Zebranie wyborcze w dniu 9.04.2020 r.

Komunikat nr 5/2020

Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Wydany na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 188 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz §2 ust. 16 pkt. 4 Uchwały NR 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w związku z §1 ust. 3 Uchwały nr 7/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej ws. podjęcia zawieszonych procedur wyborczych oraz wznowienia biegu terminów kalendarza wyborczego ustalonego Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu prac wyborczych zatwierdzonego uchwałą Senatu UWM nr 655 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024, zwołuje się Zebranie Wyborcze w sprawie wyboru Elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona doktorantów na dzień 9 kwietnia 2020 roku. Zebranie wyborcze odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uczelniana Komisja Wyborcza w porozumieniu z Władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapewni odpowiednie środki techniczne umożliwiające udział wszystkich doktorantów Uczelni, prezentację kandydatów i zadawanie pytań, a także przeprowadzenie w pełni tajnego i anonmiowego głosowania nad kandydatami.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyboru elektora z grona doktorantów dokonuje sie spośród przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów. 

Prezydium Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dalszym komunikacie przedstawi niezbędne informacje organizacyjne, pozwalające odpowiednio przygotować się do udziału w zebraniu wyborczym. 

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                                                                                                                                                                                                                                    mgr Jakub Goerick