Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007 -2013 przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:


Rewitalizacja obiektów powojskowych
przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Oś priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Zakup sprzętu aparaturowego
na potrzeby realizacji badań w zakresie
cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Wyposażenie w sprzęt aparaturowy
Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych
i Technologii Budownictwa

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Projekt: Marcin Foss