DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Uniwersytet Warmińsko Mazurski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie..

Data publikacji strony internetowej: 2000. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.2017.

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: Strona internetowa http://www.uwm.edu.pl/ spełnia wymagania w 100%

Wyniki z 05.06.20r

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
  • Nawigacja klawiaturą
  • "Czytaj stronę"
  • Zmiany Kontrastów
  • Podświetlenie linków
  • Zmiana rozmiaru tekstu
  • Zmiana odstępu między tekstami
  • Zatrzymanie animacji
  • "Czytelne czcionki"
  • Zmiana kursorra
 
Zostało wdrożone oprogramowanie UserWay - https://userway.org/ w celu podniesienia poziomu dostępności strony internetowej dla użytkowników niepełnosprawnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Wejner, webmaster@uwm.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 523-49-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie posiada mapę dostępności/utrudnień obiektów i wiele innych wskazówek: http://mapa.uwm.edu.pl/  

Projekty

Aktualnie trwa projekt "Żagiel możliwości - Model dostępności UWM w Olsztynie" 

Zadania do wykonania:

Zadanie 1. Rozwój oferty uczelni Akademickie Centrum Wsparcia
Zadanie 2. Rozwój oferty uczelni Akademia Projektowania Uniwersalnego
Zadanie 3. Wdrożenie systemowych zmian w zakresie polityki dostępności uczelni
Zadanie 4. Likwidacja barier architektonicznych
Zadanie 5. Zwiększenie dostępności studentów z niepełnosprawnością i dysfunkcjami do zasobów Bibliotecznych
Zadanie 6.  Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
Zadanie 7. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację programu na kierunku Budownictwo II stopień

Zapraszamy http://zagiel.uwm.edu.pl/