Budowa Laboratorium Drogownictwa


Wizualizacja elewacji Laboratorium Drogownictwa

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa. Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu nowego budynku zlokalizowanego w Olsztynie oraz na wyposażeniu pracowni wchodzących w skład laboratorium. Budynek przeznaczony na laboratorium drogownictwa zostanie wybudowany na graniczącej z ulicą Heweliusza 4 działce nr 15/16, obręb ewidencyjny 55
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Beneficjentem jest Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Projekt i wykonanie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie