• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Magdalena Żmijkowska

Katedra Dziennikarstwa

pok. 250, tel. (089) 524 63 55

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                                                                           alt


Stopnie naukowe:

magister: (2003, Przemysł włókienniczy na Białostocczyźnie w latach 1919 – 1939, prof. dr hab. Stanisław Łaniec, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)

doktor: Magazyn Ilustrowany „Panorama Północy” jako źródło wiedzy o historii, kulturze i regionie warmińsko-mazurskim. Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 2013 r.

Specjalność:

literaturoznawstwo, komunikacja społeczna

Zainteresowania naukowo-badawcze:

historia mediów, media lokalne, prasoznawstwo, metodologia badań medioznawczych, aktualne problemy dziennikarstwa, relacja kultura i media, historia Polski XX w., kultura pamięci.

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie 2015-
 • Członek Rady Wydziału 2014-2016
 • Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach
 • Członek Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Humanistycznego – 2009/2010 i 2012/2013
 • Członek międzynarodowego zespołu badawczego realizującego projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy. Przewidywany termin zakończenia projektu 2014 r.

Prowadzone przedmioty:

 1. Metody badań medioznawczych
 2. Historia Polski XX w.
 3. Historia prasy w Polsce i na świecie
 4. Kultura jako aspekt życia autonomicznego w PRL
 5. Integracja europejska
 6. Aktualne problemy dziennikarstwa
 7. Dziennikarstwo śledcze
 8. Źródła informacji w sieci
 9. Czytelnia prasy
 10. Seminarium licencjackie

Publikacje naukowe:

 • Białostocki przemysł włókienniczy w latach wielkiego kryzysu 1929-1934, [w:] Szkice do dziejów Białegostoku, red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok 2003 r., s. 54-67.
 • Michalski Ryszard, Treści społeczne w polskiej prasie pomorskiej 1850- 1989. Studium z dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu, [rec.], „Komunikaty Mazursko- Warmińskie”, 2007 r., nr 2 (256), s. 266- 269.
 • Historia prasy: Prasa jako źródło historyczne, [w:] Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 r., Olsztyn 2010, s. 157-160.
 • Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania „Panoramy Północy” (1957-1961), [w:] Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010, red. Z. Kropidłowski, D. Spychała, K. Wodniak, Bydgoszcz 2010, s. 229-247.
 • Przestrzeń miejska jako obszar komunikacji społecznej. Szata ideologiczna miasta, [w:] Miasto jako region pamięci. wybrane problemy badań na obszarach wielokulturowych, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2012, s. 71-82.
 • Problematyka historyczna na łamach „Panoramy Północy, [w:] Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura w PRL, red. Grażyna i Jacek Gzela, Toruń 2013, 139-154.
 • Magazyn Ilustrowany „Panorama Północy”(1957-1981) analiza treści i formy, Olsztyn 2013.
 • Prasa olsztyńska po 1989 roku jako źródło wiedzy o kulturze pamięci, [w:] Olsztyn jako region pamięci 1989-2013, red. Krzysztof Narojczyk, Olsztyn 2013.
 • Problemy pamięci i upamiętniania na łamach prasy olsztyńskiej [w:] Olsztyn jako region pamięci 1945-1989, red. Krzysztof Narojczyk, Olsztyn 2013.
 •  „Gazeta Olsztyńska" w obliczu konwergencji mediów. Adaptacja dziennika do uwarunkowań e-mediów [w:] Prasa w dobie nowych mediów, red. R. Rozbicka, A. Staniszewski, Olsztyn 2014
 • Kultura pamięci na łamach prasy olsztyńskiej po 1945 r. Wybrane problemy, [w:] Meandry kultury pamięci po 1945 roku, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014.
 • The Olsztyn press after 1945 as a source of knowledge about culture of memory. Selected issues, [w:] Between oblivion and the new order. From research on relationships among memory cultures in former EAST Prussia after World war Two, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014.
 • Prasa olsztyńska po 1989 roku jako źródło wiedzy o kulturze pamięci. Wybrane problemy, [w:] Historia a media. Zbiór studiów, red. A. Krygier, P. Lewandowski, Toruń 2015.

 • Rola prasy w walce o duszę młodego człowieka w okresie PRL-u na przykładzie Magazynu Ilustrowanego "Panorama Północy" w latach 1957-1981 [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2015.

Konferencje naukowe:

 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Olsztynie, wrzesień 2009 r., koordynator sympozjum tematycznego Historia prasy: Prasa jako źródło historyczne.
 • konferencja naukowa - Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010, Bydgoszcz 12. 05. 2010 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania „Panoramy Północy” (1957-1961).
 • międzynarodowe warsztaty metodologiczne – Kształtowanie się kultur pamięci miast na obszarach wielokulturowych (analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej) Olsztyn 24 – 27. 01. 2012 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Przestrzeń miejska jako obszar komunikacji społecznej. Szata ideologiczna miasta.
 • konferencja naukowa – Niewygodne dla władzy. Ograniczenia wolności słowa na ziemiach polskich od XIX wieku do czasów współczesnych. III Ogólnopolska konferencja naukowa Toruń 8-9 listopada 2012, udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Problematyka historyczna w „Panoramie Północy”.
 • konferencja naukowa – Regiony pamięci. Międzynarodowa Konferencja Warszawa 26-28 listopad 2012, udział bierny.
 •  międzynarodowa konferencja naukowa- Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, Wilno 9-11 maja 2013, udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Funkcje komunikacyjne szaty ideologicznej miasta.
 • ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka – Lublin, 19-20 listopada 2013 r., wygłoszenie referatu pt. Treści wychowawcze na łamach Magazynu Ilustrowanego „Panorama Północy” 1957-1981
 • międzynarodowa konferencja naukowa- Stare media w dobie nowych mediów, Olsztyn 2-3.06.2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Prasa olsztyńska w dobie konwergencji mediów. Analiza zjawiska.
 • V Ogólnopolska Konferencja metodologiczna Medioznawców- Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów- udział bierny; IV warsztaty metodologiczne medioznawców- udział czynny, Warszawa 20-21 listopada 2014 r.
 • międzynarodowe sympozjum naukowe- Związki Kultur Pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., Olsztyn 12-13 listopada 2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Kultura pamięci na łamach prasy olsztyńskiej po 1945 r. Wybrane zagadnienia.
 • konferencja z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego podsumowująca zadanie publiczne Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i integracji regionu, Olsztyn 13 grudnia 2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Sytuacja prasy lokalnej w Polsce po 1989 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historia a media, Toruń 19-20 maja 2015 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Kultura pamięci na łamach prasy olsztyńskiej w latach 1089-2013. Wybrane problemy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, Olsztyn 20 maja 2015 r., udział czynny, wygłoszenie referatu: Medialny wizerunek najważniejszych osób w Kościele Katolickim w Polsce i na świecie po śmierci Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odessa i Południowa Ukraina w ukraińskiej i polskiej historiografii, Odessa wrzesień 2015, udział czynny, wygłoszenie referatu, Obraz Odessy i południowej Ukrainy na łamach „Gazety Olsztyńskiej”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sąsiedztwa III RP-Rosja, Wrocław 15-16 października 2015, udział czynnych, wygłoszenie referatu Problematyka kaliningradzka na łamach prasy olsztyńskiej w latach 2004-2014
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzyka w PRL, Poznań 18-20 listopada 2015, udział czynny, wygłoszenie referatu Muzyka na łamach studenckiego tygodnika „ITD” w latach 1960–1989
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nie tylko „Po prostu” Prasa w PRL w dobie „odwilży”(1955-1958), Warszawa 2015, udział czynny, wygłoszenie referatu: Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania „Warmii i Mazur”

- międzynarodowa konferencja naukowa- Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, Wilno 9-11 maja 2013, udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Funkcje komunikacyjne szaty ideologicznej miasta.

- ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka – Lublin, 19-20 listopada 2013 r., wygłoszenie referatu pt. Treści wychowawcze na łamach Magazynu Ilustrowanego „Panorama Północy” 1957-1981

- międzynarodowa konferencja naukowa- Stare media w dobie nowych mediów, Olsztyn 2-3.06.2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Prasa olsztyńska w dobie konwergencji mediów. Analiza zjawiska.

- V Ogólnopolska Konferencja metodologiczna Medioznawców- Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów- udział bierny; IV warsztaty metodologiczne medioznawców- udział czynny, Warszawa 20-21 listopada 2014 r.

- międzynarodowe sympozjum naukowe- Związki Kultur Pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., Olsztyn 12-13 listopada 2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Kultura pamięci na łamach prasy olsztyńskiej po 1945 r. Wybrane zagadnienia.

- konferencja z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego podsumowująca zadanie publiczne Media lokalne Warmii, Mazur i Powiśla bodźcem rozwoju i integracji regionu, Olsztyn 13 grudnia 2014 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Sytuacja prasy lokalnej w Polsce po 1989 r.

- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historia a media, Toruń 19-20 maja 2015 r., udział czynny, wygłoszenie referatu pt. Kultura pamięci na łamach prasy olsztyńskiej w latach 1089-2013. Wybrane problemy.

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, Olsztyn 20 maja 2015 r., udział czynny, wygłoszenie referatu, wygłoszenie referatu: Medialny wizerunek najważniejszych osób w Kościele Katolickim w Polsce i na świecie po śmierci Jana Pawła II

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odessa i Południowa Ukraina w ukraińskiej i polskiej historiografii, Odessa wrzesień 2015, udział czynny, wygłoszenie referatu, Obraz Odessy i południowej Ukrainy na łamach „Gazety Olsztyńskiej”

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sąsiedztwa III RP-Rosja, Wrocław 15-16 października 2015, udział czynnych, wygłoszenie referatu Problematyka kaliningradzka na łamach prasy olsztyńskiej w latach 2004-2014

- Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzyka w PRL, Poznań 18-20 listopada 2015, udział czynny, wygłoszenie referatu Muzyka na łamach studenckiego tygodnika „ITD” w latach 1960–1989

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nie tylko „Po prostu” Prasa w PRL w dobie „odwilży”(1955-1958), udział czynny, wygłoszenie referatu: Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania „Warmii i Mazur”

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl