dr hab. JOANNA MARIA GARBULA, prof. UWM,

kierownik Katedry Dydaktyki i Historii Wychowania

 

 

 

Więcej zdjęć:

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat rodziny", 23 maja 2012 r.

Dzień Uniwersytecki "Tajemnice codzienności Kortowa", 27 września 2012 r.

Konferencja Naukowa "Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych", 26 marca 2015 r.

 

BIOGRAFIA ZAWODOWA

 • Praca magisterska: Wpływ warunków życia rodzinnego na proces nauki własnej ucznia (na podstawie wybranych szkół w gminie Dywity).

 • Praca doktorska: Zależność rozwoju języka dziecka od treści i organizacji zabaw w przedszkolu.

 • Praca habilitacyjna: Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne kształcenie historii rodzinnych.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • Instytut Programów Szkolnych w Warszawie.

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 • Wykładowca przedmiotów: dydaktyka ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja regionalna, historia i kultura regionu na różnych formach kształcenia.

 • Promotor prac magisterskich i licencjackich; praca magisterska (Joanna Roszkowskiej  Tolerancja i akceptacja dzieci niepełnosprawnych), zajęła III miejsce w konkursie ogólnopolskim na najlepszą pracę magisterską zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Uczestnik programów międzynarodowych (Anglia, Dania, Niemcy) i międzynarodowych konferencjach naukowych (Lund - Szwecja, Hajdúböszörmenyben - Węgry, Helsinki - Finlandia,  Londyn, Glasgow – Anglia, Soleczniki - Litwa ).

 • Współpraca z Wydawnictwem Nasza Księgarnia i Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi zarówno jako autorka (I nagroda w konkursie), jak i recenzent prac.

 • Działalność organizacyjna i edukacyjna na rzecz środowiska dziecięcego, nauczycielskiego i lokalnego.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE

 • dociekania naukowe wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako nauki,

 • badania nad językiem i zabawami dziecka,

 • problematyka kształtowania pojęć matematycznych,

 • studia teoretyczne i badania związane z tradycją historyczną,

 • studia teoretyczne i badania dotyczące mikrohistorii – inne odczytanie historii i inna szkolna edukacja historyczna na poziomie kształcenia początkowego.

DOROBEK (wybór)

                                                                                                            

MONOGRAFIE

 

1. J. Garbula-Orzechowska, Zabawy a rozwój języka dziecka. Olsztyn 1992, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 75.

2. J. Garbula-Orzechowska, Wiedza historyczna w klasach początkowych. Toruń 2002, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s.187.

3. J. M. Garbula, Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych. Olsztyn 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 350.

4. J. M. Garbula (red.), Mikrohistoria Kortowa. Konteksty - refleksje - narracje, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.

5. Die Olsztyner Akademische Seelsorge in Kortowo, (w:) J. M. Garbula (red.), Kortowos Mikrogeschichte. Kontexte - Reflexionen - Narratione, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.

6. J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

7. J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

8. J. M. Garbula, Pewnego razu... Teksty narracyjne w edukacji początkowej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.

 

"Pewnego razu... Teksty narracyjne w edukacji początkowej"

"Świat rodziny.
 Perspektywa interdyscyplinarna.
Wobec wyzwań i zagrożeń"

"Świat rodziny.
 Perspektywa interdyscyplinarna.
Wobec trwania i zmiany"

"Kortowos. Mikrogeschichte. Kontexte. Reflekxionen. Narrationen"

"Mikrohistoria Kortowa. Konteksty. Refleksje. Narracje"

"Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych"

   
  "Edukacja historyczna w klasach początkowych"  

 

KSIĄŻKI EDUKACYJNE

 

1. J. Garbula-Orzechowska, K. Kamińska, Liczę sam. Jakie to proste. Matematyka dla sześciolatków. Warszawa 1994, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 48.

2. J. Garbula-Orzechowska, I ja to potrafię. Warszawa 1997, Nasza Księgarnia, s. 32.

 

WYBRANE ARTYKUŁY NAUKOWE

 

1. J. Garbula-Orzechowska; Współczesne problemy edukacji historycznej w klasach początkowych. W: H. Siwek (red.), Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki. Warszawa, Katowice 2007, Wydawnictwo WSPTWP, ss. 257-262.

2. J. Garbula-Orzechowska, Konstruowanie wiedzy historycznej uczniów za pomocą technik Freineta. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2008, nr 2(8), ss. 155-164.

3. J. Garbula-Orzechowska, Perspektywa konstruktywistyczna w dydaktyce. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 179-189.

4. J. Garbula-Orzechowska; Perspektywa postmodernistyczna w edukacji historycznej na pierwszym szczeblu nauczania. W: W. Leżańska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych. Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 353-369.

5. J. Garbula-Orzechowska, M. Kowalik-Olubińska, Przestrzenie dzieciństwa w narracjach osób dorosłych. W: J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka. Białystok 2009, Wydawnictwo TRANS HUMANA, ss. 89-108.

6. J.M. Garbula, Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji. W: H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska (red.), Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa. Warszawa 2009, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, ss. 101-117.

7. J.M. Garbula, Dzieci wobec stereotypów płci. „Forum Oświatowe” 2009, 1(40), ss. 53-69.

8. J.M. Garbula, Action research jako strategia badań jakościowych nad dziećmi i ich edukacją. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009, nr 2/10, ss. 100-108.

9. J.M. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Preschool children in the face of gender stereotypes. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/indexb.php?link=3; 11.02.2010, http://oc.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/142.pdf; 11.02.2010.

10. J.M. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Tworzenie wspólnot uczących się – od edukacji wczesnoszkolnej do społeczeństwa wiedzy. (w:) red. A. Cudowska „Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej”. Białystok 2011, Wyd. Trans Humana.

11. J.M. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Klasa szkolna jako przestrzeń uczenia się we współpracy z rówieśnikami. [w:] H. Krauze-Sikora (red.), Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością. Poznań 2011, Wyd. Naukowe UAM, ss. 155-166.

12. J.M. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Conceptualising childhood – a pluralisty of approaches and perspectives. „Problemy Wczesnej Edukacji”, Rok VI 2010, nr 2(12), s. 104-113.

13. J. Garbula-Orzechowska, M. Kowalik-Olubińska, Edukacja dziecka. Od transmisji do konstruktywizmu. [w:] E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.), Edukacja dziecka. Mity i fakty. Białystok 2010, Trans Humana, ss. 161-173.

 

RECENZJE

 

1. J.M. Garbula, recenzja numeru, Programy nauczania we wczesnej edukacji w Europie i na świecie. „Problemy Wczesnej Edukacji”, Rok VII 2011, nr 1(13), s. 7-156.

2. Ryszarda Macieja Łukaszewicza: Inna edukacja. Biografia drogi. Wrocław 2012, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.

3. Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Samotność w doświadczaniu i realizowaniu wartości. Katowice 2012, Wyd. UŚ.

4. Projekt Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS prof. zw. dr. hab. R.M. Łukaszewicza, zeszyt „DROŻDŻE DLA EDUKACJI – PROWOKOWANIE ZMIAN”.