Informacja o konkursach dla przedsiębiorców - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Informacja o konkursach dla przedsiębiorców

Informacja o konkursach dla przedsiębiorców

Informacja o konkursach dla przedsiębiorców

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM zachęca do zapoznania się z konkursami organizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także konkursami organizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

●W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 (POPW)– działanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pula środków przeznaczona na to działanie dla przedsiębiorców to 50 mln  zł.

Wnioski należy składać do 31.07.2018 r. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R  i jednocześnie realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

 

Więcej informacji:

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018

 

●W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wnioski można składać w rundach aplikacyjnych do 05.12.2018 r.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie od 5 mln zł o 20 mln zł

Poziom dofinansowania wynosi do 35%  do 50% wydatków kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i znajdują się na stronie:

https://poir.parp.gov.pl/nabor-ogolny-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-ogolny

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnew działalności MŚP
Termin składania wniosków do 10 sierpnia 2018 r. Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.)Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa wamińsko-mazurskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3217&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Działanie 1.2 Innowacyjne firmyPoddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.
Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 29 czerwca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
  2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3148&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Działanie 1.2 Innowacyjne firmyPoddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 29 czerwca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3149&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansjaPoddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B
Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2018 r. 
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na „menadżera pakietu” (w formie usługi polegającej na wspieraniu i organizowaniu procesu przygotowania pakietu), przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej lub planowanej nowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

ttps://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3191&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Dodaj komentarz odnośnie: Informacja o konkursach dla przedsiębiorców

Komentarze zostały wyłączone.