rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Misja i działania

Misja i działania

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CIiTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM.

CIiTT jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.

CIiTT współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Od kwietnia 2008 roku CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji z Europy, USA, Chin, Chile, Rosji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

CIiTT kieruje swoją działalność w szczególności do:

 • Przedsiębiorstw, które wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii
 • Firm zainteresowanych zleceniem prowadzenia badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub innych instytucjach naukowych w Europie
 • Właścicieli innowacyjnych technologii, które za pośrednictwem CIiTT mogą być upowszechniane w Polsce i na świecie
 • Studentów, absolwentów i pracowników UWM w Olsztynie, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
 • Uczelni oraz instytucji badawczo-rozwojowych z regionu Warmii i Mazur, które mogą oferować za pośrednictwem CIiTT swoje usługi oraz technologie
WSPÓŁPRACA „BIZNES-NAUKA”

 • Informacje o potencjalnych źródłach finansowania wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorców i naukowców
 • Doradztwo w poszukiwaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych
 • Informacja o targach, misjach, spotkaniach partnerskich, itp., organizowanych w Europie
 • Organizacja specjalistycznych seminariów z udziałem naukowców UWM i przedsiębiorców Warmii i Mazur. Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy uczestników z danego zakresu, wymiana poglądów w danym temacie, zainicjowanie współpracy
 • Dostęp do baz danych UWM w Olsztynie, które zapewniają łatwy i szybki sposób nawiązania współpracy:
 • Dostęp do międzynarodowej bazy sieci ośrodków Enterprise Europe Network, w której na bieżąco są zamieszczane informacje nt. ofert i zapotrzebowań technologicznych firm i instytucji badawczo rozwojowych z całej Europy. Baza zawiera ponad 13 tys. ofert i zapotrzebowań o charakterze innowacyjnym (od 6 do 12 miesięcy od pojawienia się na rynku). Zarówno przedsiębiorcy jak i naukowcy mogą zamieścić w bazie ofertę współpracy.
 • Wsparcie przy opracowaniu oferty lub zapytania technologicznego klienta i przeprowadzeniu procesu transferu technologii
 • Poszukiwanie partnera do współpracy – dostawcy technologii lub odbiorcy innowacyjnego rozwiązania w kraju i za granicą
 • Przeprowadzenie, przez specjalistę z danej dziedziny, audytu technologicznego, polegającego na ocenie stanu technologii stosowanych w przedsiębiorstwie wraz z propozycją ich unowocześnienia
 • Pośrednictwo w promowaniu możliwości i osiągnięć technologicznych swoich klientów w Europie i wspomaganie w zidentyfikowaniu, a następnie pozyskiwaniu i wdrażaniu potrzebnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych
 • Organizacja targów, konferencji i misji gospodarczych (zorganizowanych wyjazdowych spotkań biznesowych celem nawiązania współpracy)

PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ

 • Organizacja staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach i pracowników/właścicieli przedsiębiorstw w UWM
 • Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o osiągnięcia badawcze, tj. firm typu start-up i spin-off
 • Prowadzenie działalności uświadamiającej potrzebę komercjalizacji wyników badań naukowych i sprzedaży innowacyjnych technologii i produktów poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń oraz wydawanie publikacji tematycznych

SZKOLENIA

Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje szereg szkoleń o tematyce związanej z transferem i komercjalizacją wiedzy i technologii. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do regionalnych przedsiębiorców sektora MŚP, pracowników UWM w Olsztynie i innych regionalnych jednostek naukowo-badawczych, studentów i absolwentów UWM.

CIiTT proponuje szkolenia m.in. w zakresie:

 • Metod oceny finansowej i ekonomicznej nowych technologii
 • Metod oceny potencjału rynkowego nowych technologii
 • Mechanizmów finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
 • Przepisów prawnych dot. ochrony i zarządzania własnością intelektualną
 • Zasad korzystania z patentu polskiego i europejskiego
 • Zarządzania projektami
 • Zawierania umów w transferze technologii (procedury, wzory umów, itp.)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii podejmuje się organizacji szkoleń wg zgłoszonego zapotrzebowania.

 

Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 155 Senatu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Decyzja Nr 9 Rektora z dnia 15 czerwca 2007 r.w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Uchwała Nr 206 Senatu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 22 Rektora z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uchwała Nr 318 Senatu z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późniejszymi zmianami.

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace