rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego złączek pneumatycznych i węża teflonowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego złączek pneumatycznych i węża teflonowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego złączek pneumatycznych i węża teflonowego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/II+/2018

 1. I.                    Zamawiający:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

Tel. 089 524 39 00, Fax:  089 523-49-00

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Katedra Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn) materiałów o następujących parametrach technicznych:

1)      Złączek pneumatycznych do węża teflonowego gładkościennego bez oplotu, o średnicy zewnętrznej 6 mm, wewnętrznej 4 mm, ciśnienie pracy min. 10 bar:

a)      Złączka prosta – druga strona gwint zewnętrzny ¼” – 10 sztuk,

b)      Złączka prosta – druga strona gwint wewnętrzny ¼”  – 10 sztuk,

c)       Złączka prosta przelotowa  – 10 sztuk,

d)      Złączka prosta z zaworem odcinającym  – druga strona gwint zewnętrzny ¼” – 10 sztuk,

e)      Złączka z zaworem regulującym (zwrotno-dławiącym) przepływ dwa wejścia na wąż  – 10 sztuk,

f)       Rozgałęźnik (trójnik Y) wszystkie strony na wąż – 10 sztuk,

g)      Przelotka z zaworem.

2)      Złączek pneumatycznych do węża teflonowego gładkościennego bez oplotu, o średnicy zewnętrznej 8 mm, wewnętrznej 6 mm, ciśnienie pracy min. 10 bar:

a)      Złączka prosta – druga strona gwint zewnętrzny ¼”  – 10 sztuk,

b)      Złączka prosta – druga strona gwint wewnętrzny ¼”  – 10 sztuk,

c)       Złączka prosta przelotowa  – 10 sztuk,

d)      Złączka prosta z zaworem odcinającym  – druga strona gwint zewnętrzny ¼” – 10 sztuk,

e)      Złączka z zaworem regulującym (zwrotno-dławiącym) przepływ dwa wejścia na wąż – 10 sztuk,

f)       Rozgałęźnik ( trójnik Y) wszystkie strony na wąż – 10 sztuk,

g)      Przelotka z zaworem  – 10 sztuk.

3)      Wąża teflonowego bezzapachowego, gładkościennego, bez oplotu o średnicy zewnętrznej 8 mm, wewnętrznej 6mm. Ciśnienie pracy min. 10 bar – 30 mb.

4)      Wąża teflonowego bezzapachowego, gładkościennego, bez oplotu o średnicy zewnętrznej 6 mm, wewnętrznej 4mm. Ciśnienie pracy min. 10 bar – 30 mb.

IV. Warunki realizacji:

 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2.
 2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
 3. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.   Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

V. Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 04.10.2018 r.

VI. Kryteria oceny ofert:

1.            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.

2.            Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ———————————————————- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

3.   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w Formularzu ofertowym (zał. 1) ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.   Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

VII. Sposób i warunki płatności:

 1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
 2. Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
 3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie faktury VAT.
 4. Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
 5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z danej faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. Sposób i Termin składania ofert:

1.         Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 26.09.2018 r. do godz. 10.00 na adres e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl.

2.         W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – złączki/wąż.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.         W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

5.         Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty .

6.         Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

7.         Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

 

IX. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 27.09.2018 r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.

Pytania dot. niniejszego postępowania w zakresie merytorycznym prosimy kierować na adres: iwysocka@uwm.edu.pl (Katedra Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn), a w zakresie formalnym na adres: e.dabkowska@uwm.edu.pl (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

 

X. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
 7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności plus dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

 

Dodaj komentarz odnośnie: Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego złączek pneumatycznych i węża teflonowego

Komentarze zostały wyłączone.