Seminarium magisterskie (łącznie 120 h, 60 na IV i 60 na V roku)

Wydział Biologii UWM  w Olsztynie

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Stanisław Czachorowski

 

Cel (sylwetka absolwenta)

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania (badań) i napisania pracy magisterskiej. Równoznaczne jest to z przygotowaniem do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów: łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektownego przeprowadzenia dyskusji.

 

Dodatkowym celem seminarium magisterskiego jest  udoskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa).

 

Praca magisterska – niezbędna do otrzymania tytułu mgr (bez niej 5 lat wysiłku będzie zmarnowane)!!!!

Ale to także przygotowanie do zawodu i znalezienia dobrej pracy:

-        kształtowanie bardzo ważnych rynkowo umiejętności

-        kształtowanie własnego wizerunku

-        wystąpienia publiczne, techniczne przygotowanie prezentacji, dyskusja

-         obsługa biurowych pakietów komputerowych

 

Warunki wstępne

         Seminarium wraz z wykonaniem i napisaniem pracy magisterskiej jest zakończeniem pięcioletniego okresu studiów biologicznych.

 

Należy założyć, że wcześniejsze zajęcia i wykłady dały studentowi szeroką wiedzę i erudycję biologiczną (zorientowanie się w problematyce badawczej, aktualnej wiedzy, w tym w ramach specjalizacji z pogłębioną wiedzą dotyczącą tematyki pracy magisterskiej, wraz z ogólną znajomością metodyki badań w tej dyscyplinie).

 

Można także założyć, że student jest już przynajmniej w stopniu podstawowym przygotowany do sprawnego prowadzenia dyskusji naukowych. Należy także zakładać, że posiada elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu, rysunków i wykresów, zastosowanie programów statystycznych) oraz korzystania z biblioteki i zasobów piśmiennictwa (także poprzez Internet).

 

Program

Przygotowanie do wykonania pracy magisterskiej (IV rok)

·       Zaplanowanie badań

·       Wyjazdy terenowe i pobieranie prób

·       Przebieranie materiału (zajęcia w terenie)

·       Oznaczanie

·       Opracowanie statystyczne (podstawowe metody i programy statystyczne)

·       Cel i konspekt pracy magisterskiej

·       Przegląd piśmiennictwa, praca w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać)

·       Struktura pracy, rozdziały

·       Napisanie pracy – jak się do tego zabrać?

 

Przygotowanie do wypowiedzi pisemnych i ustnych (IV i V rok):

·       Jak wygląda praca naukowa, struktura, cel,

·       Poster – plakat naukowy

·       Przygotowanie referatu przeglądowego

·       Przygotowanie komunikatu z badań

·       Dyskusja naukowa

·       Publiczne zabieranie głosu (sposoby przygotowania wypowiedzi ustnej: przygotowanie tekstu, pomocy technicznych z wykorzystaniem rzutnika pisma i rzutnika multimedialnego)

·       Przygotowanie i organizacja seminarium (lub konferencj) i naukowego

 

Przygotowanie do  napisania pracy magisterskiej (na V rok)

·       Struktura pracy

·       Tytuł

·       Problem badawczy i jego uzasadnienie, hipoteza badawcza

·       Struktura pracy, kolejność i zawartość rozdziałów

·       Dobór piśmiennictwa i poprawność wykorzystania

·       Kompletność i adekwatność materiału i metod

·       Właściwe i logiczne przedstawienie wyników

·       Dyskusja: logika wywodu, dobór piśmiennictwa, siła argumentacji

·       Estetyka pracy, formatowanie tekstu, edycja i oprawa

 

 

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego:

·       Recenzja pracy magisterskiej (kiedy i jak się z nią zapoznać)

·       Problematyka egzaminu magisterskiego – popis erudycji i dojrzałości biologicznej magistranta.

·       Jak się przygotować? – wypowiedzi ustne i dyskusja naukowa.

 

Pomoce dydaktyczne:

Ø    poradnik jak napisać pracę magisterską

Ø    poradnik terenowych badań faunistyczno-ekologicznych

Ø    poradnik opracowywania danych (dominacje, podobieństwa, statystyki, wskaźniki naturalności-specyficzności fauny)

Ø    dostęp do komputera, drukarki, bindownicy itp.