COVID-19

ZAJĘCIA

‣• W systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywają się wyłącznie zajęcia praktyczne, które
są niemożliwe do zrealizowania zdalnie, pozostałe zajęcia prowadzone są zdalnie.

OBIEG DOKUMENTÓW

‣• Obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu między pracownikami jednostek. Tam, gdzie to możliwe należy kontaktować się za pomocą służbowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

WYDARZENIA  ‣• Zabrania się organizowania konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
WYJAZDY  ‣• Zakazuje się wyjazdów służbowych poza bezwzględnie koniecznymi, w przypadku których decyzję podejmuje dziekan/dyrektor szkoły lub filii albo Rektor.
‣• Dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy studentów i doktorantów studiów obcojęzycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgodą prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni.
OBIEKTY SPORTOWE  ‣• Obowiązuje zakaz korzystania z obiektów sportowych.
SEKCJE, AGENDY, KLUBY, GASTRONOMIA  ‣• Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności przez sekcje sportowe, agendy, kluby studenckie oraz lokale gastronomiczne z wyjątkiem rodzajów działalności dopuszczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
ZAKWATEROWANIE  ‣•  Dopuszcza się kwaterowanie w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez gości zewnętrznych.
BIBLIOTEKA  ‣•  w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dostęp do zbiorów w poszczególnych systemach określa załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku.