe kody mediów. Stan obecny i per­spektywy rozwoju, red. nauk. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 113-123, ISBN 978-83-7611-068-4.
 • Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2008, z. 1, ss. 151-165, streszcz. ang., ISSN 1644-9134 [współaut. A. Żejmo].
 • Małżeństwo i rodzina jako motyw inwencji retorycznej w reklamie. Konteksty antropologiczno-aksjolo­giczne, [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. nauk. W. Mu­szyński i E. Sikora, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 213-222, streszcz. ang., ISBN 978-83-7611-074-5.
 • „Globalizacja solidarności” jako motyw dialogu międzykulturowego w Magisterium Pontificium Jana Pawła II, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, pod red. J. Dębowskiego, E. Jarmocha i A. W. Świderskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss. 69-76.
 • Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008, 296 ss., ISBN 978-83-7251-787-6 [współaut. A. Żejmo].
 • Wybrane problemy antropologiczne w refleksji Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński. Próba portretu, red. nauk. M. Sokołowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warsza­wa 2008, ss. 11-22, ISBN 978-83-88278-95-9.
 • Kultura czasu wolnego jako element kreowania wizerunku medialnego. Studium przypadku: interneto­wa kampania promocyjno-reklamowa Wrocławia na EXPO 2012, [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, pod red. W. Muszyńskiego i M. Sokoło­wskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 357-365, streszcz. ang., ISBN 978-83-7441-975-8.
 • Przesłanie międzykulturowe pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii (aspekt międzykultu­rowy dyskursu medialnego – próba analizy jakościowej), „Rocznik Prasoznawczy” 2008, r. 2, ss. 117-128, streszcz. ang., ISSN 18-97-5496.
 • Antropologia Formy w „Ślubie” Gombrowicza – zarys problematyki, [w:] Róbcie teatr... Księga jubileu­szowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchliń­skiej, A. Staniszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 133-146, ISBN 978-83-89112-78-1.
 • Techniki perswazji ugrupowań politycznych w kampanii samorządowej 2006 roku. Analiza zawartości witryn internetowych, [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. nauk. M. Sokołowski, Wyda­wnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 261-274, ISBN 978-83-60807-38-5.
 • Antropologiczne konteksty internetowej reklamy społecznej, [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, T. 1, red. nauk. M. Sokołowski, ALGRAF, Olsztyn 2007, ss. 305-317, streszcz. ang., ISBN 978-83-60926-12-3.
 • Literackie i malarskie tworzywo symboliki w „Brzezinie” Andrzeja Wajdy, [w:] Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, pod red. D. Skotarczyk i J. Nowakowskiego, Wyższa Szkoła Nauk Humani­stycznych i  Dziennikarstwa, Poznań 2007, ss. 59-68, ISBN 978-83-87-653-07-1.
 • Inwencja retoryczna w przesłaniach międzykulturowych Jana Pawła II odnośnie relacji Północ-Połu­dnie, [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kra­ków 2007, ss. 533-539, streszcz. ang., ISBN 978-83-921755-9-9.
 • Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym UE, „De Do­ctrina Europea” 2007, r. 4, ss. 31-47, streszcz. ang., ISSN 1733-5019 [współaut. A. Żejmo].
 • Pozyskać... Zniechęcić... Taktyki parlamentarnej reklamy wyborczej 2005, [w:] Media a polityka, pod red. A. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz i A. Barańskiego, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, ss. 347-362, ISBN 978-83-60-902-44-8.
 • O mitologizowaniu obrazu świata w reklamie telewizyjnej, [w:] Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbricha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007, ss. 185-193, ISBN 978-83-924523-1-7.
 • Homo narcissus – homo politicus – homo televisiosus. McLuhanowska doktryna Narcyza a mediaty­zacja polityki na przykładzie telewizyjnej reklamy wyborczej z 2005 r., [w:] Definiowanie McLuhana. Me­dia a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, pod red. M. Sokołowskiego, ALGRAF, Olsztyn 2006, ss. 113-127, streszcz. ang., ISBN 89-915484-5-7.
 • O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe [WSZiM w Sosno­wcu]. Zarządzanie i Marketing” 2005, z. 7, ss. 105-120, ISSN 1644-9134.
 • Stosowność a promocja polityczna, [w:] Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytko­wej. T. 10. Formy i normy stosowności, pod red. J. Maciejewskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, ss. 317-331, ISBN 83-7181-359-1, ISSN 1507-4153.
 • Swojskość i obcość – kategorie manipulowania obrazem rzeczywistości w retoryce populistycznej, [w:] Swojskość i obcość. o kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, pod red. A. Staniszewskiego i J. Chłosty-Zielonki, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004, ss. 135-151, ISBN 83-7299-365-3.
 • Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, 179 ss., ISBN 83-227-1573-0.
 • Człowiek i media w koncepcji Marshalla McLuhana, [w:] Wokół antropologii kulturowej, pod red. M. Ha­poniuka i M. Rajewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, ss. 315-323, streszcz. ang., ISBN 83-227-1490-4.
 • Filmowe walory „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1997/1998, z. 6, ss. 31-37, ISSN 0239-3468.
 • Kielecka konferencja „Sienkiewicz i film”, „Ruch Literacki” 1997, nr 2 (221), ss. 271-272, ISSN 0035-9602.
 • Bohaterowie adaptacji filmowych wybranych powieści Sienkiewicza w perspektywie proksemiki, [w:] Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 maja 1996 r., pod red. Z. Przybyły, WSP/Księgarnia Akademicka, Częstochowa-Kraków 1996, ss. 241-251, ISBN 83-86575-92-1.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wykaz zajęć prowadzonych na UWM
(od chwili zatrudnienia w 2003 roku)

Antropologia komunikacji filmowej, telewizyjnej i internetowej (przedmiot do wyboru)
Asertywność i autoprezentacja (wykład)
Jakościowe analizy dyskursu medialnego (przedmiot do wyboru)
Kampanie społeczne (przedmiot do wyboru)
Komunikacja perswazyjna (warsztaty)
Komunikacja społeczna (warsztaty)
Komunikowanie polityczne (przedmiot do wyboru)
Marketing i reklama (wykład)
Marketing polityczny (wykład)
Metody badań medioznawczych (wykład)
Opinia publiczna (wykład)
Perswazja w komunikacji społecznej (wykład monograficzny)
Podstawy komunikacji w sytuacjach kryzysowych (przedmiot do wyboru)
Proseminarium dyplomowe
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania ludźmi (warsztaty)
Public relations (wykład)
Podstawy public relations w internecie (wykład monograficzny)
Reklama i marketing (wykład)
Reklama w mediach (wykład)
Retoryka w polityce (wykład monograficzny)
Seminarium dyplomowe (zob. wykaz tematów wypromowanych prac dyplomowych)
Semiologia i antropologia reklamy (wykład)
Semiotyka i antropologia reklamy (ćwiczenia)
Sztuka negocjowania (ćwiczenia)
Sztuka negocjowania i techniki perswazji (konwersatorium)
Wstęp do nauki o komunikowaniu (ćwiczenia)
Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych (warsztaty)

WYKAZ TEMATÓW WYPROMOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

(uwzględnia prace wypromowane na UWM, zestawione w kolejności alfabetycznej)

 • Event Public Relations. Istota, przejawy, kryteria efektywności
 • Event public relations w służbie dobroczynności. Studium przypadku: akcje charytatywne Wielkiej Orkie­stry Świątecznej Pomocy
 • Formy komunikowania bezpośredniego specjalistów public relations z dziennikarzami
 • Funkcje dźwięku i muzyki w reklamie
 • Gatunki wypowiedzi pisemnych w media relations
 • Human relations w instytucji bankowej
 • Internetowe public relations w realizacji misji Kościoła rzymskokatolickiego na podstawie analizy wybra­nych serwisów WWW
 • Kompetencje komunikacyjne menedżera public relations
 • Kreowanie wizerunku kandydata politycznego. Studium przypadku: techniki promocji politycznej Donalda Tuska w kampanii prezydenckiej 2005
 • Kryteria skuteczności internetu jako medium public relations
 • Kryteria skuteczności komunikowania w public relations
 • Kryteria skuteczności reklamy w konwencji wideoklipu
 • Kryzysowa komunikacja PR. Studium przypadku: kryzys w Winiarach 1998
 • Kryzysowe public relations na przykładzie operatora telefonii przewodowej Netia Holdings S.A. 2001
 • Kryzysowe public relations. Studium przypadku: Bank Millennium 2005
 • Oddziaływanie przekazu reklamowego w świetle teorii psychologii poznawczej
 • Perspektywy rozwoju lobbingu jako dziedziny public relations w III Rzeczypospolitej
 • Plakat jako instrument komunikowania w kampanii promocyjnej
 • Public relations w branży odzieżowej. Studium porównawcze: RESERVED, HOUSE, TOP SECRET
 • Public relations w kryzysie firmy ubezpieczeniowej. Studium przypadku: PZU S.A. 1999-2005
 • Public relations w kryzysie publicznym. Studium przypadku: linie lotnicze Air Polonia 2004-2005
 • Public relations w sytuacjach kryzysowych. Studium przypadku: sieć sklepów „Biedronka” 2004-2005
 • Public relations w sytuacji kryzysowej. Studium przypadku: Zakłady Mięsne „Mazury” sp. z o.o. 2005
 • Rola komunikowania niewerbalnego w public relations
 • Rola makiety w marketingu prasowym
 • Rola „Tygodnika Powszechnego” w krzewieniu dialogu międzyreligijnego
 • Rynek internetowych rozgłośni radiowych w Polsce. Rekonesans
 • Skuteczność zarządzania komunikacją kryzysową na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Ban­ku Polskiego S.A. 2004
 • Strategia promocji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Studium przypadku: kampania wyborcza Krzysztofa Hołowczyca
 • Strategie komunikowania eurosceptyków w kampanii referendalnej 2003
 • Strategie public relations w sytuacji kryzysowej
 • Tożsamość i wizerunek jako przesłanki sukcesu organizacji w zarządzaniu
 • Wpływ atrakcyjności reklamy na skuteczność kampanii promocyjnej
 • Wpływ instrumentów public relations na wizerunek hotelu. Studium przypadku: strategie PR sieci Hoteli Gołębiewski
 • Wpływ instrumentów public relations na wizerunek instytucji bankowej. Studium przypadku: strategie Euro Banku S.A.
 • Zarządzanie komunikacją PR w sytuacjach kryzysowych sektora opieki medycznej na przykładzie Górno­śląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach 2005
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Studium przypadku: kryzys w Za­kładach Mięsnych Constar S.A. 2005
 • Zastosowanie badań ankietowych w public relations
 • Znaczenie biuletynu wewnętrznego w human relations

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

2008: stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie dla wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych

2009: nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność naukowo-badawczą

2009: nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za zakwalifikowanie projektu bada­wczego własnego do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 36. konkursu.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl