Schemat struktury pracy magisterskiej

Stanisław Czachorowski – pracownia magisterska

 

Strona tytułowa

 

Spis treści

 

1.      Wstęp

a.       Ogólne wprowadzenie do problemu (może być cos o chruścikach, lub o problemie zawartym w tytule pracy, lub o roli danego zbiornika wodnego)

b.      Dorobek – przegląd piśmiennictwa: co inni do tej pory zrobili w temacie, co jest wiadomo, czego nie, jakie pojawiają się luki, jakie praco opublikowano w regionie, mogą być tez prace nie związane z chruścikami ale związane z tematem)

c.       Określenie własnego problemu badawczego (wynika z powyższego; na tle dotychczasowych osiągnięć i problemu precyzujemy zakres pracy

d.      Cel (krótko i precyzyjnie sformułowany cel pracy, można podać co z niej będzie wynikało dla nauki lub praktyki)

2.      Materiał i metody

a.       Wstęp (można zawrzeć uzasadnienie wyboru terenu badań)

b.      Opis terenu badań (region, środowisko lokalne)

c.       Opis stanowisk

d.      Opis metod zbioru materiału

e.       Zawartość materiału (ile prób i osobników zebrano )

f.        Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne

 

3.      Wyniki[1]

Omówienie uzyskanych rezultatów (czas przeszły)

a.       Przegląd systematyczny gatunków (autekologia)

b.      Ogólna charakterystyka materiału (zestawienie tabelaryczne gatunków, dominacja, frekwencja, wskaźniki różnorodności, naturalności itp.)

c.       Omówienie fauny różnych środowisk, stanowisk, siedlisk okresów fenologicznych

d.      Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, zbiornikami, siedliskami itp.

e.       Analiza współwystępowania gatunków, zgrupowania

 

4.      Dyskusja

Omówienie wyników, interpretacja, na tle innych danych z piśmiennictwa

 

 

5.      Wnioski lub podsumowanie

 

6.      Streszczenie (abstrakt), + streszczenie w jezyku angielskim

 

 

7.      Piśmiennictwo

Tylko prace cytowane

 

8.      Załączniki (tabele, rysunki)

Jeśli ilustracje w tekście tu spis tabel, spis rycin

 

 

 [1] Nie wszystkie elementy muszą wystąpić