• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM

Katedra Komunikacji Społecznej

pok. 317, tel. (089) 523 39 67

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

naukowe:

magister: 1994 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
doktor: 2004 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
habilitacja: 2013 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Specjalności:


historia Europy Południowo-Wschodniej, historia Polski i powszechna XIX i XX w., słowiańszczyzna XIX i XX w., historia prasy, stosunki międzynarodowe XIX i XX w.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • historia Półwyspu Bałkańskiego w XIX i XX w.
 • historia Bułgarii
 • polskie słowianofilstwo w XIX i XX w.
 • wątki bułgarskie w polskiej prasie codziennej i periodycznej na przełomie XIX i XX w.

Współpraca:

 • Członek Macedońskiego Instytutu Naukowego (Македонски Научен Институт) w Sofii (od 2008)
 • Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu (od 2009)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Słupskie Studia Historyczne” (od 2012)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Македонски преглед”, Sofia, Bułgaria (od 2014)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2014)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (od 2015)
 • Członek Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej (od 2016)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego: „Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина”, Riazań, Rosja (od 2017)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego: „Пловдивски исторически форум”, Płowdiw, Bułgaria (od 2017)

Odznaczenia i nagrody:

 • Wyróżnienie Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka za książkę: Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913 (2005)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2007)
 • Nagroda Rektora UWM za najlepszą książkę w dziedzinie: historia (2013)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2015)
 • medal Ministra Obrony Republiki Bułgarii 100 години Първа световна война (2018)

Publikacje naukowe:

Monografie:

 1. Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878 – 1913, Warszawa 2004
 2. (red. naukowa) W dolinie Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski. Wybrane zagadnienia, Piotrków Trybunalski 2005
 3. (red. naukowa) Stanisław Bobrowski, W służbie Rzeczpospolitej. Moje wspomnienia, Warszawa 2006
 4. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 1, (współautor); Warszawa 2006
 5. Historia Bułgarii 1870-1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 1: Polityka zagraniczna; (współautor); Warszawa 2006
 6. Historia Bułgarii 1870-1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 2: Kwestia macedońska; (współautor); Warszawa 2007
 7. Historia Bułgarii 1870-1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 3: Polityka wewnętrzna; (współautor); Warszawa 2009
 8. Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914), Olsztyn 2012
 9. Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji dziennika „Czas”, t. 1: Kampanie serbska i rumuńska, Olsztyn 2017
 10. Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji dziennika „Czas”, t. 2: Front salonicki, Olsztyn 2018
 11. Полско списание „Славянски свят” за България в края на XIX и началото на XX в., т. 1: Списание „Славянски свят” за обществено-политическото развитие на България, София 2018

Rozdziały w monografiach i artykuły naukowe:

 1. Za barykadą. Życie codzienne powstańczej Warszawy, „Mówią Wieki”, wyd. okolicznościowe, 2004
 2. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, w: W dolinie Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski (Wybrane zagadnienia), Piotrków Trybunalski 2005
 3. Ofensywa Brusiłowa 1916, w: W dolinie Bugu, Styru i Słuczy. Wołyń w najnowszej historii Polski (Wybrane zagadnienia), Piotrków Trybunalski 2005
 4. Geneza sojuszu bałkańskiego 1912, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLI, 2006
 5. Działania polskich formacji wojskowych w kampanii karpackiej w czasie I wojny światowej, w: Nad Zbruczem, Prutem i Dniestrem. Podole w dziejach Rzeczpospolitej; Warszawa 2007
 6. Obraz przemian politycznych w Bułgarii w książce Jana Grzegorzewskiego „Rok przewrotów. (Bułgarya 1885/6)”; w: Wokół reportażu podróżniczego, red. D. Rott, Katowice 2007
 7. (rec.) Andrzej Malinowski, Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878-1918, Mado, Toruń 2006; „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLII, 2007
 8. Икономически промени в българските земи в публикациите на „Славянски свят” 1878-1908, w: Македонски преглед, г. XXX, 2007, кн. 2, София
 9. Od Tyrnowa do Płowdiwu. Bułgaria w latach 1878-1886, w: Tantum Historiae. Księga ofiarowana profesorowi Mieczysławowi Tantemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Żurek, Bielsko-Biała 2008
 10. 10.  Българската просвета и култура през годините 1878-1908,Македонски преглед”, г. XXXI, 2008, кн. 3, София
 11. 11.  Proces integracji Turcji z Unią Europejską – tradycje i perspektywy, w: Причорноморський регіон у контексті европейської політики - Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, red. T. Ciesielski, E. Czapiewski, W. Kusznir, Odessa-Opole-Wrocław 2008
 12. Geneza Wojsk Ochrony Pogranicza, w: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, red. W. Łach, Olsztyn 2008
 13. Bułgarska kultura i oświata w latach 1878-1908, „Zeszyt Naukowy – Rejony kultury” OWSIiZ, 1/2009
 14. (rec.) E. Знамеровска-Ракк, Федерацията на южните славяни в политика на България след Втората световна война, Издателство „Неритон”, Институтът по история на ПАН, Варшава 2005, 494 c. „Македонски преглед”, г. XXXII, 2009, кн. 1, София
 15. Българo-румънски спop за Добруджа 1912-1913 г., w: В търсене на националия идеал 1878-1913, Благоевград 2009
 16. Od abdykacji do restauracji. Obraz bułgarskiego życia politycznego w latach 1886-1908, w: Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane prof. Adamowi Koseskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Pułtusk 2009
 17. Przełamanie gorlickie 2-6 maja 1915 r., „Słupskie Studia Historyczne”, nr 15, 2009
 18. Aneksja Bośni i Hercegowiny w 1908 r. w publikacjach „Świata Słowiańskiego”, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”, nr 5, 2009
 19. Bułgarzy w walce o niepodległość w XIX w.; „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr 1, 2010
 20. Walki Zgrupowania KOP z Armią Czerwoną na Polesiu we wrześniu 1939 r. (w 70. rocznicę wydarzeń); w: Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, red. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010
 21. Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 r., „Słupskie Studia Historyczne”, nr 16, 2010
 22. Egzarchat jako element bułgarskiej polityki narodowej na przełomie XIX i XX w., „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. XVII, 2010
 23. Polish-Ukrainian relations in the years 1918-1919, „Studia Balcanica” nr 28: Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство, 2010, Sofija
 24. Bułgarski ruch ludowy w latach 1914-1944, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVI, 2011
 25. Polsko-czeski spór na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. w publikacjach „Świata Słowiańskiego” w latach 1905-1914, w: Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności, red. E. Znamierowska-Rakk, Warszawa 2011
 26. Polityka Turcji wobec narodów bałkańskich na przełomie XIX i XX w.; „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 11, 2011
 27. Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX w., „Słupskie Studia Historyczne”, t. 17, 2011
 28. Нaчaлo нa българскaта пoлитикa пo македонския въпрос, „Македонски преглед”, г. XXXIV, 2011, кн. 1, София
 29. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią 1918-1919, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, t. 3, 2012
 30. (rec.) K. Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2011, 262 ss. + il., „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 12, 2012
 31. Wielkie mocarstwa europejskie wobec wojen bałkańskich 1912-1913, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. XIX, 2012
 32. The Bulgarian Army in the First Balkan War as presented in the Polish daily press (on the example of the newspaper Czas), w: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine. Društveni i civilizacijski smisao. (Povodom stogodišnjice oslobođenija Stare Srbije i Makedonije 1912), Knjiga 1, priredio Aleksandar Rastović, Niš 2013
 33. Kampania bułgarska przeciw Turcji w czasie I wojny bałkańskiej (październik 1912 – marzec 1913) w publikacjach krakowskiego dziennika „Czas”, „Słupskie Studia Historyczne”, t. 19, 2013
 34. Idea trwałego związku w Europie Południowo-Wschodniej a skutki II wojny bałkańskiej, w: Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, red. D. Krzak, A. Krzak, Szczecin - Warszawa 2013
 35. Săjuz na demokratičnite sili na bułgarskiej scenie politycznej w latach 1989-2007, w: Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI w., red. S. Chazbijewicz, M. Chełminiak, T. Gajowniczek, Olsztyn 2013
 36. Suwerenność jako atrybut niezależności państwowej, w: Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka - bezpieczeństwo - gospodarka, red. M. Chełminiak, W. Tomaszewski, Olsztyn 2013
 37. България и дипломатически ходове на Русия и Австро-Унгария преди и по време на мирната конференция в Букурещ през 1913 година, w: 110 години от илинденско-преображенското въстание и българска национална идеа от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913), София 2014
 38. Działania wojenne w Macedonii 1915-1916, w: I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918, red. A. Krzak, Szczecin 2014
 39. Działania austro-węgierskiego lotnictwa wojskowego w Brzesku i okolicach (1914-1915), w: Brzeska wideorama 1914, Brzesko 2014
 40. Od „pierwszej” do „drugiej” rewolucji - Bułgarska Partia Socjalistyczna w latach 1989-1997, w: Ukraina - Polska - Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H, Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Lwów-Olsztyn-Ostrołęka 2014
 41. Polityka wielkich mocarstw europejskich wobec Turcji w latach 1903-1913, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. XXI, 2014
 42. Aspiracje terytorialne państw bałkańskich a zmiany geopolityczne w Europie Południowo-Wschodniej po wojnach bałkańskich 1912-1913, w: „Słupskie Studia Historyczne”, nr 20, 2014
 43. Полските доброволци в Балканските войни – по примера на Юзеф Липковски, w: „Известия на Института за исторически изследвания”, t. XXXII, 2015
 44. Балканските войни (1912-1913) в журналистиката на Адам Кржижановски, w: 100 години от Балканските войни, red. A. Гребенаров, T. Тосев, София 2015
 45. The Balkan Wars (1912-1913) in Adam Krzyżanowskis Journalistic works, w: 100 години от Балканските войни, red. A. Гребенаров, T. Тосев, София 2015
 46. Działania niemieckiej 8. Armii w Prusach Wschodnich w sierpniu i wrześniu 1914 r., „Scripta Historica. Słupskie Studia Historyczne”, nr 21 (2015)
 47. (rec.) 100 години от Охридско-Дебърското въстание, съст. А. Гребенаров, Г. Георгиев, Изд. Институт за исторически изследвания - БАН, Държавна агенция „Архиви”, Македонски научен институт - София, Български културен клуб - Скопие , София 2014, 310 стр., „Македонски преглед” г. XXXVIII (2015), кн. 4
 48. Kriegsoperationen der Zentralmächte und Bulgarien auf der Balkanhalbinsel (1914–1916), „Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire“, 2015, № 1-2
 49. Albania na początku XX w. oczami Jana Grzegorzewskiego (na podstawie książki „Albania i Albańczycy”), w: Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2016
 50. Bułgaria i Bułgarzy w ostatniej ćwierci XIX w. w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (kultura, ludność, gospodarka), „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LI (2016), z. 1
 51. Mieczysław Tanty. Wspomnienie pośmiertne, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 16, 2016
 52. Polsko-bułgarskie związki kulturalne w okresie międzywojennym, w: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczpospolitej, red. E. Znamierowska - Rakk, Warszawa 2016
 53. The Bulgarian military operations during the Second Balkan War according to the Polish daily newspaper “Czas”, w: Balkan Entanglements - Peace of Bucharest, red. M. Gheboianu, C. Ioniță, Bucureşti 2016
 54. Bułgarska misja Tadeusza Stanisława Grabowskiego w latach 1915-1918 w świetle jego publikacji na łamach tygodnika „Wiadomości Polskie”, „Blacanica Posnaniensia. Acta et Studia”, t. XXIII, 2016
 55. Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the 19th century in the publications of Jan Grzegorzewski (culture, population, economy), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LI-SI (2016), z. 1
 56. Военни операции на българската армия в Македония и Добруджа през 1916 г. в публикации на краковския дневник „Czas” („Време”), „Военноисторически сборник”, 2016, кн. 2
 57. Военните операции на българската армия в Македония и Добруджа през 1916 г. в публикации на краковския ежедневник „Czas” („Време”), w: Първата световна война и България през 1916 г., съст. С. Станчев, С. Радоева, София 2016
 58. Болгарский земледельческий народный союз как главная оппозиционная партия Болгарии (1944-1947 годы), w: Актуальные проблемы изучения всеобщей истории в школе и вузе, ред. М.В. Жолудов, Рязань 2017
 59. Включването на България в Първа световна война, отразено в материали от краковския всекидневник „Czas” („Време”), w: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914-1915), съст. А. Гребенаров, София 2017
 60. Obraz wojny serbsko-bułgarskiej 1885-1886 w publikacjach krakowskiego dziennika „Czas”, w: Europa Środkowa, Bakany i Polacy. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi, red. J. Pezda, S. Pijaj, Kraków 2017
 61. Bułgaria i Bułgarzy w ostatniej ćwierci XIX w. w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LII (2017), z. 1
 62. Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the 19th century in the publications of Jan Grzegorzewski (internal policy, foreign policy), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LII-SI, z.1 (2017), z. 1
 63. The Russian-Turkish war of 1877–1878 in the Balkans  and the participation in it of the Poles from Congress Poland  (on the 140th anniversary of the events), „Zeszyty Naukowe OTN”, t. XXXI (2017)
 64. Mocarstwa centralne a Bałkany. Studium działań dyplomatycznych Niemiec i Austro-Węgier w Europie Południowo-Wschodniej (1909-1913), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LIII (2018), z. 1
 65. Обединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. в публикациите на краковския всекидневник „Czas”, „История“, г. XXVI (2018), кн. 5

Stypendia i staże naukowe:

 1. Staż naukowy w Macedońskim Instytucie Naukowym w Sofii; 11-25.08.2009 - udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Macedonia w okresie I wojny światowej
 2. Staż naukowy w Macedońskim Instytucie Naukowym w Sofii; 11.07-01.08.2010- udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Macedonia w okresieI wojny światowej
 3. Stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Nauki Republiki Bułgarii; Uniwersytet śś. Cyryla i Metodego w Weliko Tyrnowo (Bułgaria); 1-22.08.2010 - udział w XXXIII Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Bułgarskiej, (sekcje: Historii Bułgarii i Etnografii Bułgarii)
 4. Staż naukowy w ramach programu Erasmus+ w Płowdiwskim Uniwersytecie „Paisii Hilendarski” w Płowdiwie (Bułgaria); 12-19.09.2015

Konferencje naukowe:

 1. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, Olsztyn, 12-14.09.2007, referat: Geneza Wojsk Ochrony Pogranicza
 2. Konferencja naukowa: Prawica w Polsce i Europie w XXI w., Ostróda, 29-30.05.2008, referat: Săjuz na demokraticznite sili na bułgarskiej scenie politycznej w latach 1989-2007
 3. III Międzynarodowa Konferencja Historyczna: Region nadczarnomorski w polityce europejskiej. Przeszłość – dzień dzisiejszy, Odessa (Ukraina), 4-6.09.2008, referat: Proces integracji Turcji z Unią Europejską – tradycje i perspektywy
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa В търсене на националия идеал 1878-1913, Błagoewgrad (Bułgaria), 2-3.10.2008, referat: Българo-румънски спop за Добруджа 1912-1913 г.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa XI Balcanicum: Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, Gniezno 28-30.09.2009; referat: Egzarchat jako element bułgarskiej polityki narodowej na przełomie XIX i XX w.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa Centrum i peryferie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od XVII do XXI w., Warszawa 19-20.10.2009; referat: Konflikt polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. w publikacjach „Świata Słowiańskiego”
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa Европа: народи и граници (Парижката мирна конференция 1919-1920 г. и нейното наследство), Sofia (Bułgaria) 6-7.11.2009; referat: Polish-Ukrainian relations in the years 1918-1919
 8. XXXIII Международен летен семинар по български език и култура; Weliko Tyrnowo 1-22.08.2010; prelekcja: Die Mazedonische Frage in der bulgarischen Außenpolitik 1878-1918
 9. Seminarium naukowe: Najnowsze tendencje w polityce europejskiej.
  Perspektywy polskiej prezydencji w UE; Olsztyn 8.05.2011, referat: Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa: Први балкански рат 1912/1913 године: друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), Niš (Serbia), 1-3.06.2012, referat: The Bulgarian Army in the First Balkan War as presented in the Polish daily press (on the example of the newspaper „Czas”)
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Balcanicum XII: U źródeł współczesnych konfliktów na Bałkanach. Wojny bałkańskie 1912-1913 i ich skutki; Poznań 27-28.09.2012; referat: Wielkie mocarstwa europejskie wobec wojen bałkańskich 1912-1913
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa: 100 години от Балканските войни (ретроспекции и проекциии); Sofia (Bułgaria) 3-8.10.2012; referat: Austro-Hungary and Germany and the First Balkan War / Австро-Унгария и Германия и Първата балканска война
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian; Biała Podlaska 10-11.05.2013; referat: Życie religijne na ziemiach bułgarskich w schyłkowym okresie okupacji tureckiej
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa: Националната идея от Сан Стефано до Букурещ 1878-1913 г.; Sofia - Błagoewgrad (Bułgaria) 2-5.10.2013; referat: България и дипломатически действия на Русия и Австро-Унгария по време на мирната конференция в Букурещ
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa: Balkan Entanglements - Peace of Bucharest; Bukareszt (Rumunia) 7-8.11.2013; referat: Second Balkan War in the publications of the newspaper “Czas (Time)”
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa: 100 години от Балкански войни - избори и документи; Sofia (Bułgaria) 10-12.11.2013; referat: Представянето на Балканските войни в журналистика на Адам Кжыжановски
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa: Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina), Ostrołęka 4.01.2014; referat: Istota przemian demokratycznych w Europie 1989-1991
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa: Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на ХХ век), Sofia (Bułgaria), 20-21.03.2014; referat: Полските доброволци в Балканските войни – по примера на Юзеф Липковски
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Balcanicum XIII: Imperium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach Europy (w 600 rocznicę nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych), Poznań, 8-10.05.2014, referat: Turcja w polityce wielkich mocarstw europejskich w latach 1903-1913
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: I Wojna Światowa na Bałkanach; Szczecin, 30.06-1.07.2014; referat: Działania wojenne w Macedonii 1915-1916
 21. Międzynarodowa konferencja naukowa: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея, Sofia (Bułgaria), 13-16.10.2015, referat: Включването на България в Първата световна война отразено в материали на краковския всекидневник „Czas” („Време”)
 22. Międzynarodowa konferencja naukowa: Balcanicum XIV:  Polacy na Bałkanach, Poznań, 23-24.10.2015, referat: Obraz Bułgarii w publikacjach Jana Grzegorzewskiego
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa: Актуальные проблемы изучения и преподавания всеобщей истории в школе и вузе, Riazań (Rosja), 20-21.04.2016, referat: Болгарский земледельческий народный союз как главная оппозиционная партия Болгарии (1944-1947)
 24. Międzynarodowa konferencja naukowa: Първата световна война и България през 1916 г., Sofia (Bułgaria), 4-7.10.2016, referat: Военните операции на българската армия в Македония и Добруджа през 1916 г. в публикации на краковския ежедневник „Czas” („Време”)
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa Balcanicum XVI: Nieformalne ruchy religijne i społeczne na Bałkanach, Poznań, 3-4.11.2017, referat: WMORO w bałkańskiej polityce Bułgarii (1893-1914)
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa: Първата световна война и участието на България в нея през 1917 г., Kiustendił (Bułgaria), 6-8.12.2017, referat: Военните действия на Солунски фронт през 1917 г. публикувани в австро-унгарския печат
 27. Międzynarodowa konferencja naukowa: 100 лет тому назад: Завершение Первой мировой войны в Старом Свете, Riazań (Rosja), 24-26.05.2018, referat: Польско-украинский конфликт по Львову и Восточной Галиции (1918-1919) в краковской газете „Czas” («Время»)
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa: 140 години македонски въпрос; Błagoewgrad (Bułgaria), 28-29.05.2018, referat: Македонският въпрос в научна дейност на Славянски клуб в Краков (1901-1914 г.)
 29. Międzynarodowa konferencja naukowa: Първата световна война и излизането на България от нея (1918), Dojran (Macedonia), 14-16.09.2018, referat: Военни действия на Солунския фронт през 1918 г. в материалите на полския  ежедневник „Czas
 30. Międzynarodowa konferencja naukowa: Първата световна война на Балканите, пробивът на Добро поле и събитията през 1918 г., Pernik (Bułgaria), 17-19.09.2018, referat: Пробивът на Добро поле и неговите последици в австро-унгарската печат
 31. Międzynarodowa konferencja naukowa: Wywalczona niepodległość - bułgarskie i polskie perspektywy, Sofia (Bułgaria), 11.10.2018, referat: Działalność informacyjno-propagandowa ekspozytury Biura Prasowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Sofii (1915-1918)
 32. Międzynarodowa konferencja naukowa: 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską i Bułgarią. Aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe, Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce, Warszawa, 6-7.12.2018, referat: Tematyka bułgarska na łamach polskiej prasy w okresie I wojny światowej (na przykładzie krakowskiego dziennika „Czas”)

Wykłady otwarte i odczyty:

 1. Wasyl Lewski – życie i działalność polityczna; wykład wygłoszony z okazji 137 rocznicy śmierci W. Leskiego; Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie; 19.02.2010.
 2. Bałkańska polityka Bułgarii na przełomie XIX i XX w.; wykład wygłoszony z okazji bułgarskiego Święta Odzyskania Niepodległości; Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie; 3.03.2010
 3. Bułgaria w polityce Rosji na przełomie XIX i XX w.; wykład otwarty dla studentów i pracowników UMCS w Lublinie; 17.01.2013
 4. „Świat Słowiański” jako źródło wiedzy humanistycznej; wykład z okazji wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom rocznika 2012/2013; UWM w Olsztynie; 7.12.2013
 5. Władysław III Warneńczyk - ostatni krzyżowiec i pierwszy obrońca dziedzictwa kulturowego Europy; wykład z okazji 570 rocznicy bitwy pod Złaticą; Instytut Polski w Sofii / Urząd Miasta Złatica (Bułgaria); 12.12.2013
 6. Поляците в новата история на България 1878-1918; wykład z okazji 570 rocznicy bitwy pod Warną oraz otwarcia ekspozycji „Полаците в и за независима Българиа”; Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Sofii / Muzeum „Стара Варна”; 8.11.2014
 7. Armia bułgarska na frontach I wojny światowej, wykład przy okazji prezentacji książki: Bułgarska Epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji dziennika „Czas”; Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie; 16.11.2018
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl