• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Katedra Komunikacji Społecznej

pokój 350, tel. 89/524-63-60


mgr 1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski

doktor 1998 Uniwersytet Jagielloński

habilitacja 2006 Uniwersytet Jagielloński

Specjalności

Religioznawstwo, antropologia kulturowa

Zainteresowania naukowo-badawcze

Ekumenizm, komunikacja konfesyjna, aksjologia dialogu, pogranicza kulturowe, relacje polsko-ukraińskie

Współpraca

Uniwersytet w Würzburgu, Instytut Kościołów Wschodnich (Ostkirchliches Institut an der Universität Würzburg)

Uniwersytet Gregoriański, Wydział Historii i Dziedzictwa Kościelnego

Archiwum Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie

Papieski Instytut Studiów Kościelny w Rzymie.

Papieskie Kolegium św. Jozafata w Rzymie

Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie

Instytut Kultury Litewskiej w Wilnie

Wydział Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet w Bukreszczie.

Ośrodek Badań Naukowych Ministerstwa Kultury Ukrainy przy Narodowym Muzeum „Ławra Kijowsko-Pieczerska”.

Centralne Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Humaniu

Wydział Humanistyczny, Politechnika Lwowska.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2002, 2004)

Trzy razy Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2007, 2012, 2015).

Publikacje naukowe

Monografie

Spór o zbawienie.  Zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosławnych projektów unijnych w Rzeczpopsolitej (koniec XVI-połowa XVII wieku), Olsztyn 2001, ss. 264, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 83-27299-125-12

Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005, ss. 392, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 83-7299-420-X

Preekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczpopsolitej (1590-1596), wyd. II, poprawione, Kraków 2018, ss. 459, Wyd. Collegium Columbinum, ISSN 1895-6076, ISBN 978-83-7624-162-3.

Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych

Światła Przeszłości, „Więź” 1996, nr 8, s.117-136.

Spór o zbawienie, „Nomos” 1996, nr 16, s. 33-83. ISSN 38-25-82

Rozumienie Zbawienia w świetle memoriału unijnego metropolity Piotra Mohyły (1644-1645,„Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1997, nr 5-6, s.148-167. ISSN 83-905280-4-5; ISBN 83-233-1040-8

Projekt unijny metropolity Piotra Mohyły z 1645 r., „Nasza Przeszłość”1997, nr 72, s.131-203.

Piotra Mohyły-dialog między Wschodem i Zachodem, „Acta Polono-Ruthenika” 2000, t. 5, red. A. Bartoszewicz , s. 47-63.

Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej, „Studia Warmińskie” 2000, t. 37, cz. 2,  s. 495-522.

Łacińskie tradycje we Wschodnich Kościołach katolickich, „Acta Polono-Ruthenica” 2001, nr 6, s. 201-209. ISSN 1427-549 X

Ekumeniczne tradycje ukraińskiego chrześcijaństwa XVI I XVII w., „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2001, nr 11-12, s. 167-180.

Rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz hierarchów Kościoła greckokatolickiego w pojednaniu i dialogu polsko-ukraińskim. Zarys problematyki, "Biuletyn Ukrainoznawczy" 2003, nr 9, s. 83-98.

Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, „Studia Warmińskie”  2004,  t. 41, s. 138-151.

Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja Kościołów katolickich Polski i Ukrainy z 19 IV 2005, „Przegląd Powszechny” 2005, nr 12, s. 87-102. ISSN 0209-1127

Die orthodoxe eschatologische Anthropologie in den Schriften Petr Mogilas, "Ostkirchliche Studien"  2005, nr 4, s. 247-278. ISSN 0030-6487

Piotr Mohyła – reformator prawosławia w Rzeczpospolitej, „Ethos” 2008, nr 81, s. 99-116, ISSN 0860-8024.

Piotr Mohyła (1596-1647) – sein religiöses Schaffen, „Studia Warmińskie” 2009, t. 46, s. 119-151, ISSN 0137-6624.

Idea katolicko-prawosławnej unii uniwersalnej w Rzeczpospolitej (1590-1592), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, t. 1, s. 29-46, ISSN 2081-1128.

Ekskluzywizm soteriologiczny w myśli religijnej Melecjusza Smotryckiego, „Львівська Медіевістика” 2010, nr 3, s. 24-40, ISBN 978-966-395-376-2.

Misterium Ikony Krzyża w prawosławnej liturgii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w świetle kazań Piotra Mohyły pt. „Krzyż Chrystusa Zbawiciela i każdego człowieka”, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2011, t. 2, s. 175-186, ISBN 978-83-61884-79-8.

Ekumeniczny wymiar dialogu polsko-ukraińskiego, „Pogranicza. Studia społeczne” 2011, t. 17, nr 2, s. 84-98, ISSN 1230-2392.

Проект католиько-православної унії у 1590-1596 роках, „Календар Благовіста” 2011, t. 22, s. 128-152, ISSN 1427-1389.

(współ autor Z. Kobylińska), Edycja i opracowanie naukowe pism polemicznych Kasjana Sakowicza i Piotra Mohyły. Problem badawczy, „Seminare” 2017, nr 1, s. 151-163. ISSN 1232-8766.

(współautor Z. Kobylińska), Edukacja aksjonormatywna w badaniu ładu społecznego w epoce ponowoczesnej, „Seminare” 2017, nr 2, s. 35-48, ISSN 1232-8766.

Polacy i Ukraińcy. Pojednani Ewangelią, „Edukacja Humanistyczna” 2017, nr 2, s. 23-31. ISSN, 1507-4943.

Konstantyn Ostrogski and the anti-Orthodox policy of Sigismund III Vasa, „Ostkirchliche Studien“  2018, nr 1-2(67), s. 305-324, ISSN 0030-6487.

Ewangelicko-prawosławna komunikacja społeczna na ziemiach ruskich I Rzeczpospolitej,  „Studia Religiologia” 2019, nr 2, s. 141-151, ISSN: 2084-4077

Komunikacja międzykonferencyjna w świetle mowy duchownej... (1645), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2019, nr 3, s. 21-34,
ISSN: 1232-8766


Wykaz współautorskich publikacji naukowych

M. Łesiów, M. Melnyk, O Ukrainie. Prawie wszystko…?, Olsztyn 2011, ss. 450, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, ISBN 978-83-933352-4-4.

M. Melnyk, W. Pilipowicz, Przedmowy i Dedykacje Piotra Mohyły, Olsztyn 2014, ss. 114, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM ISBN978-83-933352-3-7.

M. Melnyk, W. Pilipowicz, Unia brzeska. Wybór źródeł, Olsztyn 2016, ss.139, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM ISBN978-83-933352-7-5.

W cieniu akcji „Wisła”, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, ss. 218, Wyd. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-89559-40-1.

Aksjologiczne wyzwania współczesności, red. Z. Kobylińska, M. Melnyk, H. Skorowski Olsztyn-Warszawa 2014, ss. 199, Wyd. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW; ISBN 978-83-933352-6-8; ISBN 978-83-940879-6-8.

Przez praktykę do zawodu, red. Marek Melnyk, red. M. Melnyk, Olsztyn 2015, ss. 220, Wyd. Katedra aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, ISBN 978-83-933352-8-2.

Aksjologia społeczno-polityczna. Studia i Materiały, red. Z. Kobylińska, M. Melnyk, H. Skorowski, Warszawa 2016, ss.169,  Wyd. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, ISBN/ISSN:ISBN 978-83943996-6-1.

Artykuły w pracach zbiorowych

Geneza Unii brzeskiej w świetle prac syntetycznych w historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach, red. T. Stegner, Gdańsk 1993, Wyd. Towarzystwo Polsko-Ukraińskie w Gdańsku, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, Związek Ukraińców w Polsce , s. 60-70.

Zagadnienia soteriologiczne w świetle projekt unii katolicko-prawosławnej Konstantyna Wasyla  Ostrogskiego z 1593 r. [w] 400-lecie Unii Brzeskiej, red. A.J. Zakrzewski, J. Fałkowski, Częstochowa 1996, Wyd. WSP w Częstochowie, s. 17-36.

Książę Konstantyn Ostrogski jako prekursor współczesnego dialogu ekumenicznego, [w] Prawosławie, red. J. Drabina, Kraków 1996, Wyd. UJ, s. 41-59.

Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantyna Ostrogskiego, „Polska-Ukraina, 1000 lat sąsiedztwa” t. 4, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 97-142 ISSN 0867-1060

Idea dialogu prawosławno-katolickiego w myśli humanistów polskich, [w] Harmonijne współdziałanie kultur Wschodu i Zachodu na  Ukrainie, red. W. Mokry, Wyd. Szwajpolt Fiol, U. J., Kraków 2000, s. 33-42. ISBN 83-911205-8-9.

Wkład Piotra Mohyły w katolicko-prawosławny  dialog ekumenicznym, [w] Ukraińscy i polscy orędownicy współistnienia duchowych tradycji Wschodu i Zachodu , red. W. Mokry, Wyd. Szwajpolt Fiol, U. J., Kraków 2000, s. 51-77. ISBN 83-911205-8-9.

Konfrontacja islamu i prawosławia na Ukrainie, [w] Islam w Europie Wschodniej, red. W. Nowak, J.Pawlik, Olsztyn 2001, s. 41-51. ISBN 83-88125-14-1.

Chrześcijański ekskluzywizm soteriologiczny w procesie legitymizacji imperium rosyjskiego ( wybrane przykłady), [w] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 159-173.Wyd. Instytut Wschodni UAM

Integracja Ukrainy z Europą Zachodnią. Katalog problemów, [w] Dialog i  Integracja, red. B. Fijałkowska ,  A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 345-453.

Kościół greckokatolicki w Rosji w historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Rosja i Europa, red. J. Sobczak, Olsztyn 2003, wyd. UWM,  s. 234-246. ISBN 83-7299-187-1.

Rola Kościoła greckokatolickiego w rozwoju ukraińskiej świadomości narodowej w świetle historiografii polskiej po 1945 roku, [w] Etniczność i Religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003, Wyd. Uniwersytetu  A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 156-168.

Biskup Grzegorz Łakota – wierność w  obliczu katastrofy, [w] Prorocy wielcy i mniejsi, red. C. Napiórkowski, Lublin 2003, Wyd. KUL, s. 234-243.


Prawosławna antropologia soteriologiczna, [w] Księga pamiątkowa ku czci Profesora, W. Pawluczuka, red. E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004, Wydział Historyczno-Hymanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Socjologii, s. 157-178. ISBN 83-87881-33-3


Dążenia ekumeniczne w stosunku Polsko-Ukraińskich na Wołyniu na przykładzie Konstantyna Ostrogskiego i Melecjusza Smotryckiego, [w] Ukraino-Polonica, Київ-Житомир 2004, s. 7-20. ISBN 966-638-162-1

Rola Kościoła greckokatolickiego w dialogu i pojednaniu polsko-ukraińskim po 2001 roku, [w] Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, red. M. Giegrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Szczecin 2005, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 145-156.

Myśl społeczno-polityczna Piotra Mohyły, [w] Українсьука Культура XVII ст., red. Л. Довга, Н. Яковенко, Киів 2005, s. 124-132.

Синтезоване опрацювання історії греко-католицької Церкви в пoльськiй iстoрioгрaфiї (1945-1989), [w]  Studia Politologiczne 2006, nr 2, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, s. 234-248. ISBN 83-85599-05-6

Православнa Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили, [w:] Православ”я-наука-суслільство: питання взаємодії, red. К. Крайний, Київ 2007,Wyd. Feniks, s. 10-15. ISBN: 978-966-651-449-6

Religijny wymiar ugody w Hadziaczu. Spojrzenie wstecz, [w:] W kręgu Hadziacza A.D. 1658, red. P. Borek, Kraków 2008, s.235-249, Wyd. Collegium Columbinum ISBN 978-83-89973-91-7.

Problem badań nad dialogiem i pojednaniem polsko-ukraińskim, [w:] W cieniu akcji Wisła, red. Marek Melnyk, Olsztyn 2008, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 99-120. ISBN: 978-83-89559-35-7.

Geneza pierwszego prawosławnego katechizmu z 1645 roku, [w:] Ars Educandi. Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice 2009, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s. 219-232, ISSN 2080-7112, ISBN978-83-89032-34-8.

Sześćdziesiąt lat obecności społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach, [w:] Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, red. B. Gaziński, Olsztyn 2009, Instytut Nauk Politycznych UWM, s. 80-89. ISBN 978-83-89-559-35-7.

Aktywność polityczna społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach, [w:] Polityczne wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska, D. Scholze, Kraków 2009, Wyd. Dante, s. 206-217, ISBN 978-83-929094-1-5.

Antyprawosławne stereotypy w jezuickiej literaturze polemicznej w Rzeczpospolitej XVI wieku, [w:] „Polonistyka” 2009, red. A. Kiklewicz, S. Vaznik, Mińsk 2010, s. 307-324, Wyd. Medysont, ISBN 978-985-6887-72-0.

Korespondencja między Konstantynem Ostrogskim a Hipacym Pociejem (1593-1595) [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej , t. 1, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 87-122, Wyd. Collegium Columbinum, ISSN 1895-6076, ISBN 978-83-7624-049-7.

Andrzej Szeptycki w polskiej historiografii w okresie PRL, [w:] Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo metropolity A. Szeptyckiego (1865-1944), red. A.R. Szeptycki, Warszawa – Wrocław 2011, Wyd. Kolegium Europy Wschodniej, s. 243-252, ISBN 978-83-61-617-86-0.

Dążenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku, [w] Церква-наука-суслільство: питання взаємодії, Київ 2011, red. К. Крайний, s. 87-93, (materiały konferencyjne, brak ISBN).

Вступ, [w:] М. Лесів, Про прочитані книжки та їх авторів, red. W. Pilipowicz, Przemyśl 2012, Wyd. Ukraiński Narodowy Dom w Przemyślu, s. 7-27, ISBN 978-83-931753-1-4.

Kanoniczne terytorium Cerkwi prawosławnej. Współczesność i historia, [w:] Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej, red. A. Jucewicz SVD, Pieniężno 2012, s. 249-264, Wyd. Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, ISBN: 978-83-928265-83.

Chrzest-sakrament jedności chrześcijańskiej na pograniczu polsko-ukraińskim XVI-XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunku Rzeczpospolitej ze Stolica Apostolską, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 709-728, Wyd. Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy, ISBN 978-83-927505-2-3.

Ekumeniczna interpretacja Unii Brzeskiej [w:] O Ekumenizmie w Roku Wiary, red. ks. Piotr Kantyka, Piotr Kopiec, ks. Marcin Składanowski, t. 15: Teologia w Dialogu, Wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 381- 390, ISBN 978-83-7702-755-4.

Profesor Michał Łesiów- ukraiński uczony w Polsce, [w:] Europejskie doświadczenie mniejszości narodowych i etnicznych, red. A. Chodubski, L. Ozadarskiej, Warszawa  2013, Wyd. Prasa i Książka, s. 221-235, ISBN 978-83-62744-45-9.

Unia brzeska-między mitem a rzeczywistością, [w:] Światło wschodu w przestrzeni gotyku, red. K. Pasławsaka-Iwanczewska, Górowo Iławeckie 2013, s. 29-46, Wyd. Parafia greckokatolicka w Górowie Iławeckim, ISBN 978-83-935503-0-2.

Katolicko-prawosławny spór o czas, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 9, red. D. Gil, M. Kuczyńska, Kraków 2014, s. 99-117, Wyd. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Jagielloński, ISBN 978-83-64028-57-1.

[Emilia Janowska współautor] Ukraińska literatura religijno-polemiczna 2. Połowy XVI wieku, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków, red. W. Mokry, Kraków 2015, Wyd. „Szwajpolt Fiol”, s. 353-380, ISBN 978-83-62454-11-2.

Kalendarz juliański w procesie dialogu międzywyznaniowego w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego (koniec XVI wieku), [w:] Tożsamość na styku kultur. Tapatybė kultūrų sankritoje, t. 3, red. I. Masojc, H. Sokołowska, Vilnius 2016, wyd. Litewski Uniwersytet Edukologiczny, s. 372-381.  ISSN 2335-7061, ISBN 978-609-471-058-2, ISBN 978-609-471-059-9

Rola kościoła greckokatolickiego w rozwoju kultury ukraińskiej na Warmii i Mazurach, [w:] Kultura Ukraińców na Warmii i Mazurach: tradycja i współczesność: (studium etnologiczno-kulturowe), red. Yaroslava Konieva, Wyd. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Olsztyn 2016, s. 49-89, ISBN 978-83-935677-5-1.

Deklaracje o pojednaniu polsko-ukraińskim: próba dialogu pamięci? [w:] Aksjologia społeczno-polityczna : studia i materiały, red. Zdzisława Kobylińska, Marek Melnyk, Henryk Skorowski, Warszawa 2016, Wyd. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 187-207, ISBN: 978-83-943996-6-5.

Idea patriarchatu na ziemiach ruskich I Rzeczpospolitej. Historia i Współczesność, w: Rozdroża. Europa Środkowa i Wschodnia w refleksjach humanistów, Tom III, Częstochowa-Humań-Poznań 2016, red. nauk.: R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec, Wyd.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, s. 149-168, ISBN: 978-83-947379-2-4.

M. Melnyk, Henryk Cirut. Między sacrum i profanum, w: Profesorului Consantin Geambasu la 70 de ani, red. M. Ilie, Bucuresti 2018, s. 287-291, Wyd.: Paideia, ISBN 978-606-748-257-7

Stypendia i staże naukowe

2003-2007 – projekt badawczy w ramach konkursu na realizację Projektu Badawczego Zamawianego pt. „Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie (kierownik zespołu badawczego „Dążenia ekumeniczne na pograniczu polsko-ukraińskim. Historia i współczesność”).

2008 – kwerenda na Ukrainie (3 miesiące) w ramach stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2009-2011 – grant UWM na publikację książki profesorskiej.

Projekt promotorski zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pt. „Kasjan Sakowicz jako polemista religijny w Rzeczypospolitej I poł. XVII wieku”.

Projekt promotorski zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pt. „Kult św. mira w procesie autokefalizacji Kościoła prawosławnego w Polsce”, 2009-2010.

2012-2015 – udział jako wykonawca w projekcie dr Jarosławy Koniewy „Kultura Ukraińców na Warmii i Mazurach: tradycja i współczesność (studium etnograficzno-kulturowe)” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

2013-2015 – udział jako wykonawca współuczestniczący w projekcie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, „Kultura I Rzeczypospolitej od XV do XVIII wieku w relacjach z Europą”. Moje zadanie badawcze brzmi „Ruś polsko-litewska między Konstantynopolem, Rzymem a Moskwą”.

2015 – udział (wykonawca) w projekcie badawczo-rozwojowym „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” nr DOBR/ 0075/R/ID2/2013/03 nr WPIA/MPJ/68/2015 w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencje naukowe

2007

1) 24-25.05.2007 r., Kijów, Ukraina, Muzeum Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, „Prawosławie –nauka – społeczeństwo: problem współistnienia”, referat: Kościół unicki w historiografii PRL.

2) 19-21.09.2007 r., Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, „Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju”, referat: Kościół prawosławny wobec przemian demokratycznych w państwach postradzieckich.

3) 12.10.2007 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, „Ukraińcy w Polsce 60 lat po akcji Wisła”, referat: Ukraińcy w Polsce – 60 lat zmagań z asymilacją.

4) 20-21.10.2007 r., Kijów, Ukraina, Uniwersytet Kijowsko-Mohylańska Akademia, „Etyka ojców kościoła w myśli teologicznej epoki reform”, referat: Problematyka antropologiczna w homiletyce Piotra Mohyły.

5) 24-25.10.2007 r., Lwów, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, „Wśród źródeł ukraińskiego baroku: H. Smorycki, M. Smotrycki, K.T. Stawrowiecki”, referat: Problem zbawienia w pismach Melecjusza Smotryckiego.


2008

1) 27-29.10.2008 r., Pobierowo, Uniwersytet Szczeciński, „Polityczny wymiar etniczności”, referat: Aktywność polityczna Ukraińców w Polsce.


2009

1) 20-21.04.2009 r., Toruń, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, „XVI Forum Gospodarcze”, udział w dyskusji w ramach Okrągłego Stołu Polska-Wschód.

2) 26-27.06.2009, Górowo Iławeckie, Związek Ukraińców w Polsce, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, „Kultura ukraińska na Warmii i Mazurach”, referat: Ukraińska tożsamość kulturowa.

3) 7-8.10.2019, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej”, referat: Korespondencja K. Ostrogskiego z Hipacym Pociejem w latach 1593-1595.

4) 22-24.10.2009 r., Moskwa, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, „Rosja i Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia”, referat: Obrona prawosławia w utworach Stanisława Orzechowskiego.


2010

1) 13-14.04.2010, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje kardynała Stefana Wyszyńskiego”, referat: Kościół katolicki w Polsce w procesie dialogu polsko-ukraińskiego.

2) 30.05.-2.06.2010, Olecko, Uniwersytet w Białymstoku, „Edukacja międzykulturowa-dokonania i perspektywy”, referat: Dialog ekumeniczny w procesie pojednania polsko-ukraińskiego.

3) 19-20.10.2010 r., Łódź, Uniwersytet Łódzki, „Sąsiedztwo i pogranicza. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości”, referat: Dialog ekumeniczny na pograniczu polsko-ukraińskim.

4) 9-10.06.2010, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, „Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog”, referat: Aksjologiczne podstawy dialogu polsko-ukraińskiego.

5) 18-19.11.2010 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński, „Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w XI-XX wieku”, referat: Piotr Mohyła jako archimandryta Ławry Kijowsko-Pieczerskiej.


2011

1) 22-24.05.2011 r., Humań, Ukraina, Uniwersytet Pedagogiczny, „Współpraca polsko-ukraińska”, referat: „Dialog polsko-ukraiński po 1990 roku”.

2) 25-27.05.2011 r., Kijów, Ukraina, Muzeum Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, Instytut Archeologii narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijowska Akademia Duchowna, „Prawosławie – nauka – społeczeństwo: problem współistnienia”, referat: Tendencje ekumeniczne na ziemiach ukraińskich w drugiej połowie XVI wieku.

3) 20-22.10.2011 r., Lwów, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, „Lwowska bracka szkoła: teksty i konteksty”, referat: Szkoła bractwa lwowskiego w polskich badaniach naukowych.


2012

1) 12.05.2012 r., Górowo Iławeckie, Parafia greckokatolicka w Górowie Iławeckim, „Światło Wschodu w przestrzeni gotyku”, referat: Unia brzeska – fakty i mity.

2) 21.05.2012 r., Olsztyn, Forum Dialogu Publicznego, „Edukacja romska – współczesne wyzwania”, prowadzenie panelu Edukacja romska w świetle badań i programów.

3) 15.06.2012 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, „Dojrzała dorosłość i jej prawa-wielość perspektyw, referat: Człowiek stary wobec cierpienia w tradycji religijnej chrześcijaństwa.

4) 19-20.11.2012 r., Kraków, „Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków”, Katedra Ukrainoznawstwa Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Ukraińska literatura polemiczna XVI wieku.

5) 30.11.2012 r., Warszawa, „Dokąd zmierza Ukraina?”, Fundacja Batorego, udział bierny.


2013

1) 19-20.03.2013 r., Grodno, Białoruś – udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „ТехноОБРАЗ 2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования”, referat: „Ks. Stanisław Orzechowski wobec prawosławia ”.

2) 15-18.08.05.2013 r., Wilno-Mińsk, Litwa, Białoruś, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, „Edukacja międzykulturowa”, referat: Edukacja międzykulturowa w Polsce.

3) 11.06.2013 r., Olsztyn, „Aksjologiczne podstawy edukacji międzykulturowej”. (sympozjum naukowe), Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, referat: Perspektywy aksjologii religijnej w edukacji międzykulturowej.

4) 10-12.11.2013 r., Wilno, Litwa – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kościół greckokatolicki w dziejach Litwy” zorganizowanej przez Katedrę Aksjologicznych Podstaw edukacji UWM i Ośrodek Naukowy oo. Bazylianów w przy klasztorze św. Trójcy w Wilnie, referat: „ Specyfika kulturowa prawosławia na ziemiach litewskich”.

5) 25.11.2013, Olsztyn, Forum Dialogu Publicznego, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, „Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych”, referat: Wartości sakralne w kulturze ukraińskiej w Polsce.

6) 21.10.2013, Lublin, Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Jeden Pan – Jedna Wiara. O ekumenizmie w roku wiary”, referat: Reinterpretacja ekumeniczna unii brzeskiej.


2014

1) Nowy Sącz, 16–18 czerwca 2014 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, „Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwołania współczesne [w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa]”, referat: Próby dialogu katolicko-prawosławnego na ziemiach województwa ruskiego

2) Wilno, 16-17.10.2014, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, „Tożsamość na styku kultur”, referat: Dialog wyznaniowy w Wilnie.

3) Warszawa, 2.12.2014, Pedagogium WSNS, „Euromigracje mity, półprawdy, prawdy", Pedagogium WSNS, głos w dyskusji.

4) Olsztyn, 4.12.2014, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, „Aksjologia edukacji międzykulturowej i religijnej”, referat: Aksjologia dialogu katolicko-prawosławnego.

5) Olsztyn, 23.10.2014 r., Fundacja im. R Luksemburg, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Rola partycypacji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki krajowej. Doświadczenia i perspektywy”, referat: Aksjologia aktywności społecznej Ukraińców na Warmii i Mazurach


2015

1) Poznań, 17-18.04.2015 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „VI Ogólnopolska konferencja naukowa Religia w czasie i przestrzeni”, referat: Idea patriarchatu na ziemiach ruskich I Rzeczpospolitej.

2) Warszawa, 20.05. 2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Dialog pamięci. Jawność i ograniczenia w dialogu międzykulturowym”, referat: „Polacy-Ukraińcy. Czego nie chcą pamiętać?

3) Olsztyn, 24-25.04.2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, „W rytmie zegara. Interpretacje”, referat: Problem kalendarza w katolicko-prawosławnej literaturze polemicznej.

4) Gietrzwałd, 15-16.05.2015, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, „System wychowawczy św. Jana Bosko: w 200-lecie urodzin jego twórcy-aktualne wyzwania”, komitet organizacyjny, głos w dyskusji.

5) Kraków 27-29.05.2015, „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury UJ, Instytutem Filozofii UJ, Instytutem Europeistyki UJ, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Uniwersytetu w Bukareszcie, referat: Rola Kościoła greckokatolickiego w zachowaniu ukraińskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.    

6) Gdynia 17-20.06.2015, „IV Międzynarodowy kongres religioznawczy: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata”, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Akademia Marynarki wojennej w Gdyni, referat: Religijny wymiar aksjologii dialogu polsko-ukraińskiego.

7) Nowy Sącz 22-24.06.2015, III Galicyjskie Spotkania Slawistyczne. Konflikty zbrojne i ideologiczne w dawnym piśmiennictwie Słowian oraz ich echa w nowszej kulturze, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, referat: Aksjologia sporu Kasjana Sakowicza i Piotra Mohyły.

8) Poznań 15-19.09.2015, „X Polski Zjazd Filozoficzny”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, głos w dyskusji.

9) Warszawa, 5.10.2015, „Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie. Dialog pamięci”, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, referat: „Aksjologia dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”.

10) Warszawa, 3-4.12.2015, „Jan Paweł II i idea słowiańskości”, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Warszawski, Uczestnik wraz z prof. E. Mironowiczem w dyskusji panelowej pt. Między Kościołem rzymskim a prawosławiem – doświadczenia słowiańskie.


2016

1. Ełk, 29-30.05.2016, „Aksjologia życia społeczno-polityczego w Polsce”, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, referat: „Aksjologia stosunków polsko-ukraińskich”.

2. Nowy Sącz, 22-24.06.2016, IV Galicyjskie Spotkania Slawistyczne, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, referat: Szkoła bractwa cerkiewnego we Lwowie w historiografii polskiej”.

3. Ostróg, 23-24.09.2016, „IV Ostrogskie Naukowe Wykłady”, Akademia w Ostrogu, Centrum Badań nad Dziedzictwem Książąt Ostrogskich, referat: „Antropologiczna refleksja w tekstach Konstantyna Ostrogskiego”.

4. Lwów, 23.09.2016, „450-lecie wydania Trebnika Piotra Mohyły”, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, referat: „Sakrament Chrztu w Trebniku Piotra Mohyły”.

5. Olsztyn, 21.10.2016, „Edukacja transkulturowa w procesie dialogu polsko-ukraińskiego”, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, Uniwersytet Pedagogiczny w Humaniu, referat: „Aksjologia edukacji trans kulturowej. Doświadczenie polsko-ukraińskie”.


2017

1. Kościół greckokatolicki w procesie dialogu polsko-ukraińskiego, Słupsk, Ośrodek Kultury Ukraińskiej,  3.12.2017 r., referat: „Wartości chrześcijańskie w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”.

2. Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń, Kraków, PAU, 23–24.11.2017 r., referat: „Religijny wymiar integracji Ukrainy z Unia Europejską”.

3. Debata Oksfordzka, UWM, Wydziała Prawa i Administracji, Fundację Forum Dialogu Publicznego, 14.12. 2017 r, referat: „Dialog międzykulturowy jako podstawa pokojowej współpracy państw”.

4. IX Warsztaty Akademickie UKRAINA – BLISKA I DALEKA, Muzeum II Wojny Światowej, 4-5.12.2017 r., referat: „Religijny wymiar stosunków polsko-ukraińskich”.

5. Reformacja w Prusach, Ośrodek Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego, Olsztyn, 19-20.10.2017, referat: „Dialog ewangelicko-prawosławny w I Rzeczpospolitej”.

6. Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, KAPE UWM, PISE Rzym, 10-12.10.2017 r., referat: „Aksjologia katolickich deklaracji o pojednaniu polsko-ukraińskim”.

7. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży ukraińskiej, Związek Ukraińców w Polsce, Elbląg 30.09.2017, wykład: „Ukraińska tożsamość kulturowa w Polsce”.

7. Freiheit der Untertanen, Toleranz und Zwang als Taktik in der herrschaftlichen Politik, Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 18-19.09.2017, referat: „Orthodox Magnate Kostiantyn Ostrozky and the Religious Policy of King Sigismund III Vasa (1566-1632).

8. „Czy jest możliwy dialog międzykulturowy i międzyreligijny we współczesnym świecie?”, Kaszubskie Camino, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2.09.2017 r., referat: „Dialog polsko-ukraiński”.

9. X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, 19-20.05.2017 r.


2018

1. Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 22.02.2018 r, referat: Prawda procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Między sacrum a profanum.

2. Wychowanie patriotyczne młodzieży w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Stoczek Warmiński, 18-19.05.2018 r.

3. Czy jesteśmy odpowiedzialni za Europę, Kaszubskie Camino, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łeba, 2.09.2018 r., referat: „Dialog ekumeniczny wyrazem odpowiedzialności za Europę.

4. Slaviștii în Centenarul Marii UniriSlavistica românească și dialogul culturilor 2018, Universitatea din București, 21-22.09.2018 r., Bucureșt, referat: „Szkoła prawosławnego bractwa we Lwowie w świetle historiografii polskiej”.

5. XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych, Legnica, 22-24.09.2018 r., referat: „Aksjologia małej ojczyny w przestrzeni wielkiej ojczyny”.

6. Jasna Góra w procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Historia i współczesność, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Częstochowa 13-14.12.2018 r., referat: „ Pojednanie polsko-ukraińskie w świetle millenium chrztu Rusi”.

Wykłady otwarte i odczyty

1) Giżycko, 26.06.2010, Związek Ukraińców w Polsce, konferencja popularnonaukowa  pt. „Ukraińcy w Polsce od USKT do ZUP – tradycja, kultura, tożsamość”, odczyt: Kultura duchowa społeczności ukraińskie na Mazurach.

2) 10.06.2011, Częstochowa, Częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, referat, „Dialog i pojednanie polsko-ukraińskie. Historia i współczesność”.

3) 10-13.11.2013 r., Wilno, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Proswita Olsztyn”, „Kościół greckokatolicki w dziejach Litwy”, odczyt: Unia brzeska i jej oddziaływanie na kulturę ukraińską.

4) Elbląg, 8.11.2014 r., Warsztaty Kultury Ukraińskiej dla młodzieży gimnazjalnej, Związek Ukraińców w Polsce, zajęcia warsztatowe pt. „Wartości dziedzictwa kulturowego Ukraińców w Polsce”.

5) Lublin, 23.01.2014 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Prezentacja działalności naukowej Marcina Michalaka w ramach promocji Jego Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej (Toruń 2011).

6) Olsztyn, 17.02.2014 r., wykład „Ukraina – między demokracją a państwem postsowieckim, czyli co naprawdę dzieje się na Ukrainie”.

7) Pasłęk, 1.09.2014, Biesiada kultur Wschodu, Związek Ukraińców w Polsce, referat: „Wartości dziedzictwa religijnego grekokatolików  w Polsce”.

8) Nidzica, 22.04.2015 r., konferencja popularnonaukowa  pt. Kulturotwórcza rola szkoły dawniej i dziś, wykład: „Ścieranie się wartości i ich przeobrażania w dzisiejszej edukacji kulturowej zachodzącej w rzeczywistości szkolnej”.

9) Elbląg, 8.10.2015, Warsztaty Kultury Ukraińskiej dla młodzieży gimnazjalnej Warmii i Mazur, Związek Ukraińców w Polsce, wykład: „Wartości dziedzictwa kulturowego Ukraińców w Polsce”.

10) Olsztyn, 2.02.2017, dyskusja „Czy Polska powinna wspierać Ukrainę?”,  „Książnica Polska”, Redakcja miesięcznika „Debata”.

11) Częstochowa, 11.04.2017 r., Wolna Wszechnica Historyczna, Częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, wykład „Świat wartości w historii stosunków polsko-ukraińskich (dialog i pojednanie polsko-ukraińskie 1987-2017)".

12) Olsztyn, 23.04.2017 r., Związek Ukraińców w Polsce, Wykład „Cmentarze greckokatolickie na terenach, z których wysiedlono Ukraińców w 1947 roku”.

13) Olsztyn, 14.04.2018 r., Organizacja i prowadzenie konferencji z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Ekonomia społeczna przyjazna seniorom”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Warmii i Mazur, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

14)  Dąbrowica-Lublin, 11.06.2018 r., udział w debacie w ramach obchodów 100-lecia KUL  nt. „Rola KUL w poszukiwaniach tożsamości eklezjalnej greko-katolików”.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

- „Centrum Europy Wschodniej” UWM  (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020),

- „Przegląd Wschodnioeuropejski”,

- Międzynarodowe Centrum Dialogu Miedzykulturowego i Międzyreligijnego” UKSW (2015-2020)

- Kolegium redakcyjne, serii monografii naukowych „Fontes Slavia Orthodoxa”, poświęconych historii i kulturze prawosławia w krajach słowiańskich oraz językowi cerkiewnosłowiańskiemu. Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Centrum Badań nad Językiem Cerkiewnosłowiańskim Rosyjskiej Akademii Nauk,

- Zeszyty Naukowe „Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego” UKSW,

- Rada Naukowa ds. Regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

1) Kierownik projektu realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki pt. „Przez praktykę do zawodu” w latach 2012-2015, koordynowanego i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) Rada Naukowa ds. Regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich:

1) mgr Roman Płoński, pt. „Święcenie mira w procesie autokefalizacji Kościołów prawosławnych. Historia i współczesność” (18.11.2010, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa),

2) mgr Emilia Janowska, pt. „Kasjan Sakowicz jako polemista religijny w Rzeczypospolitej I połowy XVII wieku” (21.12.2011, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa).

Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:

1) Спроби  діалогу між грекокатоликами і православними у 1623-1629 рр. „Календар Благовіста” 2008, t. 20, s. 170-182.

2) Wspólna nadzieja zbawienia, „Grekokatolicy” 2010, nr 1, s. 26-29. ISSN 2081-402X.

3) ПРОЕКТ КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНОЇ УНІЇ У 1590-1595 РОКАХ, „Календар Благовіста” 2011, t. 22,  s. 128-152.  ISSN 1427-1389.

4) O unii brzeskiej bez apologetyki…, „Grekokatolicy” 2011, nr 2, s. 17-25. ISSN 2081-402X.

5) Unia brzeska – między mitem a rzeczywistością, [w:] Światło wschodu w przestrzeni gotyku, red. K. Pasławska-Iwanczewska, Górowo Iławeckie 2013, s. 29-46, Wyd. Parafia greckokatolicka w Górowie Iławeckim. ISBN 978-83-935503-0-2.

6) Sztuka widzenia, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2016, nr 6-7.

7) Dyptych Warmiński Henryka Ciruta, „Debta” 2017, nr 10.

8)  „Dendroformy” Henryka Ciruta, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2017, nr 6-7, s. 33.

9) Rzymskie spotkanie, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 41, s. 48-50.

10) „Tryptyk Warmiński” Henryka Ciruta, [w:] Trypyk Warmiński, Olsztyn 2018, Wyd. CIRUT Tdesign, s. 3-9, ISBN 978-83-950181-0-7.

11) Z Jasnej Góry wyszło w świat pojednanie polsko-ukraińskie, Katolicka Agencja Informacyjna, 10 grudnia 2018, https://ekai.pl/z-jasnej-gory-wyszlo-w-swiat-pojednanie-polsko-ukrainskie/.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl