Autoprezentacja

„Krytykować, potępiać i narzekać potrafi każdy głupi – i większość głupców to robi”

Dale Carnegie

 

Celem przedmiotu (w formie tradycyjnych zajęć jak i nauczania na odległość) jest nauczenie jak prezentować swoje poglądy i przemyślenia w sposób rozumny i efektywny, dyskutować, krytycznie polemizować (ale nie jak głupiec)... i jak radzić sobie z głupcami w dyskusjach.

 

Wykład wstępny czyli dlaczego i jak przygotować referat

Negocjacje – czyli postaw sobie cel przed zajęciami (slajdy z prezentacji)

Program zajęć

Wykład – „Autoprezentacja – jak się tego nauczyć?” (plik PDF)

O typach publikacji naukowych

O seminariach i konferencjach słów kilka

Kilka porad dotyczących referatu

Jak wykonać poster?

Literatura polecana

Proponowane tematy referatów

Materiały pomocnicze

Co dalej?

 

Program

 

*  Forma realizacji: seminarium (wykład, dyskusja panelowa, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe, studium przypadku)

*  Wymiar godzinowy: 30 h

Głównym celem jest przygotowanie studentów do aktywnego zabierania głosu w dyskusji i prezentacji materiałów naukowych. Na przykładzie zagadnień z ewolucjonizmu, ekologii i sozologii, studenci zapoznani zostaną z zasadami i technikami przygotowywania referatu, zabierania głosu w dyskusji, przygotowania plakatu naukowego. Dodatkowo studenci mogą zostać zapoznani także z ogólnymi zasadami pisania tekstu naukowego, krótkiego streszczenia, notatki prasowej, eseju popularnonaukowego, pisania życiorysu, z technikami planowania indywidualnej kariery, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

W czasie zajęć studenci samodzielnie:

*  sformułują cel (osobisty),

*  napiszą życiorys,

*  przygotują i wygłoszą referat lub wprowadzenie do dyskusji panelowej (tematyka dotycząca aktualnych zagadnień z ekologii, ewolucjonizmu i sozologii),

*  będą aktywnie uczestniczyli w dyskusji,

*  zapoznają się z techniką przygotowania prezentacji (Program PowerPoint),

*  przygotują plakat naukowy (opcjonalnie)

*  napiszą esej lub notatkę prasową (opcjonalnie),

*  wezmą aktywny udział w internetowych listach dyskusyjnych (opcjonalnie),

*  wezmą udział w konferencji popularnonaukowej.

Literatura uzupełniająca

 

JAK PISAĆ, WYGŁASZAĆ I  POKAZYWAĆ

Birkenbihl V. F., 1998. Sygnały ciała – podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu. Wyd. Astrum, Wrocław.

Bogucki  Z., 1986. Postery i sesje posterowe. Wszechświat, 87: 85-86.

Gambarelli  G., Łucki  Z., 1995.  Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas, Kraków.

Garczyński  S., 1976. Sztuka myśli i słowa. ISKRY, Warszawa.

Grzechowiak S., 1995. Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno, Prymasowskie Wyd. GAUDENTIUM.

KENNY  P., 1995. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony dla inżynierów i pracowników nauki. Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Kolman  R., 1996. Poradnik dla doktorantów i habilitantów, wyd. drugie udoskonalone. OWOPO, Bydgoszcz.

Lemmermann H., 1999. Komunikacja werbalna – szkoła retoryki. Wud. Astrum.

Lindsay  D., 1995. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław.

Maćkiewicz  J., 1996. Jak pisać teksty naukowe? Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

Mendel  T., 1995. Metodyka pisania prac doktorskich, wyd. 2 poszerzone. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Parandowski J., 1976. Alchemia słowa. Czytelnik (oraz wydania późniejsze)

Pytkowski  W., 1981. Organizacji badań i ocena prac naukowych. PWN, Warszawa.

Spence G., 1999. Jak skutecznie przekonywać... wszędzie i każdego dnia. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. piąte, uzupełnione. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Weiner J., 2003. Technika pisana i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Woyke  J., 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania   referatów naukowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa

 

Tu też warto zajrzeć

Brześkiewicz  Z. W., 1996. Superumysł - jak uczyć się trzy razy szybciej. Agencja Wyd. COMES, Warszawa.

Carnegie D., 1997. Jak cieszyć się życiem i pracą. Wyd. Studio Emka, Warszawa.

Gozdek-Michaelis  K., 1994. Supermożliwości twojego umysłu - jak uczyć się trzy razy szybciej. Agencja Wyd. COMES, Warszawa.

Góralski  A., 1990. Być nowatorem - poradnik twórczego myślenia. PWN, Warszawa.

Frąckiewicz  I. L., 1980. Systemy sprawnego działania. Ossolineum, Wrocław.

Karbo  J.,  Jak zrobić pieniądze będąc leniwym. Drukarnia Reprint, Warszawa.

Łucki Z., 1998. Jak zdać egzamin, analiza zachowań i trudności, uczenie się i zdawania, Kraków.

Nierenberg G. I., Sztuka kreatywnego myślenia. Wyd. Studio Emka, Warszawa.

O’Connor J., Seymour J., 1998. NLP Szkolenie menedżerów I trenerów metodą programowania neurolingwistycznego. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c. Poznań.

Peter  L., J, R. Hull, 1973. Zasada Petera - dlaczego wszystko idzie na opak. Książka i Wiedza, Warszawa.

Pietrasiński  Z., 1975. Sztuka uczenia się. Wiedza Powszechna.

Pietrasinski  Z., 1983. Atakowanie problemów. Nasza Księgarnia, Warszawa.

Powell T., Powell J., 1991. Panowanie nad umysłem – metody doktora Silvy. Wydawnictwo Medium, Warszawa.

Rudniański  J., 1984. Sprawność umysłowa. Wyd. IV, poprawione i uzupełnione Wiedza Pow., Warszawa.

Seiwert  L. J., 1996. Jak organizować czas. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 

 

Proponowane tematy referatów

            Tematy referatów studenci wybierają dowolnie. Najlepiej, aby był to temat pasjonujący i w miarę dobrze znany. Chciałbym, aby student przeznaczył przede wszystkim czas na przygotowanie wystąpienia, a nie na wyszukiwanie materiałów. Jeśli nie masz własnych pomysłów, to możesz wybrać jeden z poniższych tematów:

1. Hybrydogeneza - czy krzyżówki międzygatunkowe mogą być motorem ewolucji?

2. Czy w przyrodzie istnieje gatunek i czy jest przedmiotem ewolucji, czy istnieje ewolucja ponadgatunkowa?

3. Co to jest postęp w ewolucji?

4. Teoria egoistycznego genu - za i przeciw.

5. Punktualizm czy gradualizm - pytanie o mechanizmy ewolucji.

6. Sąd nad Darwinem (konflikt miedzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem?).

7. Dlaczego owady latają?

8. Czym się różni pasożytnictwo od symbiozy?

9. Ewolucja człowieka: nadczłowiek czy noosfera? (poziomy organizacji biologicznej)

10. Ogólny model sukcesji (pytanie o mechanizmy sukcesji ekologicznej).

11. Człowiek kontra przyroda: czy człowiek jest wyrodnym gatunkiem?

12. Co to jest ekologia, czyli spór o słowa.

13. Ekorozwój - a co to takiego?

14. Ilu ludzi może żyć na Ziemi?

15. Skąd się wzięły chruściki w jeziorach?

16. Program kaskadyzacji dolnej Wisły - konflikt interesów (wykorzystanie dorobku ekologii w gospodarce).

17. Energetyka jądrowa - czy istnieje dla niej alternatywa? (alternatywne źródła energii, rola przepływu energii w układach ekologicznych).

18. Czy istnieje krajobraz ekologiczny jako poziom organizacji?

19. Aborcja i eutanazja - postęp czy regres ? Analiza strategii życiowych i mechanizmów regulacji populacji.

20. Równość kobiet i mężczyzn? – podstawy biologiczne i psychologiczne.

21. Czy warto uczyć się jak się uczyć?

22. Bioinżynieria – czy można poprawiać geny człowieka?

23. Inżynieria genetyczna – klonowanie i zmiana genotypy roślin i zwierząt: szansa czy zagrożenie?

 

Ostateczny scenariusz jak i główne tezy zależą od Ciebie i Twojego punktu widzenia. Przemyśl formę wystąpienia jak i jego „dramaturgię”. Co chcesz osiągnąć? Zapoznać z faktami? Wywołać, sprowokować dyskusję? Przekonać do swojego punktu widzenia? Zachęcić do działania? Zwrócić na siebie uwagę?

 

Materiały pomocnicze

Jak napisać życiorys

List motywacyjny

Rozmowa kwalifikacyjna

Jak przygotować plakat naukowy (poster)

Kilka porad dotyczących wystąpienia ustnego (referatu)

 

Co dalej?

 

"Kto chce - szuka sposobu,

Kto nie chce - szuka powodu"

Jeżeli słuchasz wykładu – zapamiętasz około 5 % treści. Jeśli sam będziesz czytać – zapamiętać do 10%. Jeśli w trakcie wykładu używane były środki audiowizualna – zapamiętasz jeszcze więcej, bo ok. 20% informacji. Jeśli będziesz uczestniczył w demonstracjach (np. ćwiczenia laboratoryjne itd.) zapamiętasz nawet do 30% treści. Uczestnictwo w grupie dyskusyjnej (może to być nawet seminarium) zapamiętasz nawet do 50%. Jeśli będziesz uczyć się poprzez działanie – wtedy zapamiętasz aż 75 % wiedzy. Ale najwięcej nauczysz się wtedy, gdy będziesz nauczał innych lub natychmiast wykorzystasz zdobyta wiedzę – do 90% treści.

Jeśli przeczytałeś uważnie powyższy akapit... i jeśli uczestniczyłeś w moich zajęciach, to już wiesz co dalej robić i jak dalej efektywnie się uczyć. Wykorzystaj zdobytą wiedzę na najbliższych zajęciach lub aktywnie uczestnicz w konferencjach naukowych (nawet jeśli to tylko studenckie).

Zobacz także:

Uniwersyteckie Biuro karier

 

strona domowa: www.uwm.edu.pl/czachor (Stanisław Czachorowski)