Pomoc materialna

!! UWAGA !!


W ZWIĄZKU Z BRAKIEM URUCHOMIONYCH WNIOSKÓW W SYSTEMIE USOS TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROŚBĘ RSD ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 17.1O.2022 R. Zgodnie z art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669, ze zm.) stanowiącym, że od dnia 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1. 

Do przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2021/2022 stosuje się Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

W ramach pomocy materialnej każdy uczestnik studiów doktoranckich UWM w Olsztynie może ubiegać się o świadczenia w formie:

Stypendium socjalnego – może je otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – pod uwagę brana jest miesięczna wysokość dochodu na jedna osobę w rodzinie doktoranta. Wnioski składa się do 10-tego dnia danego miesiąca.

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – otrzymuje doktorant na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy urząd

Stypendium Rektora (składa się do 15.10) – Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił jeden z następujących warunków:

  1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich i uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,

  2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

  3) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Zapomogi – jest to doraźna forma pomocy, przyznawana do dwóch razy w roku akademickim, tym doktorantom, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

***

Wnioski o wszystkie formy świadczeń pomocy materialnej należy składać przez system USOSweb!!!

***

Do pobrania oświadczenia:

Stypendium socjalne i Stypendium Rektora