rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

 

 

Olsztyn, dn. 27.02.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

 

Dotyczy: realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R uczelni planujących i/lub zaangażowanych w realizację projektów z zakresu infrastruktury B+R, w tym współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywach finansowych UE 2007-2013 oraz 2014-2020;

 

Podstawa prawna przeprowadzania zapytania ofertowego:

 1. Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – postępowanie poniżej 30 tys. Euro;
 2. § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – załącznik do zarządzenie nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia                              30 stycznia 2015 r.).

 

 1.  I.     ZAMAWIAJĄCY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2

NIP: 739 30 33 097

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9

tel. 089 524 39 00, fax:  089 523-49-00

ciitt@uwm.edu.pl; www.uwm.edu.pl/ciitt

 

 1. II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R uczelni planujących i/lub zaangażowanych w realizację projektów z zakresu infrastruktury B+R, w tym współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywach finansowych UE 2007-2013 oraz 2014-2020;
 3. Szkolenie ukierunkowane jest na zwiększenie poziomu wiedzy pracowników uczelni na temat zasad wsparcia zewnętrznego działalności B+R oraz dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury B+R przez uczelnie. Program szkolenia powinien obejmować min. zagadnienia dotyczące zasad realizacji projektów w obszarze B+R zgodnie z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej, zagadnienia rozdziału działalności gospodarczej i niegospodarczej w realizacji projektów z zakresu infrastruktury B+R, praktyczne aspekty dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania pomocy publicznej oraz zagadnienia tzw. wyłączeń blokowych pomocy publicznej w obszarze B+R.
 4. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego.
 5. Liczba uczestników szkolenia do 30 osób.
 6. Szkolenie organizowane w 2 edycjach:

1)      1 grupa: do 15 osób – kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu,

2)      2 grupa: do 15 osób – pracownicy administracji Uniwersytetu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Biura Nauki, Działu Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych.

 1. Szkolenie powinno mieć formę wykładu i warsztatu praktycznego.
 1. Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę szkoleniową z wyposażeniem (m.in. laptop, rzutnik multimedialny, flipchart, itp.).
 2. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej. Wykonawca udostępni Zamawiającemu materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia
 3. 9.         Wykonawca wraz z ofertą przedstawi proponowany program/plan szkolenia.

 

 1. III.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin przeprowadzenia szkolenia: w okresie maks. do 13.04.2018 r., 2 następujące po sobie dni robocze:  od poniedziałku do piątku, w godzinach maks.: od 8.00 do 15.00. Czas trwania szkolenia: 12 godz. dydaktycznych

2 dni x 1 grupa/dzień x 6 godzin dydaktycznych/grupa/dzień.

Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przeprowadził lub aktualnie prowadzi co najmniej 1 postępowanie notyfikacyjne w rozumieniu art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mające na celu uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej na wytworzenie infrastruktury B+R.
 3. Wykonawca wykaże w dyspozycji osobę zdolną do wykonania zamówienia, która będzie prowadziła szkolenie, spełniającą, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, łącznie następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia zawodowego:

1)      przeprowadziła w sposób należyty co najmniej 3 szkolenia krajowe z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R,

2)      przeprowadziła w sposób należyty co najmniej 1 szkolenie o charakterze międzynarodowym z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R,

3)      zrealizowała w sposób należyty co najmniej 2 inne (tj. poza szkoleniami) usługi w obszarze pomocy publicznej na działalność B+R. Świadczenie innych usług rozumiane jest jako przygotowanie ekspertyz, analiz, opinii, regulaminów, świadczenie usług doradczych.

 1. Spełnienie warunków o których mowa w ust. 2-3 będzie dokonywane na podstawie wykazu usług przedstawionego przez Wykonawcę sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz referencji lub innych dokumentów potwierdzających z należytą starannością wykonanie lub aktualną realizację usług przedstawionych przez Wykonawcę.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane osobom/ podmiotom powiązanym                 z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                   i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

 1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert, tj.:

1)      Cena brutto (PLN): 80%

2)      Termin wykonania zamówienia: 20%

 1. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów, wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IV oraz przedłoży dokumenty, o których mowa szczegółowo w rozdz. VI niniejszego zapytania.
 2. Sposób obliczania ceny: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto, tj. musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Wykonawcę z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
 3. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

        I.            Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny ofert:

 1. W ramach kryterium „Cena” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:

 

P= (CN / COB x 80%) x 100

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”

CN – najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,

80% – waga kryterium

 1. W ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:

 

P= (TOB / TN x 20%) x 100

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium
„Termin wykonania zamówienia”

TN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,

TOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,

20% – waga kryterium

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:

- termin wykonania zamówienia w okresie 01-13.04.2018 r. – 0 pkt;

- termin wykonania zamówienia w okresie do 31.03.2018 r. – 20 pkt;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. WARUNKI PRZYGOTOWYWANIA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę tylko jednej oferty.
 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:

1)      formularz oferty sporządzony wyłącznie wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do zapytania;

2)      proponowany program/plan szkolenia;

3)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk z CEDiG, KRS) – jeżeli dotyczy;

4)      pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego;

5)      wykaz realizowanych przez Wykonawcę usług oraz usług zrealizowanych wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia przez osobę prowadzącą szkolenie zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zapytania;

 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 2. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 4. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe – szkolenie pomoc publiczna B+R.
 5. 7.       Ofertę należy, w terminie do dn. 06.03.2018 r. do godz. 15.00, przesłać na adres e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl
 6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Wykonawca przed upływem terminu złożenia ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania. W szczególności dot. to sytuacji,  gdy:

1)      cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, która została przez Zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego postępowania;

2)      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

3)      w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/oferty podlegają odrzuceniu;

 1. Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert;
 2. Zapytania o przedmiot zamówienia należy kierować drogą elektroniczną: Magdalena Ben-Rynkiewicz – pracownik CIiTT UWM w Olsztynie, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl.

 

VIII: ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

 

 

 

Dodaj komentarz odnośnie: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

Komentarze zostały wyłączone.