Stanisław Czachorowski, udział w konferencjach i seminariach regionalnych i ogólnopolskich

1.               

1987

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin 17-19.IX.1987,

[udział czynny]

2.      

1988

Konferencja „Pojęcie cechy w naukach biologicznych”, Poznań, 4-5 listopada 1988,

[udział bierny]

3.      

1989

Seminarium „CD ROM jako nowy nośnik informacji”, 13 kwietnia 1989, Poznań

[udział bierny]

4.      

1989

Konwersatorium z filozofii nauk przyrodniczych, Warszawa 1988-1989

[udział bierny]

5.      

1989

XIV Zjazd Hydrobiologów Polskich w Olsztynie, 18-22 września 1989

[udział czynny]

6.      

1991

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Gdańsk 2-6.IX.1991

[udział czynny]

7.      

1991

Pierwsza Otwarta Konferencja Nauczycielska na temat „Jak uczyć o ochronie środowiska?” Kraków, 14 - 16 września 1991

[udział czynny]

8.      

1991

Geoekologiczne problemy Karkonoszy, Karpacz, 11-13 października 1991

[udział czynny]

9.      

1991

II konferencja naukowo-dydaktyczna „Ekologia krajobrazu jako przedmiot badań i nauczania”, Sucha k. Klonowa w Borach  Tucholskich, 28-30 listopada 1991

[udział czynny]

10.  

1992

XV Zjazd Hydrobiologów Polskich, Gdańsk 7-10.IX.1992

[udział czynny]

11.  

1992

Kolokwium naukowe: „Znaczenie wielkości, kształtu i izolacji parków narodowych i rezerwatów przyrody dla skuteczności ochrony ich zasobów przyrodniczych”, Ojców, 8-10 września 1992

[udział czynny]

12.  

1993

Konferencja naukowa „Ekologiczne problemy drobnych zbiorników wodnych”, Olsztyn, 26 marca 1993 r.

[udział czynny]

13.         

1993

Spotkanie „Widzieć człowieka”, poświęcone problemom edukacji ekologicznej, Olsztyn-Gietrzwałd-Morąg 15-17 września 1993,

[udział czynny]

14.  

1993

I konferencja naukowa “Jeziora lobeliowe - charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona”, Poznań- Bytów, 13-16 września 1993 

[udział czynny]

15.  

1994

I Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne „Człowiek i Środowisko. Humanistyka i ekologia”, Olsztyn, 5-6 maja 1994

[udział czynny]

16.  

1994

Sesja naukowa „25 lat WSP w Olsztynie. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość”, 12 maja 1994, Olsztyn

[udział czynny]

17.  

1994

Sesja ekologiczna nt. „Ochrona Środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji województwa ostrołęckiego”, 19 maja 1994, Ostrołęka,

[udział czynny]

18.  

1994

I Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne “Struktura, funkcjonowanie i ochrona górskich ekosystemów wodnych”, 20-21 maja 1994, Zakopane,

[udział czynny]

19.  

1994

XVI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8.09.1994, Wrocław

[udział  czynny]

20.  

1994

Stan badań nad fauna Polski Północno-Wschodniej 17-18.09.1994 Olsztyn

[udział czynny]

21.  

1994

„Alternatywne strategie życia na różnych poziomach organizacji: biologicznym i kulturowym”. 22-25.09.1994 Olsztyn,

[udział czynny]

22.  

1994

„Problemy ekologii krajobrazu” (regionalna sesja wyjazdowa PTEkol, Turew, 13-14.10.1994)

[udział czynny]

23.  

1994

„Styl życia a zdrowie”, Olsztyn 28-29 XI.1994

[udział czynny]

24.  

1995

„Ochrona przyrody poza rezerwatami”, Łagów 21-22.04.1995.

[udział czynny]

25.  

1995

Polska strategia edukacji Środowiskowej, Warszawa, 30.05-1.06.1995,

[udział czynny]

26.  

1995

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 14-16.09.1995 Łódź

[udział czynny]

27.  

1995

Sympozjum „Współczesne kierunki ekologii”, Lublin 25-26.11.1995

[udział czynny]

28.  

1996

Seminarium „Edukacja ekologiczna jako ścieżka  międzyprzedmiotowa” Olsztyn, 30 marca 1996

[udział czynny]

29.  

1996

„Warsztaty Ekologiczne w Damnicy”, Damnica, 19.04.1996

[udział czynny]

30.  

1996

„Aktywność społeczna - warunki prawne i formy aktywności w społeczności Świeckiej i kościelnej”, 20-21 maja 1996, Olsztyn

[udział czynny]

31.  

1996

„III Ogólnopolskie  Warsztaty  Bentologiczne”,  12-14  września,  Lidzbark Welski

[udział czynny]

32.  

1996

„Edukacja Środowiskowa w szkole podstawowej”, Olsztyn, 17.XII,

[udział czynny]

33.  

1997

„Monitoring i indykacja w ochronie przyrody”, 4-6.04.1997, Łagów Lubuski

[udział czynny]

34.  

1997

„Dzień Ziemi w gminie Damnica”, Damnica 22 kwietnia 1997,

[udział czynny]

35.  

1997

„Lokalna Agenda 21”, Olsztyn, 25 kwietnia, 1997

[udział czynny]

36.  

1997

Polsko-niemieckie seminarium nt. “Edukacja Ekologiczna na terenie Zielonych Płuc Polski”, Jeżwałd, 9.05.1997 r.

[udział czynny]

37.  

1997

IV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Siedlce 5-7 czerwca 1997

[udział czynny]

38.  

1997

XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 8-11 września, Poznań

 

39.  

1997

„Źródła Polski - stan badań, monitoring i ochrona” 10-12 października, Olsztyn [

udział czynny]

40.  

1997

Regionalne seminarium “Edukacja ekologiczna w gminie” 11-12 grudnia Jażdżówki,

[udział czynny]

41.  

1998

Warsztaty ekologiczne, Jeziorany  maj

[udział czynny]

42.  

1998

Olsztyn, „Środowisko naturalne Warmii i Mazur - szanse i zagrożenia”, 18/06/1998,

[udział czynny]

43.  

1998

Seminarium dla jednostek badawczo-rozwojowych, placówek PAN i szkół wyższych, 23-24 Warszawa

[udział bierny]

44.  

1998

„Osiągnięcia polskiej entomologii u progu XXI wieku”, XLII Zjazd PTEntomol - 4-6 września, Poznań

[udział czynny]

45.  

1998

„Stan poznania bezkręgowców Puszczy Białowieskiej i problemy ich ochrony”, 24-25 września Białowieża

[udział czynny]

46.  

1999

„Kwidzyn na drodze zrównoważonego rozwoju”, seminarium, 6-7.05.1999,

[referat zamawiany]

47.  

1999

„Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unia Europejską”, 23-24 września 19999, Kraków,

[referat zamawiany + poster]

48.  

1999

„Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych”, Okuninka 8-9 października 1999

[poster]

49.  

1999

„Bioróżnorodność Europy Wschodniej i problemy jej ochrony”, 12-14.10.99, Olsztyn

[udział czynny, referat]

50.  

1999

„Metody waloryzacji ekosystemów – bioróżnorodność Europy Wschodniej”, 7-10 grudnia 1999, Olsztyn

[udział czynny, referat]

51.  

2000

„Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem”, Łagów 5-7 maja,

 

52.  

2000

VII ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Jeziory 25-27 maja, pt. „Fauna denna jezior”,

 

53.  

2000

„Zmiany a zmienność” Toruńskie Seminarium Ekologiczne, 23-25 czerwca,

 

54.  

2000

XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 4-8 września, Białystok,

 

55.  

2000

23-24 września, „Edukacja ekologiczna w klasach I-III”, ogólnopolska

 

56.  

2000

VI Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne pn. „Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku”, Giżycko 8-10 września,

 

57.  

2000

12-21 września 2000. Hydrobiologia. Rośliny litoralu zwierzęta z nimi związane. Mikołajki.

 

58.  

2000

29-30 Września. II Forum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Wykład zamawiany (inauguracyjny): Edukacja ekologiczna w nowej szkole.

 

59.  

2000

27-28 października 2000, Olsztyn, „Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych w edukacji ekologicznej” 3 referaty

 

60.  

2000

13.XI.2000 Giżycko. Seminarium poświęcone prezentacji nowego podręcznika do nauczania początkowego z elementami edukacji ekologicznej pn. „Żołędziakowe ABC” [referat zamawiany „Czy jest szansa na współpracę w realizacji edukacji ekologicznej w skali lokalnej”]

 

61.  

2000

6-7.12.2000 r., Ekologiczne Dni Techniki, Olsztyn

[udział bierny]

62.  

2000

Konferencja w Ełku (16-12-2000) ref.  „Czy nauczyciele przeszkadzają w reformie oświaty”

 

63.  

2001

23-01-2001, Elbląg (regionalna) „Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w klasach najmłodszych”, ref. „edukacja ekologiczna w formie i treści”

 

64.  

2001

07-02-2001 Poznań, metodyczna konferencja regionalna,

referat zamawiany

65.  

2001

24-02-2001 Libiąż I Małopolska Konferencja Ekologiczna,

referat zamawiany

66.  

2001

31-02-2001 Oświęcim, II Małopolska Konferencja Ekologiczna,

referat zamawiany

67.  

2001

16 maja 2001, Olsztyn „Fundusze strukturalne UE i przygotowanie do nich w Polsce’

[udział bierny]

68.  

2001

24-25, maja, ogólnopolska, „Edukacja Ekologiczna u progu Unii Europejskiej”, dwa referaty wprowadzające (”Edukacja ekologiczna dla Europy”, „Wspólna Europa – przekraczanie granic w umysłach, edukacji i w przyrodzie”)

dwa referaty wprowadzające

69.  

2001

28.05 – „Edukacja a problemy integracji europejskiej. Studenci na drodze do Unii” referat: „Edukacja ekologiczna dla Europy”

 

70.  

2001

07.09.2001. „polityka ekologiczna państwa w XXI wieku”, Nidzica (wykład zamawiany: Ekologizm – moda czy konieczność)

wykład zamawiany

71.  

2001

44 Zjazd polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała 14-16 września 2001.

[4 postery]

72.  

2001

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 5.X.2001 Świątki

Ref. zamawiany

73.  

2001

Sejmik ekologiczny, Orneta. 18.10.2001

Ref. zamawiany

74.  

2001

„Edukacja ekologiczna na prowincji”, Świątki-Bieniasze 20-21.10

Ref. zamawiany

75.  

2001

„Gwałt niech się gwałtem odciska? Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych”, Olsztyn, 12-14 listopada

Udział bierny

76.  

2002

Referat w Lublinie.... uzupełnić

 

77.  

2002

Warmińskie Forum Młodych Ekologów, Biskupiec, 22 kwietnia

Ref. zamawiany

78.  

2002

XXXI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Sekcja Nauk Biologicznych, zoologia

Juror, udział bierny

79.  

2002

Warsztaty terenowe Ocena błędu w badaniach faunistyczno-ekologicznych, Olsztyn-Złocieniec,4-8 czerwca 2002 r.

Udział czynny

80.  

2002

„Gospodarka łowiecka w aspekcie ochrony gatunkowej zwierząt”, 14-15 czerwca 2002 r., Sarnówek k/Iławy

Udział czynny

81.  

2002

„Struktura, funkcjonowanie oraz problemy ochrony ekosystemów wodnych Polski Północno-Wschodniej”, 21-22 czerwca, Olsztyn

3 referaty

82.  

2002

„Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków, 21-23 września, Olsztyn

Referat, 4 postery

83.  

2003

„Ekologia a rozwój regionalny”, Olsztyn 17 marca 2003.

Udział bierny

84.  

2003

XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – „Studenci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, Olsztyn 9-10 maja

Referat zamawiany

85.  

2003

„Czyste środowisko w Zjednoczonej Europie”, Olsztyn 10 maja

Referat zamawiany

86.  

2003

II Seminarium Trichopterologiczne – Dzień Chruścika, Olsztyn 11 grudnia

2 referaty

87.  

2004

Seminarium „odbiór tematów badawczych realizowanych w 2003 roku na Wydziale Biologii UWM”, 12 lutego 2004, Olsztyn

Udział bierny

88.  

2004

Natura 300, czyli jaka powinna być przyszłość europejskiej ochrony przyrody. Łagów, 2-4 kwietnia 2004 r.

Współautor dwóch posterów

89.  

2004

„Warsztaty edukacji ekologicznej” 8-9 maja, Perkoz k. Olsztynka

Ref. zamawiany

90.  

2004

V Konferencje Naukowo-Techniczna „Ochrona i rekultywacja jezior”, Grudziądz, 11-13 maja 2004 r.

Współautor referatu

91.  

2004

„Badania ważek. Chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych” Urszulin (Poleski Park Narodowy), 21-23.V.2004”

Referat + współautor dwóch referatów i jednego posteru

92.  

2004

Uroczysta konferencja z okazji X-lecia Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Człowiek i Przyroda” 4 czerwca 2004, Ełk

Referat zamawiamy, przewodniczenie dyskusji panelowej

93.  

2004

Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Kryteria ochrony ekosystemów” 25-27 VI. 2004

Współautor referatu

94.  

2004

Konferencja „Zrównoważony Rozwój Powiatu Ełckiego i Miasta Niemenczyn”, 6-7 lipca, Ełk

Referat zamawiany

95.  

2004

XLV Zjazd PTEnt. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Owadów nt.: Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”, Białowieża, 17-19.09.2004

Referat + współautor referatu i posteru

96.  

2004

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Fauna Miast, 23-25.09.2004

Referat plenarny, + referat

97.  

 

 

 

 

Zobacz też konferencje zagraniczne i międzynarodowe

 

Strona domowa