Pomoc materialna

Do przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2017/2018 stosuje się  Zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z  dnia 26 września 2018 roku w sprawie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Tekst ujednolicony: tutaj

W ramach pomocy materialnej każdy uczestnik studiów doktoranckich UWM w Olsztynie może ubiegać się o świadczenia w formie:

Stypendium socjalnego – może je otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – pod uwagę brana jest miesięczna wysokość dochodu na jedna osobę w rodzinie doktoranta

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – otrzymuje doktorant na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy urząd

Stypendium dla najlepszych doktorantów – na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Zapomogi – jest to doraźna forma pomocy, przyznawana do dwóch razy w roku akademickim, tym doktorantom, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

***

Wnioski o wszystkie formy świadczeń pomocy materialnej należy składać przez system USOSweb!!!

***

Do pobrania oświadczenia:

stypendium socjalne

stypendium dla najlepszych doktorantów