^Powrót na góre

 • DGN

  Dział Gospodarki Nieruchomościami ul. Prawocheńskiego 4 10-719 Olsztyn

 • ADMR

  Akademicki Dom Mieszkalno - Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel.+4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl.

 • UDR

  Uniwersytecki Dom Rotacyjny ul. Benedykta Dybowskiego 7 pok. 35A 10-723 Olsztyn tel. (89) 523 39 94, tel/fax (89) 524 52 51 Specjalista mgr inż. Danuta Wiśniewska tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51, 513 191 180 e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl Referent mgr Artur Raubo tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51 e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

Zespół Gospodarki Gruntami
Zespół Gospodarki Lokalowej
Zespół Gospodarki Budynkowej
Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel. +4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl
Uniwersytecki Dom Rotacyjny
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ocena użytkowników:  / 1

Dotyczy gruntów Uczelni przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży.

W związku z procedurą regulacji stanu prawnego nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży, będących własnością Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwracam się z uprzejmą  prośbą do wszystkich zainteresowanych osób chcących dzierżawić lub wykupić ww. grunty Uczelni o składanie stosownych wniosków do Kanclerza Uniwersytetu. 

Ocena użytkowników:  / 5

                                                                                              ................ dnia  ..................


                                                                                              ....................................

                                                                                               ....................................

 

  WEZWANIE DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI

W związku z tym, iż korzysta Pan/Pani*…………………………… bez tytułu prawnego z naszej nieruchomości położonej w ………… przy ulicy …………………… składającej się z działki nr …… o obszarze ………… mkw.,  wyznaczam Panu/Pani* dwutygodniowy termin od daty otrzymania niniejszego pisma do regulacji stanu prawnego (poprzez dzierżawę lub wykup nieruchomości) w przeciwnym wypadku wzywam do wydania nieruchomości i jej opuszczenia.

UZASADNIENIE

Jako podstawę prawną żądania do wydania gruntu podaję, że zgodnie z przepisem art. 222 § 1 kodeksu cywilnego („właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”). Pana/Panią* umowa najmu wygasła, w związku z czym nie ma Pan  tytułu prawnego do władania w/w nieruchomością. Jest to wezwanie ostateczne. Po upływie tego terminu będę zmuszony podjąć kolejne kroki postępowania, a mianowicie skierować sprawę do sądu. Narazi to Pana/Panią* na dalsze koszty, zwrot opłat sądowych, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu, a w przypadku dalszej zwłoki koszty postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

 


                                                                           ………………………………………
                                                                                             podpis


* - niepotrzebne skreślić

 

 

Ocena użytkowników:  / 3

………………………....…………                                                         ……………… dnia ……………
……………………………..........…
 Wnioskodawca
…….......……………………………

………………………………………
tel.......... ………………………………
                 Adres                                                        Pan Kanclerz UWM
                                                                           dr inż. Aleksander Socha

                                                                 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

                                                                  w Olsztynie

                                                                  ul. Oczapowskiego 2

                                                                  10-719 Olsztyn
                                                                           Dział Gospodarki Nieruchomościam
i


WNIOSEK
o zbycie nieruchomości gruntowej na własność

Zwracam się o przygotowanie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w……………..............................................
Posiadającej oznaczenie geodezyjne:
- obręb ……………  działka  nr. ...........................................pow. ..............................................

Podstawa nabycia:
1. w celu poszerzenia mojej nieruchomości (poprawy warunków jej zagospodarowania), (zapewnienia dojazdu do mojej nieruchomości) położonej w .................................................................
2. Nr księgi wieczystej, nr działki, obręb nieruchomości wnioskodawcy

KW..............................................nr.....................................obr. …………………
3. Nazwisko właściciela/właścicieli* wpisanych do księgi wieczystej

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4.  Inne przyczyny bezprzetargowego nabycia:

.....................................................................................................................................................

 

 

Załączniki: mapa przedmiotowej  nieruchomości

*- niepotrzebne skreślić                                                                              .................................................
                                                                                                                                      podpis wnioskodawcy

Ocena użytkowników:  / 1

............................................................                                  Olsztyn, dnia……………………..

      imię i nazwisko wnioskodawcy

 

 

………………………………..………..

            adres zamieszkania

 

…………………………………….……

     seria i numer dowodu osobistego

 

 

…………………………………………..

                       nr telefonu

                                                                                  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

                                                                  w Olsztynie

                                                                  Dział Gospodarki Nieruchomościami

                                                                  ul. Michała Oczapowskiego 2

                                                                  10-719 Olsztyn

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Oświadczam, że w związku z chęcią wykupu części działki nr……..w  obrębie nr……..

m. Olsztyna stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania mojej działki nr ………w obrębie nr………. m. Olsztyna, pokryję całkowite koszty związane z wykonaniem podziału oraz operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury vat.

Zwracam się z prośbą o wystawienie faktury za ww. czynności na moje nazwisko.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

harmonogram prac:

1)       Podanie o wykup nieruchomości

2)       Podpisanie oświadczenia

3)       Przelew na konto UWM

4)       Uczelnia zleca prace (podział, wycenę)

5)       Uchwała Senatu w sprawie wykupu nieruchomości

6)       Podpisanie porozumienia w sprawie wykupu nieruchomości

7)       Wpłata za wykup nieruchomości

8)       Akt notarialny

Ocena użytkowników:  / 2

Zespół Gospodarki Gruntami

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 111, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-41-75; e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-4002; kod finansowy: 9040

           Specjalista

mgr inż. Tomasz Trypuz tel. +48 89 523-41-75
e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

 

Zespół Gospodarki Gruntami:


Udziela informacji w sprawie zbywania nieruchomości Uniwersytetu.

1)     zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów będących własnością lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)     przeprowadza procedurę związaną z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)     sporządza projekty umów sprzedaży lub dzierżawy gruntów,

4)     prowadzi przetargi związane ze zbyciem nieruchomości,

5)     przechowuje dokumentację związaną z zakresem swojego działania.

Strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Strony i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (*.uwm.edu.pl) używają plików cookies i podobnych technologii.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

1. Czym są pliki cookies?

To niewiekie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną intenetową. Pliki "cookies" umożliwiają m.in. dostosowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika, obsługę logowania i wyświetlania stron przeznaczonych tylko dla niego.

2. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Serwisy i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykorzystują pliki "cookies" w celach:

 • obsługi mechanizmu logowania - używamy plików cookies sesyjnych aby po zalogowaniu utrzmać sesję Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dostosowania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych UWM

Serwis internetowy Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wydawnictwo.uwm.edu.pl) wykorzytuje pliki "cookies" do obsługi koszyka zakupowego. Całkowite zablokowanie plików cookies uniemożliwi poprawne funkcjonowanie mechanizmu koszyka.

Podczas korzystania z serwisów intenetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak:

 • Google Analytics - niektóre serwisy internetowe UWM (np. strona główna www.uwm.edu.pl) korzystają z usługi Google Analytics w celu tworzenia anonimowych statystyk. Oznacza to, iż podczas odwiedzania stron internetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Google Inc. Z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności można zapoznac się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Facebook - niektóre strony internetowe UWM zwierają wtyczkę (plugin) portalu społecznościowego Facebook (przycisk "Lubię to"). Podczas korzystania z takich stron, na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Facebook Inc. jeśli jest on zalogowany w portalu społecznościowym facebook.com.

3. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies?

Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich.
Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisach intenetowych UWM (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszych serwisów, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Informacje o zmianie ustawień dla wybranych przeglądarek:

4. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Copyright © 2013. DGN  Rights Reserved.