• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rada Konsultacyjna przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

26.01.2010 r. na zebraniu pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dyrektor Instytutu zaproponował powołanie Rady Konsultacyjnej składającej się z przedstawicieli olsztyńskich mediów.

28.09.2010 r. Rada Wydziału Humanistycznego pozytywnie przyjęła wniosek Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – prof. Andrzeja Staniszewskiego w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wraz z wewnętrznym regulaminem.

Skład Rady Konsultacyjnej:

 1. Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Radio Olsztyn S.A.
 2. Dyrektor Ośrodka TVP Olsztyn, Redaktor Naczelny
 3. Dyrektor Zarządzający Biurem Eurozet w Olsztyn
 4. Redaktor Naczelny, Olsztyńska Redakcja „Gazety Wyborczej”
 5. Dyrektor Radia Plus Olsztyn
 6. Prezes Zarządu Edytor Sp. z o.o. „Gazeta Olsztyńska”
 7. Redaktor Naczelna Radia UWM FM
 8. Kierownik Biura ds. Mediów i Promocji, UWM Olsztyn
 9. Mariola Marczak, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 10. Renata Rozbicka, Prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału Humanistycznego
 11. Urszula Doliwa


 R E G U L A M I N

Rady Konsultacyjnej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Postanowienia ogólne

Rada Konsultacyjna przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjno-doradczym dla Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zwanego dalej „Instytutem” w sprawach programowych o charakterze doraźnym i perspektywicznym związanych bezpośrednio z rozwojem Instytutu.

Cele i sposoby działania

Do zakresu działania Rady należy doradztwo, w szczególności w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku. Rada ma charakter społeczny. W jej skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych mediów olsztyńskich, których zakres oddziaływania obejmuje także region Warmii i Mazur.

Członkowie

Radę powołuje Rada Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej po zasięgnięciu opinii pracowników Instytutu. Rada powoływana jest na okres dwóch lat. Rada Instytutu może odwołać członka Rady przed upływem jego kadencji, jeżeli nie uczestniczy w pracach Rady.

Tryb działania

Rada opracowuje propozycje podczas kolejnych posiedzeń i podczas spotkań z pracownikami Instytutu. Rada może, po zasięgnięciu opinii dyrektora Instytutu, organizować spotkania ze studentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej mające na celu zapoznanie ich ze specyfiką lokalnego rynku medialnego i oczekiwaniami pracodawców.

Struktura i organizacja pracy

Posiedzenia są protokołowane.
Protokół zawiera:
a) numer kolejny protokołu,
b) datę i miejsce posiedzenia,
c) listę obecności potwierdzoną podpisami uczestników,
d) porządek obrad,
e) opis przebiegu posiedzenia,
Dokumenty rady podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl