rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » SHOWBIZ – Show Us Your Business!

SHOWBIZ – Show Us Your Business!

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, rozpoczyna realizację projektu: SHOWBIZ - Show Us Your Business!, który dedykowany jest uczniom szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w tym przedsięwzięciu da uczniom niepowtarzalną szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, wygranie cennych nagród oraz nawiązanie wspaniałych międzyszkolnych relacji. 

 

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 

Ø TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (SHOWBIZ: BUSINESS GAME) – pod okiem profesjonalnego trenera przedsiębiorczości uczniowie zagrają w całodniową grę biznesową w wersji on-line. W każdej szkole zakwalifikowanej do projektu, w turnieju weźmie udział po 20 uczestników (4 zespoły 5-osobowe). Zwycięska drużyna z każdej szkoły przejdzie do kolejnego etapu.

HARMONOGRAM

Ø DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UWM W OLSZTYNIE – uczniowie kolejny raz zmierzą się
z wyzwaniami gry biznesowej, tym razem jednak w rozgrywce międzyszkolnej. Drugiego dnia, po zakończonym turnieju, uczniowie skorzystają również z praktycznych warsztatów:

  •        „Ja jako marka i ja w zespole”,
  •        „Ja w projekcie i jako innowator”,
  •        „Ja jako pomysłodawca startup’u i ja jako skuteczny sprzedawca”.
PROGRAM

Ø SYMULACJI ROZWOJU MIKROBIZNESU W SZKOŁACH – uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorcy i będą rozwijać „swoje” biznesy. W trakcie tych działań skorzystają ze wsparcia ekspertów – mentorów, którzy wskażą im najważniejsze aspekty prowadzenia firmy tj. budowanie produktu, analiza rynku, sprzedaż i marketing, finanse.

HARMONOGRAM

Ø BUSINESS MAGIC – uczniowie przyjadą na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie przy wsparciu trenerów i mentorów przez 24 godziny będą nadawać ostatnie szlify swoim biznesowym pomysłom. Punktem kulminacyjnym całego projektu będą finałowe prezentacje drużyn przed jurorami i wręczenie nagród zwycięzcom.

 PROGRAM

INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T143/18
Tytuł projektu: SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów
Okres realizacji projektu: od: 2018-11-02 do: 2020-06-30
Wartość projektu: 536 185,00 zł
Kwota dofinansowania: 520 099,45 zł
Wkład własny: 16 085,55 zł
CELE PROJEKTU
CEL GŁÓWNYRozwój kompetencji kluczowych co najmniej 640 z 800 objętych wsparciem uczniów z min. 40 szkół średnich woj. warm.-maz. odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez rozwój w roku akadem. 2018/2019 i 2019/2020 oferty UWM w Olsztynie w zakresie III misji w drodze opracowania programu i realizacji 2 edycji kursu edukacyjnego służącego dostarczeniu uczniom, zgodnych z potrzebami, usług i narzędzi eduk. dla rozwoju kompetencji w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości Cel główny zgodny z celem szczegółowych POWER 2014-2020 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt służy realizacji kursu edukacyjnego na rzecz niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego- uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) woj. warm.-maz.- dla rozwoju kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy
Projekt wprowadza gamifikację do edukacji przedsiębiorczości. Wykorzyst. mechanizmy motywacyjne spotykane w grach komp., formę zajęć warsztatowych, spotkań mentorskich i działań zespołowych na rzecz twórczego generowania i rozwijania pomysłów biznesowych, dla zaangaż. uczniów w proces kształcenia dla rozwoju kompetencji kluczowej w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości- 1 z 8 zdefiniowanych przez UE kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Projekt służy rozwojowi ww. kompetencji w obszarze: kształtowanie kreatywności, innowacyjności i podejmowania ryzyka. zdolności do rozpoznawania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej, gospodarczej, i wykorzystywania ich, do wcielania pomysłów w życie, do planowania procesu realizacji pomysłu i do zarządzania tym procesem w celu osiągnięcia postawionych sobie celów, kształtowania wartości etycznych. W efekcie projekt służy rozwojowi wśród uczniów objętych wsparciem kompetencji powalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.CELE CZĄSTKOWE1) Rozwój wśród 640 z 800 objętych wsparciem uczniów szkół średnich woj. warm.-maz. kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji firmy, kreatywnego myślenia, samodzielności działania i pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się, umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i ryzyka, konsekwencji dążenia do celu poprzez zaanagażowanie uczniów w symulacyjny proces prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem komputerowej gry biznesowej

2) Rozwój wśród 160 z 200 objętych wsparciem uczniów reg. szkół średnich kwalifikacji w obszarze projektowego i innowacyjnego myślenia, kreowania, rozwoju i prezentacji pomysłów biznesowych oraz budowy modeli biznesowych poprzez udział uczniów w warsztatach biznesowych i zaangażowanie zespołowe uczniów w proces symulacji rozwoju własnych pomysłów biznesowych

3) Rozwój kompetencji co najmniej 10 pracowników UWM w zakresie praktycznego zastosowania aktywnych metod i narzędzi edukacyjnych, służących rozwijaniu wśród uczniów kompetencji kluczowej w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości

4) Popularyzacja i upowszechnienie wśród co najmniej 40 szkół ponadgimnazjalnych (średnich) woj. warm.-maz. kursu edukacyjnego UWM w obszarze realizacji III misji uczelni, służącego rozwijaniu wśród uczniów kompetencji kluczowej w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości

5) Wzmocnienie potencjału i efektywności jego wykorzystania oraz promocja UWM jako uczelni rozwijającej ofertę edukacyjną w obszarze realizacji III misji uczelni

PARTNER PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową (NGO) działającą na rzecz edukacji- Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju PIONIER z siedzibą w Olsztynie. Partner wyłoniony, zg. z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w procedurze, ogłoszenia przez UWM otwartego naboru partnera z dn. 22.05.2018r., upublicznionego poprzez stronę internetową. W następstwie wyboru partnera zawarto porozumienie o współpr, a w przypadku uzyskania dofinans. proj. zawarta zostanie umowa o współpracy. Działalność partnera na rzecz edukacji, integracji społeczności i w obszarze tematycznym proj. potwierdza statut i działalność prowadzona od 2006r. Do celów statutowych ESER należy m.in.: propagowanie kształcenia i samokszt. młodzieży, wspieranie
inicjatyw społ. mających na celu rozwój i edukację, propagowanie eduk. europejskiej, pomoc w zakładaniu działaln. gosp., aktywizacja bezrobotnych. Ww. cele ESER realizuje m.in. wg statutu przez: organizowanie odczytów, prelekcji, wykładów i innych form edukacyjnych, organizowanie kursów dokształc. Oraz lekcji, prowadzenie pkt. poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, doradztwa dla MŚP oraz np. poprzez projekty edukacyjne dofinans. Ze środków UE. Kluczowy wkład Partnera do proj.: dośw. w budowie gier szkol. i realizacji działaln. eduk. z wykorzyst. gier symulacyjnych oraz bezp. Współpraca z reg. szkołami. Partnerstwo wpisuje się w ogólną strategię aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzenie wiedzy i umiejętności z inicjatywności i przedsiębiorczości, pobudzaniu aktywności eduk. i zapobieganiu wykluczeniu społ. wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. warm.-maz. Ścisła współpraca Wnioskodawcy i Partnera przez wymianę wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, zasobów i rozw. organizacyjnych, umożliwi wzajemne uczenie się w obszarze tematycznym proj. instytucji działających w różnych strukturach. Partnerstwo zagwarantuje efekt synergii, upowszechnienie na skalę co najmniej woj. warm-maz. informacji dot. proj. i efektów projektu.
OPIS PROJEKTU
Projekt służy rozwojowi kompetencji kluczowych co najmniej 640 z 800 objętych wsparciem uczniów z min. 40 szkół ponadgimnazjalnych (średnich) woj. warm.-maz. odp. potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. W roku akadem. 2018/2019 i 2019/2020 UWM rozwinie ofertę dot. III misji przez oprac. programu i realizację 2 edycji kursu eduk. służącego dostarczeniu uczniom, zg. z potrzebami, usług i narzędzi eduk. dla rozwoju kompetencji w
obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości (kształtowanie kreatywności, innowacyjności i podejmowania ryzyka. zdolności do rozpoznawania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej, gosp., i wykorzyst. ich, do wcielania pomysłów w życie, do planowania proc. realizacji pomysłu i do zarządzania tym procesem w celu osiągnięciacelów, kształtowania wartości etycznych). W efekcie proj. służył będzie rozwojowi wśród uczniów kompetencji powalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalist. oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu
Założony wzrost kompetencji uczniów na poz. 80%.Weryfikacja uzyskania kompetencji w dodze zdef. standardu wymagań, oceny kompetencji, porównania wyników z przyjęt. wymaganiami (wg def. wsk. z zał. 2b do SZOOP POWER).

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

Projekt pn. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie a rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace