Mapa Lokalizacji Nieruchomości

Ocena użytkowników:  / 12

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu pod nr tel. 089-523 41 75 lub 089-523 33 33

Podanie o dzierżawę

Ocena użytkowników:  / 1

………………………....…………                                                         ……………… dnia ……………
……………………………..........…
 Wnioskodawca
…….......……………………………

………………………………………
tel.......... ………………………………
                 Adres                                                        Pan Kanclerz UWM
                                                                           dr inż. Aleksander Socha

                                                                 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

                                                                  w Olsztynie

                                                                  ul. Oczapowskiego 2

                                                                  10-719 Olsztyn
                                                                           Dział Gospodarki Nieruchomościam
i


WNIOSEK
o dzierżawę nieruchomości gruntowej   

Zwracam się o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w……………..............................................
Stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, posiadającej oznaczenie geodezyjne:
- obręb ……………..…  działka  nr. ...........................................pow. dzierżawy....................................

Podstawa dzierżawy: (opisać stan zagospodarowania wskazanej działki oraz cel dzierżawy)
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Załączniki: mapa przedmiotowej  nieruchomości

                                                                           .................................................
                                                                           podpis wnioskodawcy

Nieruchomości UWM

Ocena użytkowników:  / 7

Działki budowlane UWM

Ocena użytkowników:  / 9

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie informuje, iż posiada aktualnie do sprzedaży działki budowlane jedno i wielorodzinne oraz inwestycyjne. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży pod nr tel. 89-523 41 75, 502 208 932 lub email: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Ocena użytkowników:  / 1

Dotyczy gruntów Uczelni przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży.

W związku z procedurą regulacji stanu prawnego nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży, będących własnością Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwracam się z uprzejmą  prośbą do wszystkich zainteresowanych osób chcących dzierżawić lub wykupić ww. grunty Uczelni o składanie stosownych wniosków do Kanclerza Uniwersytetu. 

Wezwanie do regulacji stanu prawnego bezumownego korzystania z nieruchomości

Ocena użytkowników:  / 5

                                                                                              ................ dnia  ..................


                                                                                              ....................................

                                                                                               ....................................

 

  WEZWANIE DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI

W związku z tym, iż korzysta Pan/Pani*…………………………… bez tytułu prawnego z naszej nieruchomości położonej w ………… przy ulicy …………………… składającej się z działki nr …… o obszarze ………… mkw.,  wyznaczam Panu/Pani* dwutygodniowy termin od daty otrzymania niniejszego pisma do regulacji stanu prawnego (poprzez dzierżawę lub wykup nieruchomości) w przeciwnym wypadku wzywam do wydania nieruchomości i jej opuszczenia.

UZASADNIENIE

Jako podstawę prawną żądania do wydania gruntu podaję, że zgodnie z przepisem art. 222 § 1 kodeksu cywilnego („właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”). Pana/Panią* umowa najmu wygasła, w związku z czym nie ma Pan  tytułu prawnego do władania w/w nieruchomością. Jest to wezwanie ostateczne. Po upływie tego terminu będę zmuszony podjąć kolejne kroki postępowania, a mianowicie skierować sprawę do sądu. Narazi to Pana/Panią* na dalsze koszty, zwrot opłat sądowych, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu, a w przypadku dalszej zwłoki koszty postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

 


                                                                           ………………………………………
                                                                                             podpis


* - niepotrzebne skreślić

 

 

Oświadczenie o pokryciu kosztów

Ocena użytkowników:  / 1

............................................................                                  Olsztyn, dnia……………………..

      imię i nazwisko wnioskodawcy

 

 

………………………………..………..

            adres zamieszkania

 

…………………………………….……

     seria i numer dowodu osobistego

 

 

…………………………………………..

                       nr telefonu

                                                                                  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

                                                                  w Olsztynie

                                                                  Dział Gospodarki Nieruchomościami

                                                                  ul. Michała Oczapowskiego 2

                                                                  10-719 Olsztyn

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Oświadczam, że w związku z chęcią wykupu części działki nr……..w  obrębie nr……..

m. Olsztyna stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania mojej działki nr ………w obrębie nr………. m. Olsztyna, pokryję całkowite koszty związane z wykonaniem podziału oraz operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury vat.

Zwracam się z prośbą o wystawienie faktury za ww. czynności na moje nazwisko.

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

harmonogram prac:

1)       Podanie o wykup nieruchomości

2)       Podpisanie oświadczenia

3)       Przelew na konto UWM

4)       Uczelnia zleca prace (podział, wycenę)

5)       Uchwała Senatu w sprawie wykupu nieruchomości

6)       Podpisanie porozumienia w sprawie wykupu nieruchomości

7)       Wpłata za wykup nieruchomości

8)       Akt notarialny

Więcej artykułów…

  1. Podanie o wykup nieruchomości
  2. Jaroty 201/14 - Usługi

Strona 1 z 2