• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof UWM

alt

dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji

Społecznej

Katedra Komunikacji Społecznej

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

pok. 350, tel. (089) 524 63 60

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kariera edukacyjna i zawodowa:

- 1964-1972 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosałły, Olsztyn

- 1972-1976 – Liceum Ogólnokształcące nr III im. Mikołaja Kopernika, Olsztyn

- 1976-1980 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, historia specjalność nauczycielska

- 30 maja 1980 r. - tytuł zawodowy magister historii specjalność nauczycielska na podstawie pracy magisterskiej: „Czasopismo »Kurier Warszawski« doby powstania listopadowego” promotor doc. dr Stanisław Szostakowski.

- IX 1983 – X 1986 – uczestnik domowego seminarium naukowego prowadzonego przez doc. dra hab. Jerzego Łojka.

- 13 lutego 1990 r. - doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy nt.: „»Kurier Warszawski« i jego rola w dziejach społeczno-politycznych i kulturalnych Warszawy w latach  1821-1868” – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

- 17 października 2003 r. - doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność historia XIX i XX wieku: „Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów współpracowników »Kuriera Warszawskiego« w latach 1868-1915”– Instytut Historii Uniwersytet Gdański.

- 1 października 2004 r. – stanowisko - prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (prof. UWM)

Funkcje i stanowiska:

- Zastępca Dyrektora Instytutu Historii ds. administracyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w kadencji 1996-1999.

- kierownik Zakładu Historii Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w

Olsztynie w kadencji 2010-2014; w kadencji 2015-2019.

-  Rada Naukowa Muzeum Warmii i Mazur – członek w kadencji 2012-2013 [poddanie się do dymisji na wskutek niezgody na złamanie procedury odwołania dyrektora muzeum).

- Rada Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie – członek w kadencji 2012-2016.

-  Rada Naukowa Centrum Badań Europy Wschodniej – członek w kadencji 2008-2012, kadencji 2013-2016, 2016-2019

Kolegium Wydawnictwa UWM w Olsztynie - Redaktor działu: Historia w kadencji 2008-2012.

-   Uczelniana Komisja Wyborcza – członek Prezydium Komisji w kadencji 2012-2015.

- Członek  Rady Programowej czasopisma „Przegląd Wschodnioeuropejski”.

- Członek Rady Programowej czasopisma „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”.

- Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL w kadencji 2015-2016.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych oraz organizacjach społecznych

- członek Polskiego Towarzystwa Historycznego od roku 1980.

- członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego od roku 1994.

- członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej od roku 2018.

- sekretarz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od roku 2018.

Zainteresowania naukowe i obszary badawcze:

- historia prasy i mediów oraz opinii publicznej w XIX, XX i XXI wieku,

- teoria i rozwój mediów w epoce postnowoczesnej (przemiany z uwagi na nowe technologie),

- dyskurs medialny „nowej lewicy” i „nowej prawicy” i ich rola w kreowaniu rzeczywistości historycznej,

- miejsce i rola dziennikarza w kreowaniu rzeczywistości historycznej w epoce postnowoczesnej (od informacji do propagandy),

- oral history (historia mówiona) jak źródło wiedzy i pamięci historycznej,

- obraz przemian społeczno-politycznych i życia codziennego w Europie w XXI wieku kreowany przez współczesny dyskurs medialny,

- dzieje cezury na Warmii i Mazurach w latach 1945-1990.

Nagrody:

- Nagroda varsavianistyczna – Dyplom honorowy za książkę [Warszawa 23 kwietnia 2003 r. ] „Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów współpracowników »Kuriera Warszawskiego« w latach 1868-1915”, ASPRAS JR Warszawa 2002.

- Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Olsztyn dn. 1 października 2004 r

-  Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego II stopnia za osiągnięcia w  dziedzinie organizacyjnej, Olsztyn dn. 27 października 2006 r

- Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Olsztyn dn. 8 sierpnia 2008 r

-  Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Olsztyn dn. 1 października 2011 r.

- Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Olsztyn dn. 2 lipca 2012 r.

Prowadzone przewody doktorskie:

- mgr Magdalena Szydłowska, „Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. (1952-1993)”, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, obrona rozprawy w dniu 8 maja 2012 r.

- mgr Paulina Wakar, „Nowa recepcja twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w perspektywie kulturotwórczej”, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otwarcie przewodu  w dniu 20 września 2011 r. – obrona rozprawy w dniu 29 września 2015 r.

Recenzje w przewodzie doktorskim:

- Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr. Izabeli Śledź pt.: „Bp. Józef Drzazga – rządca diecezji warmińskiej w latach 1965-1978” (Olsztyn 2010, ss.374), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Kopiczko, Olsztyn 18.11.2010 r.

-  Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. Andrzeja Lebiotkowskiego pt.: „Przekaz medialny jako czynnik kształtowania współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego (Poznań 2011, ss. 327, tab. 42, aneksów 2, wykresów 40), napisanej pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Kowalczyka, prof. UAM (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM Poznań), Olsztyn 20.04.2011 r.

- Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. Kazimierza Krajewskiego, „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Niwińskiego, Olsztyn czerwiec 2013.

Recenzja dorobku naukowa w przewodzie habilitacyjnym:

- Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Ludwika Stanisława Szuby pt.: „Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i  Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954), Olsztyn dn. 19.08.2011 r.

- Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej  Pani doktor Magdaleny Przybysz -Stawskiej

pt.: „Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XX wieku”, Katowice 12.01.2014 r.

Dorobek naukowy podlegający parametryzacji:I. Monografie:

I. MONOGRAFIE

„Kurier Warszawski” w latach 1821-1868, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1997.

- Dzierżek )Dzierżawski Stanisław, Wycieczka kolarza na Mazury. ( Z notatek podróżnych). Tekst opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Anculewicz, Wydawnictwo Janusz Hochleitner, Olsztyn 1997.

- Bibliografia prozy na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

- Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1915, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2002.

- W kręgu cenzorów olsztyńskich, t.1. Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956. Tekst opracował, przepisami i komentarzem opatrzył Zbigniew Anculewicz, Wydawnictwo ASPR-JR, Warszawa 2006.

- Jabłonowski M., Anculewicz Z. (50%), Generał Władysław Sikorski . Publicystyka generała Władysława Sikorskiego na łamach „Kuriera Warszawskiego”  w latach 1928-1939, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 1999.

- Anculewicz Z. Sobczak J., Europa a Rosja (Opinie, konflikty, współpraca), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998.

II.  Rozdziały w  monografii o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

- Bitwa pod Tannenbergiem w prasie warszawskiej [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich. Praca zbiorowa pod red. N. Kasparka i D. Radziwiłłowicza, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 71-83.

- Centrum Informacji Naukowej i jego rola w życiu publicznym społeczności lokalnej. Strategia i kierunki działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2010-2013 [w:] Książka – Biblioteka – Informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, I. Krasińskiej, M. Olczak-Kardas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2011,t. II s. 495-502.

- Felieton w nowej formule w epoce „nowych mediów. Felietonistyka Cezarego Michalskiego na łamach internetowego pisma „Dziennik Opinii Krytyki Politycznej” w latach 2012-2014 [w:] Prasa w dobie nowych mediów, pod red. Renaty Rozbickiej i Andrzeja Staniszewskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 221-238.

- Kongres w Wiedniu w oczach redaktorów i współpracowników "Gazety Warszawskiej" i "Gazety Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" w latach 1814-1815 [w:] 200 lat kongresu wiedeńskiego - nie tylko rocznicowo pod red. Norberta Kasparka i Mateusza Klemperta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2016, s. 89-112.

- „Kultura Liberalna” jako instytucja życia publicznego na przełomie I i II dekady XXI w. [w:] Książka, Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce 2015, s. 317-338.

- „Krytyka Polityczna” jako instytucja  życia publicznego „nowej lewicy” w Polsce na przełomie I i II dekady XXI wieku [w:] Książka, Biblioteka, Informacja. Między podziałami a wspólnotą pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak-Kadras, Wydawnictwo Jana Kochanowskiego , Kielce 2012, t. III, s. 585-610.

- „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” jako niezależna instytucja życia intelektualnego Polski Ludowej w latach 1978-1989 [w:] Książka, Biblioteka, Informacja. Między podziałami a wspólnotą pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak-Kadras, Wydawnictwo Jana Kochanowskiego , Kielce 2016, t. V, s. 381-407.

- Literatura wobec cenzury, [w:] „Polonistyka” 2010 ,pod red. Aleksandra Kiklewicza i Sergieja Bażnika, Mińsk 2011, s. 461-471.

- Materiały do biografii Jakuba Bermana. Opracował i do druku podał Zbigniew Anculewicz [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, pod red. Anity Frankowiak i Joanny Szydłowskiej. Red. Naukowa Zbigniew Anculewicz, Wydawnictwo Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2010, s. 61-66.

-  „Odwilż w olsztyńskiej cenzurze”. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie w latach 1954–1958 [w:] Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Wydawnictwo ASPRA JR Warszawa 2017, s. 319-340.

- Obraz działań militarnych nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi w prasie polskiej w okresie wrzesień 1914 – marzec 1915 [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. Robert Kempa, Wydawca Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen Giżycko 2014, s. 291-308.

- Obraz państwa i społeczeństwa rosyjskiego w świetle korespondencji i doniesień „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1915 [w:] Cywilizacja Rosji Imperialnej, pod red. Piotra Kraszewskiego, Wydawnictwo Instytut Wschodni UAM Poznań 2002, s. 189-212.

- Obraz planu Balcerowicza w oczach dziennikarzy i współpracowników „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Polityka” w latach 1989-1991 [w:] Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej  pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Anny Szczepańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 197-208.

- Obraz rosyjskiej polityki zagranicznej po ataku na WTC w Nowym Jorku(11 września 2001 r.) w opinii redaktorów i współpracowników dziennika „Rzeczpospolita” [w:]Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Gancewskiego i J. Sobczaka, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2005, s. 569-588.

- Obraz życia codziennego Mazur roku 1896 w świetle reportażu Dzierżka „Wycieczka kolarza na Mazury. (Z notatek podróżnych) [w:] Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku, pod red. N. Kasparka i A. Staniszewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Olsztyn 1997, s. 95-99.

- Partia Razem nowe oblicze polskiej lewicy i jej obraz medialny w latach 2015-2017 [w:] Europa wobec problemów bezpieczeństwa w XXI w. Praca zbiorowa pod red. A. Wojtaszka, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2017, s. 205-222.

- Perspektywy badań w obszarze historii prasy i mediów na początku drugiej dekady XXI wieku. Postulaty badawcze, kierunki badań i problematyka badań [w:] Historia prasy i bibliografie. Tom studiów pod redakcją Urszuli Jakubowskiej oraz Bibliografie opracowań historii prasy polskiej do roku 1939 autorstwa Cecylii Gajkowskiej, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2013, s. 119-130.

- Polska opinia publiczna wobec podróży Mikołaja II po Europie Zachodniej (sierpień-październik 1896 roku) [w:] Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych pod red. S. Kalembki i N. Kasparka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 151-163.

- Postawy dziennikarzy warszawskich wobec zaborcy w latach 1815-1915 [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy pod red. S. Kalembki i N. Kasparka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999, s. 52-66.

- Prasa i jej rola w kształtowaniu postaw proobywatelskich wśród dzieci i młodzieży w II dekadzie XXI wieku (Stan-Perspektywy-Zagrożenia) [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, 341-350.

- Prasa warszawska wobec zamachu w Sarajewie [w:] Karpus Z., Kasparek N., Kuk L., Sobczak J. [Red. Naukowa] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Toruń-Olsztyn 2001, s. 389-398.redaktorów „Życia Warszawy” [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej pod red. H. Łach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2016, t. II, s. 317-335.

- Rok 1945 w oczach redaktorów „Życia Warszawy” [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej pod red. H. Łach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2016, t. II, s. 317-335.

- Rosja i Rosjanie na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1821-1868 [w:] Anculewicz Z., Sobczak J., Europa a Rosja (Opinie, konflikty, współpraca), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998, s. 141-151.

- Stan i potrzeby badań nad problematyką udziału Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych oraz w formacjach porządkowych państw obcych w polskiej historiografii [w:] Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2001, s. 11-15.

- Uchodźcy w Europie i jej obraz medialny kreowany przez środowiska nowej lewicy i młodego pokolenia wielkomiejskich środowisk liberalnych w Polsce: „Krytyki Politycznej” i „Kultury Liberalnej” w latach 2014-2015 [w:] Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku pod red. A. Wojtaszaka, J. Jartysia i A. Krawcewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016, s. 159-174.

- „Wolne media” to nie znaczy wolne od instrumentalnej informacji czy tendencyjnego Przekazu [w:] Odpowiedzialność ludzi nauki… Wykłady inauguracyjne 2011/2012. Redakcja ks. Włodzimierz Gałązka, ks. Stanisław Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011, s. 85-97.

- Współczesna lewicowa myśl polityczna w piśmiennictwie środowiska Krytyki Politycznej [w:] Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. T.II. Wokół polskiej myśli politycznej  pod red. naukową Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, Szczecin 2015, s. 159-177.

- Żołnierze Wyklęci w polskiej historiografii [w:] Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra Niwińskiego, Biblioteka Malborska, Wydawca Malborskie Centrum Kultury i Edukacji i Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2013, s. 19-32.

III. Artykuły w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym i krajowym:

- Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji na przykładzie działań prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w województwie warmińsko-mazurskim, „Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza”, Kielce 2003, nr 3, s. 167-178.

- Dwa dokumenty z roku 1819, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 3:XXV, s. 133-138.

- "DZIENNIK OPINII" ŚRODOWISKA "KRYTYKI POLITYCZNEJ" -PRZYKŁAD MIGRACJI NOWEJ PRASY DO CYBERPRZESTRZENI, „Rocznik  Bibliologiczno-Prasoznawczy”, R.: 2014, nr 6/17, s. 47-63.

- Dzienniki jako źródło informacji dla dziennikarzy. Refleksje metodologiczno-narracyjne w związku z lekturą dzienników Jana Sobczaka, wybitnego historyka Rosji XIX i XX wieku, „Polonistyka”  2012, pod red. A. Kiklewicz, C. Ważnika, Mińsk 2013, s. 165-176.

- Gazeta Codzienna Narodowa i Obca” – Brunona Kicińskiego (1818-1819). Analiza treści, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 1:XXV, s. 5-28.

- Geneza „Kuriera Warszawskiego” i okres redakcji Brunona Kicińskiego, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 2:XXX, s. 13-25.

- Komuna Paryska w komentarzach redaktorów „Kuriera Warszawskiego” w roku 1871, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 1:XXXII, s. 17-22.

- „Kurier Warszawski” w latach 1821-1868, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 1:XXXI, s. 5-58.

- Nadzór partyjny nad „Głosem Olsztyńskim”  w latach 1951-1956, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, nr 2:2006, s. 66-78.

- Materiały do biografii Wacława Szymanowskiego opracował Zbigniew Anculewicz, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 4:XXVI, s. 135-139.

- Materiały do dziejów „Kuriera Warszawskiego” opracował Zbigniew Anculewicz, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 4:XXVI, s. 133-134.

- Materiały do dziejów „Kuriera Warszawskiego” z lat 1886-1918 (opracował Zbigniew Anculewicz), „Echa Przeszłości”, t.1:2000, s. 189-194.

- Obóz koncentracyjny w Dachau w reportażu Jerzego Rogowicza, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, T.2/2000, s. 3-14.

- Obraz medialny Afryki dekady lat 60. XX wieku kreowany przez dziennikarzy tygodników „Kultura” oraz „Polityka”. Studium porównawcze. [w:] „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”, t. VI. „Polska – Afryka. Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju”. Red. Bara NDiaye, Iwona Anna NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2017, s. 65-78.

- Obraz wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Polsce 6-7 grudnia 2010 roku w oczach polskiej opinii publicznej, „Przegląd Wschodnioeuropejski” t.3:2012, s. 193-202.

- Od harmonii do wrogości. Media i władza samorządowa na przykładzie Warmii i Mazur, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1996, nr 1-2 (145-146), s. 59-70.

- Powstanie styczniowe w świetle doniesień „Kuriera Warszawskiego”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie”, nr 8. „Prace Historyczne”, Olsztyn 1997, zeszyt 1, s. 87-96.

- Prasa lokalna i sublokalna Warmii i Mazur  i jej rola w kształtowaniu postaw proobywatelskich  po roku 1989, „Echa Przeszłości”, t.V:2004, s. 235-245.

- „Rezonans. Pismo NSSZ Solidarność”. Karta z dziejów prasy bezdebitowej na Warmii i Mazurach w latach 1980-1989, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie”, nr 13. „Prace Historyczne”, zeszyt II, s. 138-149.

- „Rok mazurski” Emilii Sukertowej. Tekst opracował, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył Zbigniew Anculewicz, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, T. 6-7/2004/2005, s. 353-377.

- Rozwój prenumerat gazet i czasopism w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 4:XXVI, s. 5-21.

- Stosunek władz Królestwa Polskiego do „Kuriera Warszawskiego” w latach 1821-1868, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 2:XXXII, s. 5-14.

- Stosunek władz Królestwa Polskiego do „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1915, „Studia Medioznawcze” R.2002, nr 2, s. 105-124.

- Śmierć Patrice’a Lumumby w doniesieniach i komentarzach polskich dziennikarzy [w:] „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”. Redakcja Bara Ndiaye, Paweł Letko, Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, t. I, s. 111-120.

- Z dziejów działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie w latach 1970-1971, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, nr 1:2005, s. 255-260

IV. Redakcja naukowa:

- Anculewicz Z. (50%), Sobczak J., Europa a Rosja (Opinie, konflikty, współpraca), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998.

- Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, pod red. Anity Frankowiak i Joanny Szydłowskiej. Red. Naukowa Zbigniew Anculewicz, Wydawnictwo Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2010, ss. 99

V.  Inne publikacje:

- IV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń 1-2 września 1999 r.. „Echa Przeszłości”, t.1:2000, s. 229-237.

- IV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń 1-2 września 1999, „Studia Rzeszowskie”, Rzeszów 1999, nr 6, s. 303-308.

- VI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Mons (SHAPE) 28-30 września 2001 r.. „Studia Rzeszowskie”, Rzeszów 2002, nr 8, s. 245-252.

- Andrzej Staniszewski, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach „Gazety Olsztyńskiej” 1896-1939, Warszawa 1898 (Zbigniew Anculewicz), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 1:XXX, s. 103-104.

- Andrzej Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, Warszawa 1986 (Zbigniew Anculewicz), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 2:XXVII, s. 125-127.

- Dominika Rafalska, Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych w latach 1955-1957, Warszawa 2008 (Zbigniew Anculewicz, Olsztyn), „Przegląd Biblioteczny” R. 2009, z. 1, s. 122-126.

- Giennadij Sidorowinn, Piotr Arkadjewicz Stołypin. Žizń za otcziestwo, Moskwa. [Wydawnictwo] Pokolenie 2007 (Zbigniew Anculewicz, Olsztyn), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, t. I, s. 513-517.

- Kwerenda w Bibliotece Polskiej. Paryż 12 września – 3 października 1999 roku, „Echa Przeszłości”, t.1:2000, s. 237-238.

- Tomasz Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacyjnych (1840-1863), Warszawa 1991 (Zbigniew Anculewicz), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 4:XXXII, s. 116-117.

- Wiesława Piątkowska-Stepniak, „Nowy Dziennik” w nowym świecie. Pismo i  jego rola ideowo-polityczna. Studia i Monografie nr 282. Uniwersytet Opolski, Opole 2000. (Zbigniew Anculewicz), „Echa Przeszłości”, t.IV:2003, s. 315-318.

- Władysław Chojnacki, Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydawanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, przygotowali do druku Wojciech Chojnacki i Jerzy Kandziora, Warszawa 2005. Wydawnictwo LTW (Zbigniew Anculewicz), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2:2006, s. 300-301.

- Władysław Chojnacki, Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953. Czasopisma-druki zwarte-druki ulotne, Warszawa 1996 (Zbigniew Anculewicz), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1:1998, s. 170-172.

- Wystawy w Domu „Gazety Polskiej”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3: 1993, s. 479-480.

- Z działalności Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu, „Echa Przeszłości” t.III:2002, s. 285-291

VI. Działalność dydaktyczna:

Rok akademicki 2017/2018 – prowadzenie zajęć:

Aktualne problemy dziennikarstwa” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok III, licencjackie – stacjonarne (semestr zimowy).

- Źródła wywołane – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok I, licencjackie – stacjonarne – specjalność: Dokumentalistyka Medialna (semestr letni).

- Źródło w pracy dziennikarza prasowego – ćwiczenia. Studia pierwszego stopnia, rok II, licencjackie – specjalność Dokumentalistyka Medialna – stacjonarne (semestr zimowy).

- Historia integracji europejskiej – wykład. Studia drugiego stopnia. Magisterskie Uzupełniające. Specjalność: RTV i Komunikacja Wizerunkowa – stacjonarne (semestr zimowy).

- Historia społeczna Europy XXI wieku – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- Metody badań medioznawczych – wykład. Studia drugiego stopnia, rok I – stacjonarne (semestr letni).

- Prasa lifestylowa w Polsce i na świecie – ćwiczenia. Studia drugiego stopnia. Magisterskie Uzupełniające. Specjalność: RTV i Komunikacja Wizerunkowa – stacjonarne (semestr letni).

- Seminarium dyplomowe (magisterskie). Studia drugiego stopnia, rok II – stacjonarne (semestr zimowy i letni). 

Rok akademicki 2018/2019 – prowadzenie zajęć:

- „Aktualne problemy dziennikarstwa” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok III, licencjackie – stacjonarne (semestr zimowy).

- „Badanie dokumentu” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II, licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- „Biografistyka” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II, licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- Historia integracji europejskiej – wykład. Studia drugiego stopnia. Magisterskie Uzupełniające. Specjalność: RTV i Komunikacja Wizerunkowa – stacjonarne (semestr zimowy).

- „Historia społeczna Europy XXI wieku” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- Media lifestylowe w Polsce i na świecie” – ćwiczenia. Studia drugiego stopnia. Magisterskie uzupełniające, rok I – stacjonarne (semestr letni).

- „Metody badań medioznawczych” – wykład. Studia drugiego stopnia, rok I – stacjonarne (semestr letni).

- „Źródła wywołane” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok I, licencjackie – stacjonarne – specjalność: Dokumentalistyka Medialna (semestr letni).


 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl