^Powrót na góre

 • DGN

  Dział Gospodarki Nieruchomościami ul. Prawocheńskiego 4 10-719 Olsztyn

 • ADMR

  Akademicki Dom Mieszkalno - Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel.+4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl.

 • UDR

  Uniwersytecki Dom Rotacyjny ul. Benedykta Dybowskiego 7 pok. 35A 10-723 Olsztyn tel. (89) 523 39 94, tel/fax (89) 524 52 51 Specjalista mgr inż. Danuta Wiśniewska tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51, 513 191 180 e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl Referent mgr Artur Raubo tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51 e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

Zespół Gospodarki Gruntami
Zespół Gospodarki Lokalowej
Zespół Gospodarki Budynkowej
Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel. +4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl
Uniwersytecki Dom Rotacyjny
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ocena użytkowników:  / 1

Zarządzenie Nr 53/2014

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 lipca 2014 roku

 

w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu
                  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie określa zasady przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracownikom Uniwersytetu.

 

§ 2

 1. 1.        Zasoby mieszkaniowe służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wyłącznie pracowników Uniwersytetu.
 2. 2.        Przydział miejsc, lokali lub segmentów znajdujących się  w zasobach mieszkaniowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywa się z uwzględnieniem:

1)        potrzeb Uniwersytetu w zakresie zatrudniania  osób niezbędnych do właściwego funkcjonowania i rozwoju Uczelni, w tym specjalistów z odpowiedniej dziedziny,
w szczególności związanej z wprowadzeniem nowych kierunków studiów, prawa habilitowania i doktoryzowania na wydziałach i perspektywicznego rozwoju naukowego młodego pracownika,

2)        faktu zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym miejscu pracy,

3)        stażu pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

4)        sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

 1. 3.        Miejsca, lokale lub segmenty w zasobach mieszkaniowych Uniwersytetu przyznawane są w pierwszej kolejności pracownikom Uniwersytetu, którzy nie posiadają prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym:

1)        na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

2)        na podstawie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

3)        z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

4)        z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

5)        z publicznego zasobu mieszkaniowego,

6)        stanowiącym własność lub współwłasność,

      znajdującym się na terenie Miasta Olsztyna.

 

 

§ 3

 1. 1.        Wnioskodawca składa wniosek o przydział miejsca, lokalu lub segmentu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, w sekretariacie Działu Gospodarki Nieruchomościami.
 2. 2.        Do wniosku należy załączyć:

1)        oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających wspólnie zamieszkać w przydzielonym lokalu (wzór oświadczenia załącznik nr 2),

2)        oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w § 2 ust. 3 (wzór oświadczenia załącznik nr 3) w przypadku jego spełnienia.

 1. 3.        Złożone wnioski rejestrowane są według kolejności złożenia w rejestrze wniosków prowadzonym w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 1. 1.        Przydziału miejsca, lokalu lub segmentu dokonuje Prorektor ds. kadr 
  po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.
 2. 2.        Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej określa Rektor
  w drodze zarządzenia.
 3. 3.        Miejsce, lokal lub segment przydziela się pracownikowi w formie skierowania
  do zakwaterowania na czas określony.
 4. 4.        Skierowanie do zakwaterowania może zostać cofnięte przed upływem terminu,
  na który zostało wydane w przypadku:

1)        zatajenia lub podania nieprawdziwych danych będących podstawą wydania skierowania,

2)        naruszenia w sposób rażący regulaminu porządkowego,

3)        zalegania z opłatami za korzystanie z miejsca, lokalu lub segmentu za okres
2 miesięcy,

4)        zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem zajmowanego miejsca, lokalu lub segmentu,

5)        oddania miejsca, lokalu lub segmentu w jakiekolwiek prawa zależne (podnajem, poddzierżawę, użytkowanie, użyczenie itd.) osobom trzecim.

Cofnięcie skierowania jest skuteczne z dniem doręczenia decyzji  o cofnięciu.

 1. 5.        Skierowanie wygasa z dniem:

1)        złożenia rezygnacji przez osobę, która skierowanie otrzymała,

2)        rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,

3)        przejścia pracownika UWM na emeryturę,

4)        upływu terminu na jaki udzielono  skierowania.

 1. 6.        W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia skierowania pracownik zobowiązany jest do opuszczenia miejsca, lokalu lub segmentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięcia skierowania.
 2. 7.        Okres zamieszkiwania od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia skierowania traktuje się jak zamieszkiwanie bez tytułu prawnego.
 3. 8.        Przedłużenie skierowania do zakwaterowania następuje na pisemny wniosek złożony co najmniej na dwa miesiące przed upływem terminu skierowania. Do przedłużenia skierowania stosuje się odpowiednio ust 1 – 7.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 6

Realizację Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                    Rektor

 

 

                                                                               prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Ocena użytkowników:  / 4

Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny

ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn

tel. +4889 524-60-61

Specjalista

             mgr inż. Zbigniew Liminowicz

 tel. +48 89 524-60-61, 667-206-755

e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Strony i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (*.uwm.edu.pl) używają plików cookies i podobnych technologii.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

1. Czym są pliki cookies?

To niewiekie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną intenetową. Pliki "cookies" umożliwiają m.in. dostosowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika, obsługę logowania i wyświetlania stron przeznaczonych tylko dla niego.

2. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Serwisy i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykorzystują pliki "cookies" w celach:

 • obsługi mechanizmu logowania - używamy plików cookies sesyjnych aby po zalogowaniu utrzmać sesję Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dostosowania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych UWM

Serwis internetowy Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wydawnictwo.uwm.edu.pl) wykorzytuje pliki "cookies" do obsługi koszyka zakupowego. Całkowite zablokowanie plików cookies uniemożliwi poprawne funkcjonowanie mechanizmu koszyka.

Podczas korzystania z serwisów intenetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak:

 • Google Analytics - niektóre serwisy internetowe UWM (np. strona główna www.uwm.edu.pl) korzystają z usługi Google Analytics w celu tworzenia anonimowych statystyk. Oznacza to, iż podczas odwiedzania stron internetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Google Inc. Z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności można zapoznac się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Facebook - niektóre strony internetowe UWM zwierają wtyczkę (plugin) portalu społecznościowego Facebook (przycisk "Lubię to"). Podczas korzystania z takich stron, na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Facebook Inc. jeśli jest on zalogowany w portalu społecznościowym facebook.com.

3. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies?

Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich.
Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisach intenetowych UWM (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszych serwisów, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Informacje o zmianie ustawień dla wybranych przeglądarek:

4. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Copyright © 2013. DGN  Rights Reserved.