• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM

alt

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 351, tel. (089) 524 63 52

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Stopnie naukowe:

magister: 1991 Twórczość reportażowa Krzysztofa Kąkolewskiego: próba opisu i interpretacji. Opieka promotorska: dr hab. Janusz Rohoziński, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski.

doktor: 2000 Obraz Warmii i Mazur w reportażu polskim w latach 1945-1989. o tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń. Opieka promotorska: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Wydział Filologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

doktor habilitowany: 2014 Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach

Specjalności:

literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • genologia wypowiedzi dziennikarskich
 • polskie czasopiśmiennictwo społeczno-kulturalne po 1945 roku
 • historia prasy Warmii i Mazur
 • literackie i medialne projekcje pogranicza kulturowego

Prowadzone zajęcia:

 • Gatunki dziennikarskie
 • Dziennikarstwo a literatura faktu
 • Seminaria i proseminaria licencjackie
 • Proseminaria i seminaria magisterskie
 • Seminarium doktoranckie
 • Historia Teatru Radia i Telewizji

Wykłady monograficzne:

 • Antropologia pogranicza
 • Dialog kultur
 • Wymiary współczesnego dziennikarstwa
 • Polski reportaż współczesny

Członkostwo w instytucjach naukowych

 • Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Członek Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur przy Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Członek International Society for Knowledge Organization (ISKO)

Uczestnictwo w radach eksperckich:

 • Sekretarz Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur przy Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (1995-2010)
 • Skarbnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oddział w Olsztynie; od 2012 r. - Sekretarz
 • Członek Rady Programowej „Gazety Uniwersyteckiej” UWM w Olsztynie (2002-2008)
 • Członek Rady Programowej Radia Uniwersyteckiego UWM FM (2002-2005)
 • Stały Współpracownik „Studiów Medioznawczych” Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2009)
 • Sekretarz i Egzaminator Komitetu Okręgowego i i II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku (2005-2010)
 • Członek i Przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu „Pogranicza” na reportaż radiowy, zorganizowany przez Rozgłośnię Olsztyńską Radio Olsztyn (2010, 2012, 2013)
 • Członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej: „Biała Seria” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
 • Członek Rady Redakcyjnej Interdyscyplinarnego Czasopisma Doktoranckiego „Zapiski z Pogranicza” przy Wydziale Humanistycznym UWM
 • Recenzent kwartalnika naukowego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”
 • Recenzent czasopisma naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego „Anthropos?”
 • Recenzent czasopisma naukowego „Civitas et lex"
 • Recenzent czasopisma naukowego „Prace Literaturoznawcze” przy Wydziale Humanistycznym UWM
 • Recenzent czasopisma naukowego „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”
 • Recenzent czasopisma naukowego „Acta Polono-Ruthenica” przy Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej UWM

Działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej:

 • Członek Rady Wydziału Humanistycznego UWM
 • Członek Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
 • Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym
 • Członek Zespołu  ds. powołania nowej specjalności na studiach II stopnia (specjalność radiowo-telewizyjna)
 • Członek Zespołu ds. przygotowania wniosku o doktoryzowanie w zakresie nauk o mediach
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej na studia doktoranckie III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • Autorka zagadnień egzaminacyjnych na studia doktoranckie III stopnia w roku akademickim 2015-2016 w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach”, Olsztyn 17-18 września 2015
 • Członek Komisji Stypendialnej na studiach III stopnia
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Członek Komitetu Naukowego Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców „Rozważna czy/i romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, 5-6.06.2017.
 • Moderacja panelu X Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców „Rozważna czy/i romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, Olsztyn 6.06.2017.
 • Członek zespołu opracowującego program anglojęzycznej specjalności na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień studiów)
 • Moderacja panelu II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców „Dawny i obecny wizerunek mężczyzny w perspektywie XXI wieku”, Olsztyn 7-8.06.2018.
 • Organizacja i moderacja spotkania autorskiego z reporterami radiowymi Henrykiem Dedo i Waldemarem Kasperczakiem, Olsztyn, 3.12.2018 r.
 • Członek Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem monitorowania w dyscyplinie nauka o komunikacji społecznej i mediach za lata 2017-2020, powołanego Decyzją Rektora UWM nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Wytycznych Nowej Ewaluacji Kierunku
 • Opracowanie warunków i zasad uczestnictwa w Konkursie Dziennikarskim  „Mała ojczyzna Ojczyźnie” – 2019

Współpraca międzynarodowa:

Międzynarodowe staże naukowe w ramach LLP-Erasmus Programme: Wilno, Wilniaus Universitetas

 • 24.02.2012 – 3.03.2012
 • 9.09.2013 – 15.09.2013.

Uczestnictwo w grantach i w tematach badawczych:

 • Uczestnictwo w zespole badawczym międzynarodowego projektu finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.2.): „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy”
 • Uczestnictwo w pracach zespołu nad tematem badawczym „Media – Kultura – Historia” realizowanym pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Staniszewskiego

Zainteresowania:

 • Krajoznawstwo
 • Film
 • Lekkoatletyka

Monografie:

 • Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945-1980. o tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001.
 • Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013.
 • Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogranicza, Olsztyn 2018

Redakcja prac naukowych:

 • Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945 – 1949, wstęp i oprac. J. Szydłowska i J. Chłosta, Olsztyn 1999, ss. 203.
 • Niegdyś i dziś. Antologia reportażu o Warmii i Mazurach z lat 1950-2000, wybór i oprac. J. Szydłowska, Olsztyn 2002, ss. 357.
 • Rejony kultury, pod red. A. Frankowiak, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2009.
 • Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, pod red. A. Frankowiak, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2010.
 • Romans z radiem. Antologia felietonistyki radiowej Władysława Ogrodzińskiego z lat 1969-1989, wybór i oprac. J. Szydłowska, Olsztyn 2011.
 • W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2014.
 • Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, t. 2, pod red. J. Szydłowskiej, M. Ochmańskiej, A. Bączek, L. Kościelaka, Olsztyn 2016.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Kreacje bohaterów reportażowych Krzysztofa Kąkolewskiego, w: Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, pod red. A. Staniszewskiego i K. D. Szatrawskiego, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, Olsztyn 1997, nr 129, s. 81 – 97.
 • Kondycja ludności rodzimej Mazur i Warmii w świetle reportaży i artykułów publicystycznych prasy lokalnej i centralnej lat 1956 – 1957, w: Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, pod red. A. Staniszewskiego i K. D. Szatrawskiego, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, Olsztyn 1997, nr 129, s. 241 - 255.
 • Święta Lipka jako źródło inspiracji literackich, „Rocznik Olsztyński” 1997, T. XVII, s. 167 - 181.
 • Problematyka Mazur i Warmii na łamach katowickiej „Odry” (1945 - 1950), „Komunikaty Mazursko - Warmińskie” 1998, nr 2, s. 207 – 219.
 • Niemieccy mieszkańcy byłych Prus Wschodnich w polskiej literaturze reportażowej w latach 1945 – 1949, „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie”, nr 13, Prace Historyczne, z. 2, pod red. T. Filipkowskiego, Olsztyn 1998, s. 120 – 137.
 • „Religia gorących klimatów i pustyń”. Islam w refleksji reporterskiej Ryszarda Kapuścińskiego, w: Islam w Europie Wschodniej. Historia i perspektywy dialogu, pod red. W. Nowaka i J. J. Pawlika, Olsztyn 2001, s. 121- 135.
 • „Ziemia spełnionej Apokalipsy”. Warmia i Mazury w reporterskich retrospekcjach lat osiemdziesiątych, w: Wysiedlać czy repolonizować, pod red. W. Gieszczyńskiego, T. Filipkowskiego, Olsztyn 2001, s. 105 – 133.
 • Od zapisu zdarzeń ku zapisowi myśli czyli reporterska projekcja świata w „Wojnie futbolowej” Ryszarda Kapuścińskiego, w: W kontekstach kultury, historii i geografii, pod red. A. Staniszewskiego i L. Hul, Olsztyn 2001, s. 101 – 115.
 • Szczycieńska prasa lokalna w dobie transformacji: od „Kurka Mazurskiego” do „Naszego Mazura”, w: Polskie media u progu XXI wieku, pod red. J. Adamowskiego i M. Jabłonowskiego, Warszawa 2001, s. 187 – 198.
 • Obcowanie z Tajemnicą. Topos Gdańska w prozie Stefana Chwina i Pawła Huellego jako literacki dyskurs z przeszłością i twórcza refleksja nad przyszłością, w: Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty, pod red. A. Staniszewskiego i L. Hul, Olsztyn 2002, s. 39 – 52.
 • Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdziesiątych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2002, nr 3, s. 421 – 440.
 • W perspektywie reportażu, (A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku, wybór: T. Prusiński, wstęp: A. Sakson, Warszawa – Dąbrówno 2002), „Studia Medioznawcze” 2002, nr 4, s. 117 - 123.
 • Jaki reportaż? (Magdalena Piechota, Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. Lublin 2002, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 2, s. 87 - 92.
 • Olsztyn w reportażach polskich XIX i XX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 2, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2003, nr 2, s. 175 – 201.
 • Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego. w 85. rocznicę urodzin, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 3, s. 375 – 381.
 • Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, Sprawozdanie z konferencji naukowej, Roskosz k. Białej Podlaskiej 25-27 września 2003 r., „Studia Medioznawcze” 2003, nr 5, s. 211 – 218.
 • Od prawdy fałszu do literackiego zmyślenia. o publicystycznych kontekstach w Trudzie ziemi nowej” Eugeniusza Paukszty, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2003, nr 4, s. 533 – 550.
 • W poszukiwaniu minionego czasu. (Ewa Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2003, nr 4, s. 595 – 602.
 • Dialektyka światów nieprawdziwych. Warmia i Mazury w prozie realizmu socjalistycznego, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2002/2003, t. 4-5, s. 118 - 140.
 • Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 1, s. 111 – 119.
 • Prusy Wschodnie w reportażach dwudziestolecia międzywojennego (Jędrzej Giertych, Melchior Wańkowicz), w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika i M. Piechoty, Lublin 2004, s. 313 – 330.
 • Wspomnienia o dawnej i niedawnej przeszłości, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2004, nr 1, s. 97 – 105.
 • Z mediami i przeciw nim. Lapidaria i – III Ryszarda Kapuścińskiego, w: Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2004, s. 183 – 196.
 • O użyteczności stereotypów. Pewna wersja współczesnej tożsamości Mazur (My Krzyżaki! Opowieści mazurskie Wojciecha Marka Darskiego), w: Swojskość i obcość. o kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków, pod red. A. Staniszewskiego, J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2004, s. 152 – 165.
 • Besserwisser za katedrą czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu, w: Napis. Seria X, Formy i normy stosowności. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Warszawa 2004, s. 271 – 279.
 • Koleją żelazną i powozem. Humanista na szlakach Prus Królewskich u schyłku XIX wieku (prof. Stanisław Tarnowski), „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2004, t. 4-5, s. 102 – 117.
 • Morfologia Ziem Odzyskanych w nieukończonej powieści czasów stalinowskich (Henryk Breza, Złota łódka), „Media, kultura, komunikacja społeczna” 2005, nr 1, s. 137 – 150.
 • Reporter a prozaik. Narodziny toposu Mazur w reportażu i powieści lat trzydziestych XX w. (Melchior Wańkowicz - Jan Kucharski), w: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, pod red. G. Borkowskiej, B. Darskiej, A. Staniszewskiego, Olsztyn 2005 s. 143 – 159.
 • Spod Wawelu na Warmię i Mazury. Intelektualne peregrynacje Władysława Ogrodzińskiego, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy - Małe ojczyzny” 2006, t. VIII, s. 191 – 202.
 • Warmia i Mazury w miesięczniku „Poezja” w latach 1965 – 1990. Promocja tematu i środowiska, „Media, kultura, komunikacja społeczna” 2006, nr 2, s. 47 – 65.
 • Autor i vox populi. Felietony i e-felietony Daniela Passenta, w: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, t. II, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińskiej, Kraków 2006, s. 577 – 592.
 • Ostrogi przy schodzonych butach, w: W. Ogrodziński, Ta chwila olśnienia. 60-lat publicystyki o Warmii i Mazurach, Olsztyn 2006, s. 10 – 16.
 • Funkcje przywołań historii w reportażu o Warmii i Mazurach lat 80. Rzecz o działaczach miejscowego pochodzenia, „Znad Pisy”, 2006, nr 16, s. 229 – 245.
 • Stary (?) temat w nowych dekoracjach. Alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007, nr 2, s. 235 – 245.
 • Między nostalgią a kiczem, czyli o przewrotnej rewaloryzacji czasów PRL („Lubiewo” Michała Witkowskiego), w: Róbcie teatr. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, A. Staniszewskiego, Olsztyn 2007, s. 331 – 342.
 • Ku Atlantydzie Północy. Doświadczenie pogranicza w polskiej refleksji literackiej i publicystycznej przed 1945 rokiem. Kategorie terytorialne, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2006/2007, nr 8 – 9, s. 34 – 50.
 • Homo viator na pruskich bezdrożach (rec. Andrzej Gąsiorowski, Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466 – 1939, Olsztyn 2005, ss. 379), „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2006/2007, nr 8 – 9, s. 232 – 234.
 • Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany, pod red. W. Mierzwy, Dąbrówko 2008. Hasła: Dzierżek vel Stanisław Dzierżawki (s. 37 - 38); Lekcja polskiego (s. 91 - 92); Na gruzach Smętka (s. 117); Na tropach Smętka pół wieku później ( s. 117); o królach i kapuście (s. 127); Paukszta Eugeniusz (s. 138 - 139); Putrament Jerzy (s. 158 – 159); Słoneczniki Leny Kotus (s. 174); Zgoda na wyjazd (s. 217); Ziemia odnalezionych przeznaczeń (s. 218)
 • Wariacje na temat podróży, czyli o sytuacji komunikacyjnej „Opisu podróży do jednej części Prus, niegdyś Polskich” Krystyna Lacha Szyrmy, w: Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795 – 1918, pod red. M. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 65 – 75.
 • Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej literaturze współczesnej, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich . krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, pod red. s. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 39 – 54.
 • Gawęda na granicznym kopcu”, czyli aksjologia pogranicza mazursko-kurpiowskiego w perspektywie literaturoznawczej, w: Migracja ludności na pograniczu mazursko kurpiowskim w XIX i XX wieku, pod red. J. Gołoty, Ostrołęka - Olsztyn 2008, s. 95 – 110.
 • Kategoria pogranicza jako „testament Ziem Zachodnich i Północnych”, „Media, kultura, komunikacja społeczna” 2007/2008, nr 3 / 4, s. 221 – 229.
 • Rejtan, Don Kichot i Kobiałko, czyli felietonowe auto-da-fé Manueli Gretkowskiej (Na dnie nieba), „Media, kultura, komunikacja społeczna” 2007/2008, nr 3 / 4, s. 246 – 254.
 • Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa, „Studia Ełckie” 2008, nr 10, s. 18 -28.
 • „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur” (sprawozdanie z sesji naukowej), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2008, nr 3, s. 371 – 374.
 • Czosnek w potrawie, czyli o metaforyce w felietonach Krzysztofa Skiby, w: Polonistyka, pod red. A. Kiklewicza, s. Bażnika, Mińsk 2009, s. 303 – 322.
 • Ontologia „miejsc poruszonych”. Pamięć Wileńszczyzny w percepcji kulturowej Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie polskiej literatury powojennej, w: Europejskość Ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, pod red. M. Dawlewicza, Wilno 2009, s. 230 – 251.
 • Ocenzurowane dziedzictwo. Krajobraz kulturowy Ziem Zachodnich i Północnych w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie, w: Napis, seria XV: Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Warszawa 2009, s. 337 – 350.
 • Loża szyderców Michała Ogórka. Odmienność i standaryzacja odmienności w poetyce felietonu, w: Kultura wobec odmienności, pod red. B. Darskiej, t. 2, Warszawa 2009, s. 149 – 165.
 • Zapowiedź przełomu. Liberalizacja polityki informacyjnej wobec heterogeniczności kulturowej Warmii i Mazur w świetle publicystyki drugiej połowy lat 80., w: Wydarzenia roku 1939 i 1989 na Mazowszu północno-wschodnim. Studia nad historią regionu, pod red. J. Gołoty, Ostrołęka 2009, s. 137 – 143.
 • Sakralizacja miejsc w prozie Zygmunta Trziszki, w: Święte miejsca w literaturze, pod red. Z. Chojnowskiego, A. Rzymskiej, B. Tarnowskiej, Olsztyn 2009, s. 327 – 344.
 • Figura człowieka pogranicza jako źródło refleksji tożsamościowej w literaturze polskiej po 1945 roku (Bohdan Dzitko), w: Ludzie pogranicza, pod red. W. Brendy, J. Kiełbika, Olsztyn 2009, s. 299 – 317.
 • Od Ogrodzińskiego do Ostałowskiej, czyli o polityce pamięci historycznej wobec Warmii i Mazur w prasie polskiej 1945 – 2000 (Materiały do przedmiotu „Historia i kultura Warmii i Mazur”), w: Rejony kultury, pod red. A. Frankowiak, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2009, s. 25 – 38.
 • Konceptualizacja tematu wojny i okupacji w twórczości reportażowej Krzysztofa Kąkolewskiego. Świadectwo – Pamięć – Gest etyczny, „Studia Ełckie” 2009, nr 11, s. 11 – 21.
 • Intelektualiści w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa. Postawy – wybory – konsekwencje (rec. Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, pod red. R. Klementowskiego i s. Ligarskiego, Wrocław 2008), w: Rejony kultury, pod red. A. Frankowiak, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2009, nr 1, s. 75 – 77.
 • O niektórych aspektach mitu fundacyjnego Ziem Zachodnich i Północnych. Perswazja haseł propagandowych, w: Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. A. Kasińskiej-Metryki, M. Gołosia, Toruń 2010, s. 147 – 159.
 • Warmia i Mazury jako wariant tematu zachodniego w świetle zainteresowań krytycznych redakcji „Twórczości” w latach 1945 – 1989, Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2010, nr 1, s. 41 – 50.
 • Mystifications and games — about identity discourse in modern Bulgarian prose (Alek Popow), “Acta Neophilologica”, 2010, t. XII, s. 203 – 210.
 • Dokumentacja, edukacja, marketing. Konkursy na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach” (1952 – 1981), w: Polonistyka 2009, pod red. A. Kiklewicza, s. Bażnika, Mińsk 2010, s. 345 – 364.
 • Romans w przestrzeni komunikacji multikulturowej (Arno Surminski, Polninken czyli historia niemieckiej miłości), w: Aspekty w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka, R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s. 137 – 150.
 • Portret rodzinny we wnętrzu. Funkcje i dysfunkcje rodziny w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej Doroty Masłowskiej, w: Rodzina w świecie współczesnym, pod red. M. Howorus-Czajki, K. Kaczor, A. Wieruckiej, Gdańsk 2011, s. 289 – 298.
 • Od Kutza do Smarzowskiego. Film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2011, nr 3, s. 519 – 535.
 • Między pulp-fiction a non-fiction, czyli Kapugate po polsku, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2, s.157 – 164.
 • Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałatańskiego Okcydentu, „Anthropos?” 2011, nr 16/17, s. 127 – 141.
 • Publicystyka Tadeusza Orackiego na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach”, „Media-Kultura-Komunikacja społeczna” 2011, nr 7, s. 221 – 241.
 • Władysław Ogrodziński (1918-2012), „Ruch Literacki” 2012, nr 3, s. 363 – 369.
 • Opowiedzieć milczenie. o polsko-żydowskim dziedzictwie pamięci w narracjach faktograficznych Agaty Tuszyńskiej (Rodzinna historia lęku), w: Polonistyka 2011, pod red. A. Kiklewicza, Mińsk 2012, s. 285 – 310.
 • Mainstream i budowanie prestiżu. „Nocnik” Andrzeja Żuławskiego jako narracja skandalizująca i skandalizowana, w: Skandal w tekstach kultury. Tabu-trend-transgresja, t. 2, pod red. M. Ursela, M. Dąbrowskiej, J. Nadolnej, M. Skibińskiej, Wrocław, 2012, s. 341-352.
 • Szkic do portretu Polski lokalnej. Refleksje na marginesie reportaży Włodzimierza Nowaka, „Tematy z Szewskiej 2012, nr 2, s. 45 – 55.
 • Edukacja do wielokulturowości. Sprawozdanie z seminarium „Edukacja romska – współczesne wyzwania”, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2013, nr 8, s. 221 – 226.
 • Mazurska wielokulturowość – rzeczywistość czy mit inteligenta? Refleksje na marginesie prozy dokumentalnej Waldemara Mierzwy Miasteczko, „Okolice Ostródy” 2013, s. 141 – 152.
 • Inspirujące spotkania, w: Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki…. Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, wstęp i oprac. J. Chłosta, Olsztyn 2013, s. 185 – 191.
 • Z getta w świat i z powrotem, czyli narracje o tożsamości, starości i obłędzie. (Agata Tuszyńska, Oskarżona Wiera Gran), w: Jezyk, wielokulturowość, tożsamość, pod red. M Pająkowskiej-Kensik, A. Paluszak-Bronki, L. Kołatki, Bydgoszcz 2013, s. 455 – 466.
 • Lubuskie panopticum Janusza Olczaka, czyli wyczerpane inspiracje pojałtańskiej deterytoryzacji (Szyld pisany antykwą), „Prace Literaturoznawcze” 2013, nr 1, s. 113 – 128.
 • Cultures of memory in the post-Yalta borderland. Reflections in the context of the prose of Henryk Panas, w: Between Oblivion and the New Order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, pod red. K. Narojczyka, Olsztyn 2014, s. 109 – 127.
 • Pamięć jako etyczna powinność, czyli mazurskie narracje tożsamościowe Wojciecha Marka Darskiego w: Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, pod red. D. Kalinowskiego, M. Mikołajczyk, A. Kuik-Kalinowskiej, Kraków 2014, s. 281 – 298.
 • Szczygieł bohemista, czyli Czechy po polsku, w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2014, s. 155 – 174.
 • Śląski busz i historyczne trakty. Czarny ogród Małgorzaty Szejnert jako narracja tożsamościowa pogranicza; w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2014, s. 27 – 46.
 • Co kryją kufry egzulanckiej pamięci i jak je przewietrzyć? O kresach i mazurskim pograniczu na przykładzie prozy Henryka Panasa i Zbigniewa Waszkielewicza, w:Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Studia i szkice, pod red. K. Narojczyka, Olsztyn 2014, s. 173 – 186.
 • Polski reportaż XXI wieku wobec tradycji gatunku i wyzwań współczesności, w: Prasa w dobie nowych mediów, pod red. A. Staniszewskiego i R. Rozbickiej, Olsztyn 2014, s. 239 – 256.
 • O sposobach zarządzania faktografią w narracji o dziennikarskim śledztwie na przykładzie „My z Jedwabnego” Anny Bikont, w: Literatura na progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, s. 337 – 352.
 • Nie tylko do szuflady. Maria Dąbrowska o Ziemiach Zachodnich po 1945 roku, „Ruch Literacki” 2014, z. 1, s. 87 – 113.
 • Trzej panowie O. i regionalizm. Rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze, „Zeszyty Naukowe” Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 2014, t. XXVIII, s. 301 – 313.
 • Laudacja z okazji przyznania nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy „Pogranicza” Anno Domini 2013. Tekst zamieszczony na: ro.com.
 • Spory o duchową sukcesję miejsc i krajobrazów na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie pisma społeczno-kulturalnego „Borussia” (1991 - 2013), w: Medialne reprezentacje kultury. Literatura, teatr, sztuka, religia, t. 1, pod red. A. Sugier-Szeregi, Lublin 2015, s. 285 – 298.
 • O pożytkach z podglądania marginesu, czyli po co centrom peryferie. Egzotyzacja świata w prozie reportażowej Ziemowita Szczerka (Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian), w: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. W. Browarnego, E. Rybickiej, D. Lisak-Gębali, Kraków 2015, s. 375 – 390.
 • Reportażowe selfie Wojciecha Tochmana. O praktykach voyerystycznych, kulturze poorismu i etyce mediów (Eli, Eli), w: Język polski – nie taki obcy, pod red. I. A. NDiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2015, s. 121 – 142.
 • Laudacja z okazji przyznania nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy „Pogranicza” Anno Domini 2014. Tekst zamieszczony na: ro.com.pl
 • Audialne pogranicze. Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Radiowy „Pogranicze” jako projekt poznawczy, edukacyjny i artystyczny (2002-2014), w: Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, pod red. M. Łyszczarza, M. Sokołowskiego, Olsztyn 2016, s. 58 – 74.
 • Wyspa – granica – pogranicze. O kształtowaniu się nowoczesnego społeczeństwa postmigracyjnego Ameryki w świetle reportażu Małgorzaty Szejnert „Wyspa klucz”, w: Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, t. 2, pod red. J. Szydłowskiej, M. Ochmańskiej, A. Bączek, L. Kościelaka, Olsztyn 2016, s. 23 – 40.
 • Pamiętane, mówione, zapisane, czyli warmińskie losy w trylogii Edwarda Cyfusa "...a życie toczy się dalej". Rzecz o wykorzystaniu narracji mówionych, w: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Kraków 2016, s. 517 - 528.
 • (Rec.)Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje t. 1: Od czasów najdawniejszych, pod red. I. Maciejewskiej; t.2: W XX i XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2016, s. 307 – 311.
 • Na uboczu słowa i pamięci. Narracja o przemocy seksualnej Rosjan wobec kobiet z Prus Wschodnich w polskim dyskursie pamięci po 1945 r., „Anthropos?” 2016, nr 25, s. 69 – 85.
 • Laudacja z okazji przyznania nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy „Pogranicza” Anno Domini 2015. Tekst zamieszczony na: ro.com.pl
 • W dialogu z pamięcią i wobec wyzwań współczesności. Redystrybucja motywów tożsamościowych  w prozie Artura Beckera, w: Regionalizm literacki – historia i pamięć, pod red. E. Rybickiej, Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2017, s. 415 – 431.
 • Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza, „Turystyka Kulturowa” 2017, nr 6, s. 29 – 43.
 • Rodzina i zmarszczki. Relacje transgeneracyjne w najnowszej polskiej literaturze pięknej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2017, nr 3, s. 123 – 144.
 • Cicerone nieobecnych krajobrazów, czyli o trudnej sztuce dzielenia się miejscem i pamięcią. Warmińscy i mazurscy Niemcy w reportażach polskich po 1989 roku, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2017, nr 2, s. 117 – 138.
 • Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofiarach, katach i milczeniu (Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopińskiej”, w: „Prace Literaturoznawcze” 2017, nr 5, s. 33 – 48.
 • Reportaż polski przełomu lat 70. i 80. XX wieku w recepcji krytycznej Andrzeja Staniszewskiego, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2018, nr 1, s. 13 – 30.
 • Od niepodległości do stawania się państwa, czyli faktografia w służbie mitu Drugiej Rzeczpospolitej. Refleksje na marginesie „Sztafety” Melchiora Wańkowicza, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2018, nr XXXII, s. 175–192.
 • Joanna Szydłowska, Czy z oddali widać lepiej?  Warmia i Mazury  w zainteresowaniach  reporterów „Kontrastów”, w: Białostockie "Kontrasty". Szkice i materiały, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Sawickiej-Mierzyńskiej, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 161–176.

Publicystyka literacka:

 • Zagubienia i ucieczki, „Warmia i Mazury” 2001/2001, nr 8/9, s. 84-85 (Wojciech Tochman, Schodów się nie pali, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, ss. 209).
 • Odpominanie Warmii, „Warmia i Mazury” 2001, nr 1 – 2, s. 37.
 • Po omacku (Rujana Jeger, Darkroom, Wołowiec 2004), „Portret” 2005, nr 1, s. 202 – 205.
 • Hedonizm czasów współczesnych (rec. Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, pod red. J. Grada, H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005) , „Portret” 2006, nr 1, s. 54 – 56.
 • Refleksje nad kulturą i kulturowa refleksyjność (rec. W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004), „Portret” 2006, nr 1, s. 145 - 147.
 • Antropologia krok po kroku (Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. s. Szymański, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006, ss. 295), „Portret” 2006, nr 2, s. 90- 91.
 • Toksyczne związki toksycznego czasu (Melania Mazzucco, Tak ukochana, przekł. M. Woźniak, Warszawa 2006, ss. 582) ), „Portret” 2006, nr 2, s. 148 – 150.
 • Obrzędy przejścia (Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przekł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006, ss. 206), „Portret” 2006, nr 2, s. 54.
 • Iwasiów kontra Fellini, czyli raz jeszcze o kobiecej wrażliwości (Inga Iwasiów, Smaki i dotyki, Warszawa 2006), „Portret” 2007, nr 1, s. 167 – 168.
 • Historia cywilizacji z używkami w tle (Richard Davenport-Hines, Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000, przekł. Agnieszka Cioch, Warszawa 2006), „Portret” 2007, nr 1, s. 150 – 151.
 • Palimpsesty, szyfrogramy, krzyżówki, czyli o magii inaczej (Edmundo Paz Soldán, Śmierć na ulicy Unzuela, tłum, T. Pindel, Kraków 2006), „Portret” 2007, nr 2, s. 45 – 46.
 • Podróże bez Kapuścińskiego, (rec. Ryszard Kapuściński, Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy, pod red. B. Dudko, Kraków 2007), „Portret” 2007, nr 2, s. 106- 107.
 • Ambiwalencje intymności (rec. Agnieszka Nęcka, Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w polskiej prozie najnowszej, Kraków 2006), „Portret” 2007, nr 2, s. 148 - 149.
 • Europa pod specjalnym nadzorem (rec. Juri Andruchowycz, Diabeł tkwi w serze, Wołowiec 2007), „Portret” 2007, nr 3, s. 106 – 107.
 • Fantom nowego pogranicza (rec. Włodzimierz Nowak, Zawrót głowy, Wolowiec 2007), „Portret” 2007, nr 3, s.139 – 140.
 • Przeklęta adolescencja (rec. Rodrigo Fresán, Ogrody Kensington, przeł. Tomasz Pindel, muchaniesiada.com., Kraków 2007), „Portret” 2008, nr 1, s. 47 – 48.
 • Czy ocaleni? (rec. Primo Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007), „Portret” 2008, nr 1, s.144 – 145.
 • Podwójność (rec. Janet Malcolm, Dwa życia. Gertruda i Alicja, przekł. Anna Kołyszko, Warszawa 2008), „Portret” 2008, nr 2, s. 44 – 45.
 • Egzotyczna zwyczajność (rec. Renata Radłowska, Nowohucka telenowela, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008, ss.152), „Portret” 2009, nr 1, s. 28.
 • O czarownicach (rec. Robert Thurston, Polowania na czarownice. Dzieje prześladowań czarownic w Europie i Ameryce Północnej, przekł. Jerzy Kierul, Warszawa 2008, ss. 285), „Portret” 2009, nr 1, s. 94 – 95.
 • Eseje o wyspach, historii i słowie, (Herta Müller, Król kłania się i zabija, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005), „Portret” 2005, nr 2, s. 96 – 99.
 • Szczecińscy humaniści o pograniczach raz jeszcze, (Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, pod red. I. Iwasiów A. Krukowskiej, Szczecin 2005), „Portret” 2005, nr 2, s. 161 – 165.

Udział w konferencjach:

 • Posiedzenie Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur (Olsztyn, 7 marca 1996 roku); referat n/t Obraz Warmii i Mazur w reportażu polskim w latach 1945 – 1959.
 • Promocja książki: Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945 – 1949. Wstęp i opracowanie: Joanna Szydłowska i Jan Chłosta, Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn, 5.03.1999.
 • Konferencja naukowa „Literackie strategie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty”, zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej i Pracownię Teorii Literatury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 14-15.12.2000. Referat: Obcowanie z Tajemnicą. Topos Gdańska w prozie Stefana Chwina i Pawła Huellego jako literacki dyskurs z przeszłością i twórcza refleksja nad przyszłością.
 • Komunikat na konferencji „Islam w Europie środkowo-wschodniej. Historia, współczesność i perspektywy dialogu”, zorganizowanej przez wydział Humanistyczny – Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych oraz Wydział Teologii – Zakład Teologii Praktycznej i Ekumenizmu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , 26 stycznia 2001 r.
 • Konferencja Naukowa „Polskie media u progu XX wieku – bilans otwarcia”, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, (7-8 czerwca 2001 r.). Referat: Szczycieńska prasa lokalna w dobie transformacji: od „Kurka Mazurskiego” do „Naszego Mazura”.
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce, zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (7-8 maja 2002 r.) Referat: Funkcje przywołań historii w reportażu o Warmii i Mazurach lat 80. Rzecz o działaczach miejscowego pochodzenia.
 • Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PR (25 kwietnia 2002 r.). Referat: Olsztyńskie środowisko dziennikarskie w kształtowaniu reporterskiego obrazu regionu w latach 1945-2000.
 • Konferencja szkoleniowa reporterów radiowych zorganizowana z inicjatywy Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie (Osieka pod Bartoszycami, 15 listopada 2002 r.). Referat: Wizerunek Warmii i Mazur w reportażu polskim na przestrzeni powojennego pięćdziesięciolecia: ewolucje tematyczne i formalne.
 • Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie (Olsztyn, 12 marca 2003 r.) Referat: Olsztyn w reportażu.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa (XVI Konferencja Podlaska) Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Roskosz k. Białej Podlaskiej 25-27 września 2003 r. Referat: Prusy Wschodnie w reportażach dwudziestolecia międzywojennego (Jędrzej Giertych, Melchior Wańkowicz)
 • Konferencja Naukowa Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura polska w perspektywie komparatystycznej, zorganizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Olsztyn 6 – 7 października 2003 r. Referat: Reporter a prozaik. Narodziny toposu Mazur w reportażu i beletrystyce lat 30. XX w.
 • Konferencja Naukowa Warmia i Mazury w latach stalinizmu, Olsztyn 15 – 16 stycznia 2004 r., zorganizowana przez Katedrę Historii Najnowszej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie i Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie. Referat: Dialektyka światów nieprawdziwych. Warmia i Mazury w prozie realizmu socjalistycznego.
 • Konferencja Naukowa Socrealizm. Fabuły – komunikaty - ikony, Kozłówka – Roskosz – Grabanów, 15-17 września 2004 r., zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS w Lublinie. Referat: Stary (?) temat w nowych dekoracjach. Alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego.
 • Konferencja Naukowa „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą...” Formy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej, Konstancin – Obory, 20-22 października 2004 r. zorganizowana przez Zespół Badań Obszarów Trzecich literatury przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury i Komunikowania Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Referat: Besserwisser za katedrą czyli o funkcjach prowokacji w tekstach felietonowych.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Olsztyn 21 – 22 października 2004 r., zorganizowana przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie. Referat: Z mediami i przeciw nim. Lapidaria i – III Ryszarda Kapuścińskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza komunikacji. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2 – 4 kwietnia 2005 r., zorganizowana przez Imnstytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Referat : Autor i vox populi. Felietony i e-felietony Daniela Passenta
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metafora w kulturze, Elbląg 15 – 15 marca 2006 r., zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Referat: „Czosnek w potrawie”, czyli o metaforyce w felietonach Krzysztofa Skiby
 • Ogólnopolska Konferencja „Święte miejsca w literaturze”, Gietrzwałd 26 – 28 kwietnia 2007 r., zorganizowana przez Pracownię Literatury XX wieku i Teorii Literatury UWM Olsztyn. Referat: Sakralizacja miejsc w prozie Zygmunta Trziszki
 • Promocja książki Władysława Ogrodzińskiego, Ta chwila olśnienia. 60-lat publicystyki o Warmii i Mazurach, Olsztyn 2006, Referat wprowadzający: Władysław Ogrodziński – portret intelektualisty . Olsztyn 9 maja 2007 r. Spotkanie zorganizowane z ramienia Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795 – 1819, Biała Podlaska – Rozkosz, 12 – 13 września 2007 r., zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zakład Antropologii Kulturowej UMCS w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Referat: Wariacje na temat podróży, czyli o sytuacji komunikacyjnej „Opisu podróży do jednej części Prus, niegdyś Polskich” Krystyna Lacha Szyrmy.
 • Konferencja naukowa Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, organizowana przez Pracownię Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UWM w dniach 15 – 16 maja 2008 r. Referat: Romans w przestrzeni komunikacji multikulturowej (Arno Surminski, Polninken, czyli historia niemieckiej miłości)
 • Konferencja naukowa Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku, organizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Rozogi 29 maja 2008 r. Referat: „Gawęda na granicznym kopcu”, czyli aksjologia pogranicza mazursko-kurpiowskiego w perspektywie literaturoznawczej
 • Konferencja naukowa Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, organizowana przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Olsztynek 25 – 26 czerwca 2008 r. Referat: Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej literaturze współczesnej
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, organizowana przez Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 23 – 24 października 2008. Referat: Ontologia „miejsc poruszonych”. Pamięć Wileńszczyzny w percepcji kulturowej Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie polskiej literatury powojennej
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918 – 1939), organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 4 - 5 grudnia 2008 r. Referat: Nudy w interiorze, czyli Zbigniewa Uniłowskiego wariacje na temat reportażu podróżniczego
 • Ogólnopolska konferencja Naukowa Mity i stereotypy w polityce – przeszłość i teraźniejszość, Chełm 28 – 29 kwietnia 2009 r., organizowana przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Referat: O niektórych aspektach mitu fundacyjnego Ziem Zachodnich i Północnych. Perswazja haseł propagandowych
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rodzina w świecie współczesnym – modele, role, funkcje”, organizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 18-19 maja 2009 roku. Referat: Portret rodzinny we wnętrzu. Funkcje i dysfunkcje rodziny w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej Doroty Masłowskiej.
 • Konferencja naukowa „Umysły zniewolone. Literatura pod presją”, organizowana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Konstancin-Obory 27 – 29 maja 2009 r. Referat: Ocenzurowane dziedzictwo. Krajobraz kulturowy Ziem Zachodnich i Północnych w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie.
 • Konferencja naukowa „Pogranicza – ludzie pogranicza”, organizowana przez Ośrodek badań naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i Muzeum Ziemi Piskiej, Pisz 25 – 26 września 2009 r. Referat: Figura człowieka pogranicza jako źródło refleksji tożsamościowej w literaturze polskiej po 1945 roku (Bohdan Dzitko)
 • Międzynarodowe Seminarium Humanistyczne „Na pograniczach literatury”, Kraków 11-13 marca 2010 r., organizowane przez Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki, Centrum Studiów Humanistycznych, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polonistycznych). Referat: Pogranicze: garb czy skarb pojałtańskiej rzeczywistości. Przykład byłych Prus Wschodnich.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa Scandal in Culture. Tabu – Trend – Transgresja, Wrocław 7 – 9.11.2011. Referat: Mainstream i budowanie prestiżu. „Nocnik” Andrzeja Żuławskiego jako narracja skandaliująca i skandalizowana
 • Akademia Baltica. Balitic Academy - Akademie im Ostseeraum. Seminar Ostpreussen ohne Legende, Sankelmark 11 – 13.11.2011. Referat: Die Besiedlung Ermlands und Masurens in der polnischen. Prosa der Jahre 1945-1989
 • Konferencja naukowa „Język – wielokulturowość – tożsamość“, Bydgoszcz 17 – 18 września 2012 r., organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Referat: Z getta w świat i z powrotem, czyli narracje o tożsamości, starości i obłędzie. (Agata Tuszyńska, Oskarżona Wiera Gran)
 • Seminarium „Dialog Kultur” organizowane przez Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 28 marca 2013 r.: referat: Mazurska wielokulturowość – rzeczywistość czy mit inteligenta? Refleksje na marginesie prozy dokumentalnej Waldemara Mierzwy „Miasteczko”.
 • Seminarium z cyklu „Rozmowy o kulturze” organizowane przez Komisję Badań nad Kulturą Warmii i Mazur przy Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 14 marca 2013 r. Referat promujący książkę Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Europa w mediach. Media w Europie, Olsztyn 20-21 maja 2013 r., organizowana przez Instytut dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Referat: Szczygieł bohemista, czyli Czechy po polsku.
 • Seminarium Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oddział w Olsztynie, Olsztyn 4 czerwca 2013 r. Referat: Narracje pojałtańskiego Okcydentu na temat nowych propozycji metodologicznych w zakresie badań literatury polskiej narratywizującej doświadczenie ziem włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni” zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku i Polską Akademię Nauk, Słupsk 6-7 czerwca 2013 r.: Referat: Pamięć jako etyczna powinność, czyli mazurskie narracje tożsamościowe Wojciecha Marka Darskiego.
 • Międzynarodowe sympozjum naukowe „Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft: Das Schicksal einer Kleiner nationalen Minderheit in Masuren: Die Philipponen”, Krutynia 17-19 czerwca 2013 r. Referat: Człowiek pogranicza. Milczenie Obcego: Niemcy.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl